23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Norddjurs Kommune

Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune


Norddjurs Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Norddjurs Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af årlig værftsarbejder på Færgen M/F Anholt i perioden 2024 til 2027. Det forventes at værftsarbejderne i årene 2024 og 2026 skal udføres ved værftskaj, mens værftsarbejderne i årene 2025 og 2027 skal udføres i dok eller på bedding, således at færgen som minimum er oppe af vandet hvert andet år. Der kan dog forekomme ændringer. De årlige værftsarbejder forventes at finde sted på de i rammeaftalen oplyste tidspunkter. Værftsarbejderne må som udgangspunkt udgøre 7 kalenderdage (fra mandag til søndag) inkl. forlægningstid fra Grenaa/Anholt havn til værft samt retur, dog med undtagelse af 2025, hvor værftsopholdet forventes at tage 16 kalenderdage inkl. forlægning for nærmere beskrivelse af værftsperioden henvises til rammeaftalen. Arbejderne omfatter de ydelser, som er oplistet i bilag 2 – Tilbudslistens fane 4 – værftsarbejder. Ordregiver udvælger årligt forud for værftsopholdet de ydelser, som skal udføres under det pågældende værftsophold jf. rammeaftalen. Yderligere har ordregiver ret til at få udført ekstraarbejder jf. rammeaftalen. Udover de arbejder, som er nævnt i bilag 2 - Tilbudslisten, og evt. ekstraarbejder udført af tilbudsgiver, har ordregiver ret til at anvende tredjemand til udførelse af arbejder på færgen jf. rammeaftalen. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne samt de estimerede ydelser i bilag 2 - Tilbudlisten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver.
Identifikator for proceduren :  23984efd-e351-4e8a-85e3-6cb19bdb0ba7
Intern identifikator :  Værftsarbejder
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241100 Reparation af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241200 Reparation af færger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50244000 Istandsættelse af skibe eller både
Yderligere klassificering ( cpv ):  50245000 Modernisering af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50246100 Tørdokning
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Arbejderne udføres hos leverandøren. Færgen M/F Anholt er alene godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Udbudslovens § 134a vedrørende udelukkelse af en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land finder anvendelse. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit: ”Udelukkelse”): • Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 • Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehand-ling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 • Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. ud-budslovens § 137, stk. 1, nr. 3 • Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og mislighol-delsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 • Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslut-ningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud som dokumentation underskrive tro- og loveerklæring vedlagt udbuddet som bilag 4.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af årlig værftsarbejder på Færgen M/F Anholt i perioden 2024 til 2027. Det forventes at værftsarbejderne i årene 2024 og 2026 skal udføres ved værftskaj, mens værftsarbejderne i årene 2025 og 2027 skal udføres i dok eller på bedding, således at færgen som minimum er oppe af vandet hvert andet år. Der kan dog forekomme ændringer. De årlige værftsarbejder forventes at finde sted på de i rammeaftalen oplyste tidspunkter. Værftsarbejderne må som udgangspunkt udgøre 7 kalenderdage (fra mandag til søndag) inkl. forlægningstid fra Grenaa/Anholt havn til værft samt retur, dog med undtagelse af 2025, hvor værftsopholdet forventes at tage 16 kalenderdage inkl. forlægning for nærmere beskrivelse af værftsperioden henvises til rammeaftalen. Arbejderne omfatter de ydelser, som er oplistet i bilag 2 – Tilbudslistens fane 4 – værftsarbejder. Ordregiver udvælger årligt forud for værftsopholdet de ydelser, som skal udføres under det pågældende værftsophold jf. rammeaftalen. Yderligere har ordregiver ret til at få udført ekstraarbejder jf. rammeaftalen. Udover de arbejder, som er nævnt i bilag 2 - Tilbudslisten, og evt. ekstraarbejder udført af tilbudsgiver, har ordregiver ret til at anvende tredjemand til udførelse af arbejder på færgen jf. rammeaftalen. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne samt de estimerede ydelser i bilag 2 - Tilbudlisten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver.
Intern identifikator :  Værftsarbejder
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241100 Reparation af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241200 Reparation af færger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50244000 Istandsættelse af skibe eller både
Yderligere klassificering ( cpv ):  50245000 Modernisering af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50246100 Tørdokning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Norddjurs Kommune har option på visse arbejder, som herefter skal udføres af leverandøren. Optionerne fremgår af Bilag 2 - Tilbudslisten.
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Arbejderne udføres hos leverandøren. Færgen M/F Anholt er alene godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-02-15+01:00
Slutdato :  2027-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Udbudslovens § 134a vedrørende udelukkelse af en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land finder anvendelse. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit: ”Udelukkelse”): • Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 • Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehand-ling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 • Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. ud-budslovens § 137, stk. 1, nr. 3 • Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og mislighol-delsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 • Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslut-ningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud som dokumentation underskrive tro- og loveerklæring vedlagt udbuddet som bilag 4.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet omsætning
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers omsætning har været minimum 2.000.000 kr. i det senest afsluttede årsregnskab. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver via tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal, såfremt der anmodes om det, være attesteret af en uafhængig revisor. Ordregiver kontrollere tilbudsgivers oplysninger i ESPD’et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af ansøgers offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøger ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal ansøger endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på anden passende måde. Jf. udbudslovens §154, stk. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på 500.000 kr. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en egenkapital på minimum 500.000 kr. Dokumentationen skal, såfremt der anmodes om det, være attesteret af en uafhængig revisor. Ordregiver kontrollere tilbudsgivers oplysninger i ESPD’et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af ansøgers offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøger ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal ansøger endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på anden passende måde. Jf. udbudslovens §154, stk. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan anføre minimum 3 reference inden for de seneste 3 år, hvor tilbudsgiver har foretaget værftsarbejder, hvor der er sket optagning på dok/bedding på et maritimt fartøj med en størrelse på minimum 1000 bruttoregisterton. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive fartøjets bruttoregisterton samt navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Evalueringstekniske pris beregnes som summen af den samlede tilbudte pris og de estimerede forlægningsomkostninger for yderligere henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-04+01:00 12:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-15+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger jf. udbudslovens § 159, stk. 5 i tilbudsgivers tilbud.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-15+01:00 12:05:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Rammeaftalen er betinget af at der årligt kan gives politisk bevilling til værftsopholdet. Færgen M/F Anholt er alene godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand. Tilbudsgiver skal tegne og opretholde branchesædvanlige forsikringer, herunder en produktansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring på et niveau, der er i overensstemmelse med god branchepraksis, dog minimum 5 mio. kr. pr. år. som sikrer dækning af personskade og tingsskade forårsaget under udførelse af rammeaftalen. Tilbudsgiver skal yderligere under værftsopholdet tegne og opretholde en værftansvarsforsikring på sædvanlige vilkår med en dækningssum på minimum 35 mio. kr. Tilbudsgiver skal under udførelsen af rammeaftale overholde rammeaftalens pkt. 16.1. vedrørende personer under oplæring. Tilbudsgiver skal under udførelsen af rammeaftalen overholde ordregivers arbejdsklausuler jf. rammeaftalens pkt. 16.2.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Norddjurs Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Norddjurs Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Norddjurs Kommune
Registreringsnummer :  29189986
Postadresse :  Torvet 3
By :  Grenaa
Postnummer :  8500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail :  ajul@norddjurs.dk
Telefon :  +45 89593301
Internetadresse :  http://www.norddjurs.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  347095d4-ff5e-4345-b1bf-8a7333e8a3cc -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-24Z 09:32:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00719134-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.062