23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 097-176155
Offentliggjort
21.05.2015

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(21.05.2015)
The Boeing Company
Post Office Box 516
MO63166-05 St. Charles, USA

Advanced Harpoon Weapon Control System — follow-on support


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2009/81/EF(Forsvar)

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
Att: Asger Møller Nielsen
2750 Ballerup
DANMARK
Telefon: +45 72572104
Mailadresse: fmt-ja06@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://forsvaret.dk/fmt/

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Forsvar
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Advanced Harpoon Weapon Control System — follow-on support.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at udnytte tre optioner på forlængelse af den eksisterende rammeaftale med The Boeing Company (Boeing) vedr. anskaffelse af service, support og reservedele af forsvarets Advanced Harpoon Weapon Control System (AHWCS). Det eksisterende kontrakt forlænges således med yderligere 3 år. Boeing står som systemudvikler bl.a. for sikkerhedsakkreditering af AHWCS.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50650000, 50600000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 2 700 000 USD

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at forlænge den eksisterende aftale med Boeing vedr. anskaffelse af service, support og reservedele af forsvarets AHWCS med 3 år. Boeing har oplyst, at de er eneleverandør af Harpoon og AHWCS som helhed, og at Boeing besidder designrettigheder og ophavsrettigheder til AHWCS. Boeing er yderligere den eneste markedsaktør med tilstrækkelig knowhow om systemet til at levere de ydelser, der er omfattet af aftalen. Kun Boeing besidder den fulde systemdokumentation af knowhow til at kunne foretage sikkerhedsakkreditering af systemet. Hvis ikke samtlige reservedele, systemopdateringer og teknisk rådgivning anskaffes gennem Boeing, kan Boeing ikke stå inde for det samlede systems sikkerhed (sikkerhedsakkreditering), hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser for personel- og materielsikkerheden og dermed direkte forsvarets operative anvendelse af systemet.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
2011/007715
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

The Boeing Company
Post Office Box 516
MO63166-0516 St. Charles
USA
Telefon: +001 3142320232
Internetadresse: http://www.boeing.com/
Fax: +001 3142331372

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 1 245 000 USD
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) For klagefrister kan der i øvrigt henvises til Håndhævelsesloven § 7, stk.3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.5.2015

Send til en kollega

0.062