23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

NORD ENERGI NET A/S

2 x shunt reaktor spoler til Nord Energi Net A/S


NORD ENERGI NET A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  NORD ENERGI NET A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  2 x shunt reaktor spoler til Nord Energi Net A/S
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 1 x 25 MVAr shunt reaktorspole og 1 x 20 MVAr shunt reaktorspoler.Kravene til den udbudte genstand er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, aftalebilag 1, mens Ordregivers krav til aftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til samhandelsaftalen. Aftalen vil være gældende fra underskrift. 
Identifikator for proceduren :  d6154041-2d35-47a3-86f3-c1fc118a18cf
Intern identifikator :  173111
Type af procedure :  Begrænset
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31170000 Transformatorer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  2 x shunt reaktor spoler til Nord Energi Net A/S
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 1 x 25 MVAr shunt reaktorspole og 1 x 20 MVAr shunt reaktorspoler.Kravene til den udbudte genstand er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, aftalebilag 1, mens Ordregivers krav til aftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til samhandelsaftalen. Aftalen vil være gældende fra underskrift. 
Intern identifikator :  173111
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31170000 Transformatorer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31160000 Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31162000 Dele til transformatorer, induktionsspoler og statiske omformere
Yderligere klassificering ( cpv ):  31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31172000 Spændingstransformator
Yderligere klassificering ( cpv ):  31174000 Strømforsyningstransformatorer
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-02-01+01:00
Slutdato :  2025-01-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Dette er et genudbud af tidligere udbudt kontrakt vedr. shunt reaktor spoler til Ordregiver. 
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  - Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår. Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 50 mio. p.a. - Egenkapital Egenkapitalen må ikke have været mindre end DKK 50 mio. i de seneste 3 år. - Soliditetsgrad ((egenkapital * 100/virksomhedens samlede aktiver)) - Soliditetsgraden skal minimum være 10% i de seneste 3 regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Ansøger bør oplyse følgende pr. reference: - Antal - Størrelse (MVA) - Spændingsniveau - Leveringstidspunkt - Geografisk leveringssted - Lydtryk (Lwa), opgivet i enhed dB(A) - Kunde
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Anvendes ikke
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Organisation og service
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-15+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk, engelsk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-12+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Vilkår relateret til kontraktens udførelse fremgår af kontraktgrundlaget
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Finansiel ordning :  Finansiel ordning fremgår af kontraktgrundlaget
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  NORD ENERGI NET A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  NORD ENERGI NET A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  NORD ENERGI NET A/S
Registreringsnummer :  25399269
Postadresse :  Ørstedsvej 2
By :  Hjørring
Postnummer :  9800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anne-Mette Runge Fris
E-mail :  afri@servia.dk
Telefon :  +45 70505050
Internetadresse :  https://nord-energi-net.com
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  515ec6a9-695c-4634-9171-fb59b1444110 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766748-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.063