23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Andre

Bestilling af materiale

www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nordsjælland og Hovedstaden


Bygningsstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Bygningsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Boliger og offentlige faciliteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nordsjælland og Hovedstaden
Beskrivelse :  Bygningsstyrelsen ønsker at øge udbredelsen af ladeinfrastruktur til opladning af elektriske køretøjer i Danmark og dermed understøtte den grønne omstilling. I tilknytning til de statslige ejendomme ejer Bygningsstyrelsen en række parkeringsarealer, hvor der ønskes etableret ladefaciliteter. I den forbindelse ønsker Bygningsstyrelsen en seriøs leverandør og samarbejdspartner, som kan levere og drive funktionelle løsninger for ladefaciliteter med udgangspunkt i de konkrete forhold, der gælder på de respektive parkeringsarealer. Operatøren (koncessionshaveren) etablerer, driver og vedligeholder ladestandere med tilhørende infrastruktur for egen regning og risiko frem til år 2032. Operatøren betaler potentielt en lejeafgift til Bygningsstyrelsen for arealerne, hvorpå ladestanderne etableres. De nærmere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der er tidligere afsendt bekendtgørelse om udbud af to koncessionsaftaler. Det forventes, at der udbydes yderligere 1 koncessionsaftale i resten af landet frem mod d. 1. januar 2025.
Identifikator for proceduren :  5af86e81-1830-434a-aa9b-62b940d0f0a0
Intern identifikator :  23/01383
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  31158100 Batteriopladere
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og hovedstaden
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og hovedstaden
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og hovedstaden
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 134a-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-6 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal aflevere ESPD'et som en del af sit tilbud. ESPD'et indeholder tilbudsgivers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. ----- Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium, skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglige formåen i henhold til punkt 5.1.9 (fx en underleverandør), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiveren derudover godtgøre, at tilbudsgiveren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Derfor skal tilbudsgiver sammen med ESPD'et aflevere en støtteerklæring (se punkt 5.1.6). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt 5.1.6 vedrørende indhentelse af dokumentation. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen og/eller har tilbudsgiver underleverandører og/eller -entreprenører, opfordres tilbudsgiver derudover til at uploade et supplerende dokument, hvor tilbudsgiver beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det klart bør fremgå, hvem der er tilbudsgiver og hvem der er underleverandører og/eller -entreprenører, samt hvem tilbudsgiver baserer sig på både for så vidt angår økonomisk og finansiel formåen som teknisk og faglig formåen. Herudover kan tilbudsgiver med fordel beskrive, hvilke opgaver de forskellige virksomheder forventes at varetage. Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5. ----- Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
BEK nr 1080 af 29/06/2022 -  Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Betaling af skatter og afgifter :  Udbudslovens §§ 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 6, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Udbudslovens §§ 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 6, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Udbudslovens §§ 136, stk. 1, nr. 3 og 137, stk. 1, nr. 5, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Insolvens :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Konkurs :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Korruption :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Svig :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4. Tilbudsgiver skal besvare om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i ESPD del III A-C eller ej. Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nordsjælland og Hovedstaden
Beskrivelse :  Operatøren (koncessionshaveren) etablerer, driver og vedligeholder ladestandere med tilhørende infrastruktur for egen regning og risiko frem til år 2032. Operatøren betaler potentielt en lejeafgift til Bygningsstyrelsen for arealerne, hvorpå ladestanderne etableres. De nærmere betingelser fremgår af udbudsmaterialet.
Intern identifikator :  J.nr. 23/01383
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  31158100 Batteriopladere
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og Hovedstaden
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og Hovedstaden
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nordsjælland og Hovedstaden
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-19+01:00
Slutdato :  2032-11-30+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Der er tidligere afsendt bekendtgørelse om udbud af to koncessionsaftaler. Det forventes, at der udbydes yderligere 1 koncessionsaftale i resten af landet frem mod d. 1. januar 2025.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Frist for modtagelse under punkt 5.1.12 kan fremstå misvisende - den korrekt frist for modtagelse af tilbud er 18. december 2023 kl. 12.00. ------ Udvælgelse afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk . Udbudsnr. i RIB er TN064102. Har tilbudsgiveren allerede et RIB login: 1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen. 2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder. 3. I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud. 4. Indtast RIB udbudsnummer TN064102 og tryk søg 5. Udbuddet " Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nordsjælland og Hovedstaden" fremkommer, og vælg OK. 6. Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nordsjælland og Hovedstaden" i oversigten. Mangler du et RIB login: 1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen. 2. Vælg Ny bruger og følg vejledning. Har du mistet dine personlige brugerkoder: 1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning. Support: Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib-support vederlagsfrit kontaktes på enten tlf.: 35 245 250 eller mail: support@rib-software.dk ------ Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det er på tilbudsgiver eget ansvar, i god tid og inden for afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for antagelig aflevering af tilbuddet. ------ Udbudsportal og aflevering: Udbudsportalen består af udbuddets materiale, og et sæt afleveringskrav. Afgives der tilbud som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af det fælles tilbud, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne. ------ ESPD: Tilbudsgiverne skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav. Sådan gør tilbudsgiveren: 1.Tilgå Udbuddet 2.Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning" 3.Klik på afleveringskravet "ESPD" 4.Klik på "Opret ESPD-svar" 5.Udfyld ESPD-formularen 6.Klik "Eksporter" til sidst For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt 5.1.9, 2.1.4 og 2.1.6, skal den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation: - dokumentation for konsortiedannelse (såfremt det er relevant). Den tilbudsgiver som Bygningsstyrelsen vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten. Bygningsstyrelsen udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation. ------ Betingelser for udførelse af koncessionen: - Kontrakten indeholder en arbejdsklausul. - Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. - Kontrakten indeholder krav om solidarisk hæftelse for støttevirksomheder. - Kontrakten indeholder krav til forsikring. - Kontrakten indeholder bilag med bestemmelser om prisfastsættelse for slutbrugere. ------ Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag. Der henvises desuden til udbudsmaterialet.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  5 % Soliditetsgrad
Beskrivelse :  ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt 5.1.6. Råd om udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside under udbudsregler: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Tilbudsgiveren skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et: a) Finansielle nøgletal: Under dette punkt i ESPD'et skal tilbudsgiver oplyse soliditetsgraden for det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal tilbudsgiver oplyse både egenkapital samt værdien af de samlede aktiver, således at Bygningsstyrelsen kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag. Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5. ----- Dokumentation: Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger. ----- Mindstekrav: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 5 % i det seneste disponible regnskabsår. ----- Beregning: Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapital i forhold til tilbudsgiverens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt 5.1.6. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden også som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiveren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af de økonomiske aktørers konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende økonomiske aktører skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning. ----- Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter tilbudsgiveren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt 5.1.6, bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De støttende enheder skal anvende Bygningsstyrelsen paradigme til støtteerklæring. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 5 % i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et: Tilbudsgiver skal angive en liste over referencer for udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, der er udført inden for de seneste 5 år. For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt tilbudsgiverens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde. Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer. Referencerne bør angives i ESPD'et, men det accepteres, at de afleveres i et separat dokument. Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5. ----- Dokumentation for teknisk formåen: - Referencer: referencelisten indeholdende kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne. ----- Mindstekrav: Tilbudsgiver skal anvise mindst 1 relevant reference.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Den tilbudsgiver, der vil betale den højeste tilbudspris for koncessionen, vinder udbuddet. Såfremt to eller flere tilbudsgivere byder ind med den samme tilbudspris og står til at vinde, er vinderen den tilbudsgiver, der samlet set tilbyder det højeste antal ladepladser til tilbudsprisen inden for de angivne rammer som beskrevet i udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-05+01:00 23:59:59+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne :  www.rib-software.dk,
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Udbudsmaterialet indeholder krav om sikkerhedsgodkendelse for visse lokationer - se udbudsmaterialet
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Indgivelsesadresse :  www.rib-software.dk
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger efter udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klageprocedure: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klager over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt 8.1 ORG-0003. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Bygningsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Bygningsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Bygningsstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud :  Bygningsstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Bygningsstyrelsen
Registreringsnummer :  58182516
Postadresse :  Carsten Niebuhrs Gade 43
By :  København V
Postnummer :  1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Charlotte Duedahl Jensen
E-mail :  chdje@bygst.dk
Telefon :  41701036
Internetadresse :  www.bygst.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  www.rib-software.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  41715000
Internetadresse :  www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  72405708
Internetadresse :  www.klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  691876-2023
Hovedårsagen til ændringen :  Berigtigelse – udgiver
Beskrivelse :  Berigtigelse af kontraktens varighed og tilbudsfrist
10.1  Ændring
Beskrivelse af ændringer :  Afsnit nummer: 5.1.3 (anslået varighed): Slutdato: 18/01/2032 ændres til Slutdato: 30/11/2032
10.1  Ændring
Beskrivelse af ændringer :  Afsnit nummer 5.1.6 Generelle oplysninger under "Yderligere oplysninger" slettes følgende formulering: Frist for modtagelse under punkt 5.1.12 kan fremstå misvisende - den korrekt frist for modtagelse af tilbud er 14. december 2023 kl. 12.00.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  282d3e28-0b92-4809-8d2e-0a3d601f5756 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-14Z 13:31:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00693868-2023
EUT-S-nummer :  220/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-15Z

Send til en kollega

0.047