23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 054-127813
Offentliggjort
17.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Rigspolitiet

Opdateringer

Rettelse
(31.03.2020)

IV.2.4
I stedet for:
Nordsamisk
Læses:
Svensk

Annullering
(28.04.2020)

Udbud med forhandling af nye maritime fartøjer til Grønlands politi


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
E-mail: mdo008@politi.dk
Telefon: +45 30685996

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266238&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266238&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling af nye maritime fartøjer til Grønlands politi

Sagsnr.: 2019-007733
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34521300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet udbyder hermed en kontrakt om levering 4 nye maritime fartøjer til Grønlands politi.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34500000
34511100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZZZ
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Nuuk, Grønland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud med forhandling af kontrakt om levering af 4 nye maritime, hurtiggående fartøjer på ca. 40-50 fod til Grønlands politi. Fartøjer skal leveres i havnen Nuuk i Grønland.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af varer, som svarer til den udbudte opgave, samt ansøgernes økonomi.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt:

1) Jo flere referencer der indeholder fartøjer, der er sammenlignelige med de udbudte. Med sammenlignelig fartøj menes erhvervsfartøj der kan sejle 25 knob og/ eller er udført i komposit eller glasfiber. Jo flere af disse funktioner jo mere sammenligneligt vurderes referencen at være.

2) Jo flere kunder på referencerne, der er sammenlignelige med ordregiver, dvs. politimyndighed, forsvar, civile beredskaber etc. Det vægter yderligere positivt hvis kunderne varetager opgaveporteføljer i arktisk farvand.

Ansøger opfordres derfor til i ESPD Del IV afsnit C under ”Beskrivelse” at udarbejde en fyldestgørende beskrivelse af de fartøjer og kunden, som leverancen vedrører. Det bemærkes, at der maksimalt kan angives 5 referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

3) At ansøgers soliditetsgrad er højere end 10 %. Det vægter ydermere positivt såfremt soliditetsgrad er over 20 %.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) I feltet ”Finansielle nøgletal” angives soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. Tallet angives i danske kroner.

Soliditetsgraden udregnes således: (samlede egenkapital / samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves af ansøgeren:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ”C: Teknisk og faglig formåen” i ESPD skal ansøgeren oplyse om denne har tilstrækkelig erfaring fra tidligere gennemførte udbud inden for samme område.

Ansøgeren skal udfylde følgende:

1) Ansøgeren skal angive de betydeligste leverancer, der er udført inden for de seneste fem (5) år fra anmodningsfristens udløb med relevans for den udbudte opgave med angivelse af beløb og tidspunkter for levering samt modtager. Med betydeligste referencer menes leverancer af fartøjer.

Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøgeren skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en kontrakt/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en kontrakt/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end fem (5) år fra tilbudsfristens udløb og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i ESPD’ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på kontrakten og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal minimum angives én (1) reference på erhvervsfartøj(er), som er udført i komposit eller glasfiber. Der kan maksimalt angives fem (5) referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) første referencer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger/tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Disse krav fremgår af bilag 6, samfundsansvar til kontrakten. Derudover stiller ordregiver i kontrakten krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/04/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

Ordregiver afholder i forbindelse med tilbudsfasen et informationsmøde for de prækvalificerede ansøgere. Mødet forventes afholdt 5. maj 2020 i København.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.

Ordregiver forventer at afholde forhandlingsmøder. Møderne forventes afholdt i uge 24 2020 i København.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020

Send til en kollega

0.063