23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 221-542137
Offentliggjort
15.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fiskeristyrelsen

Vindere

Kontrakt om nybygning af fiskerikontrolfartøj

(11.09.2020)
Hvide Sande Shipyard, Steel & Service A/S
Beddingsvej 2
6960 Hvide Sande

Kontrakt om nybygning af fiskerikontrolfartøj


Fiskeristyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fiskeristyrelsen
CVR-nummer: 39097176
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Haudrum Rasmussen
E-mail: trir@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 28947604

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fiskeristyrelsen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249560&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249560&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om nybygning af fiskerikontrolfartøj

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fiskeristyrelsen udbyder en kontrakt om nybygningen af et nyt fiskerikontrolfartøj (Ny Vestkysten). Skibet er projekteret og der foreligger et designgrundlag med specifikation, general arrangement, maskinarrangement & systemer samt strukturtegninger forberedt for klassegodkendelse.

Den udbudte opgave omfatter således detailprojektering og selve bygningen af skibet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34513600
34513700
50241000
50242000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fiskeristyrelsen har ansvaret for at gennemføre regeringens fiskeripolitik, og styrelsen forestår bl.a. kontrollen med fiskeriet i de danske farvande. I dag anvendes fiskerikontrolskibet ”Vestkysten” til at kontrollere farvandet i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat. Fiskeristyrelsen skal derfor bygge et nyt Fiskerikontrolskib, der kan erstatte ”Vestkysten”.

Fiskerikontrolskibets hovedopgave er national og international fiskerikontrol. Skibet skal derfor være udstyret med et boarding-bådsarrangement, samt et dragt- og udstyrsrum. Skibet skal herudover varetage miljøopgaver for Miljøstyrelsen, såsom vandprøvetagning. Skibet skal indgå i redningsberedskabet, og skibet skal derfor være udstyret med slæbespil til anvendelse i forbindelse med nød-bugseringsopgaver. Skibet vil i sommerhalvåret skulle indgå i ekspeditioner af op til 20 dages varighed under potentielt meget hårde vejrmæssige forhold, hvilket der er taget højde for i projekteringen.

Kravene til skibets konstruktion, funktioner og aptering m.v. er nærmere uddybet i udbudsmaterialet. Apteringen af skibet skal udføres i moderne skandinavisk design, hvorved forstås et stilrent og funktionelt design. Alle materialer skal være førsteklassesmaterialer, rengøringsvenlige og velegnet til maritimt brug. Aptering og serviceområder skal opfylde krav i henholdsvis MLC 2006 (Maritime Labour Convention 2006), Søfartsstyrelsens meddelelser "A" vedrørende arbejdsmiljø (Notice A) og Søfartsstyrelsens Meddelelser "B" vedrørende skibes bygning og udstyr (Notice B).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af følgende:

1) Hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de arbejder, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med nybygning af skibe af tilsvarende størrelse og kompleksitet, jf. punkt III.1.3), samt i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende krav til aptering.

Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis der kan dokumenteres referencer, hvor ansøgeren har bistået med nybygningen af skibe af tilsvarende størrelse og kompleksitet, og hvor ansøgeren har udført aptering i moderne skandinavisk design, og som opfylder krav i MLC 2006, Meddelelser A og Meddelelser B;

2) Hvilke ansøgere, der har dokumenteret de bedste produktionsfaciliteter. Fiskeristyrelsen vil foretage en samlet vurdering på baggrund af ansøgerens beskrivelse, idet det vil blive tillagt særligt positiv vægt i det omfang ansøgeren har adgang til produktmodelbaseret produktion, numerisk styret produktion, indendørs produktion af sektioner/skrog, separation af stål og aluminiums produktion, robotproduktion, robotsvejsning, mulighed for maling under dække.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond yder tilskud i forhold til den fælles fiskeripolitik, jf. Europarlamentets og Rådets forordning (EU) 508/2014, artikel 76

II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til pkt. II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

I relation til pkt. 2.7), hvor det fremgår, at kontraktens varighed forventes at være ca. 3 år, bemærkes, at skibet forventes leveret 18-20 mdr. efter kontraktindgåelse, dvs. primo/medio 2022, hvorefter garantiperioden på 12-24 mdr. vil løbe indtil medio 2023.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det værft hvorpå arbejdet udføres skal have en miljøgodkendelse som skibsværft, såfremt der stilles krav herom i det land, hvor værftet er registreret (angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD), afsnit IV.A under ”særlig autorisation nødvendig”)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår:

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20% i gennemsnit i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over de op til 5 betydeligste tilsvarende leverancer i forhold til størrelse og kompleksitet, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under pkt. II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen, den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, navnet på kunden (modtager), navnet på skibet, skibstypen, længde-, bredde- og dybdemål for skibet, oplysning om fremdrivningssystem, regelgrundlaget (nationale/internationale krav + klasseregler), oplysning om eventuelt specialudstyr på skibet, samt en beskrivelse af, hvordan apteringen er blevet udført – ansøgeren kan til dette formål vedlægge billeder, der illustrerer dette.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning eller i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer;

2) En beskrivelse af ansøgerens produktionsfaciliteter, herunder særligt i forhold til dok, kraner mv. Beskrivelsen af produktionsfaciliteterne bør indeholde en beskrivelse de produktionsfaciliteter, som ansøgeren har til rådighed, og som har en indflydelse på kvaliteten af arbejdet, herunder f.eks. produktmodelbaseret produktion, numerisk styret produktion, indendørs produktion af sektioner/skrog, separation af stål og aluminiums produktion, robotproduktion, robotsvejsning, mulighed for maling under dække, mv.;

3) En beskrivelse af de kvalitetssikringsforanstaltninger, som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren f.eks. er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger;

4) En beskrivelse af de miljøstyringsforanstaltninger, som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger;

5) En beskrivelse af de arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger, som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 45001/OHSAS18001 eller tilsvarende arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, skal disse under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt.III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt. II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet i relation til referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal som mindstekrav dokumentere, at ansøgeren har erfaring med nybygning af skibe af tilsvarende kompleksitet og størrelse. Ansøgeren skal endvidere som mindstekrav dokumentere, at ansøgeren har taget foranstaltninger til sikring af kvalitet, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse, som ansøgeren vil anvende ved udførelsen af kontrakten, f.eks. i henhold til ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001/OHSAS 18001 eller tilsvarende.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014. Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler. Kontrakten stiller krav om, at leverandøren skal stille uigenkaldelige og ubetingede anfordringsgarantier for ratebetalinger og for opfyldelse af andre forpligtelser under garantien. I den forbindelse stilles der krav om, at garanten skal have en rating Standard & Poor’s A minus eller Moody’s A3 eller tilsvarende. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.4.2016 (databeskyttelsesforordningen) samt supplerende dansk lovgivning hertil, herunder lov nr. 502 af 23.5.2018 (databeskyttelsesloven).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 28.11.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at Fiskeristyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at tage stilling til referencer, som er op til 10 år gamle med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence, idet der er tale om en ydelse, der sjældent udbydes, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at ansøgningen skal indgives på dansk, idet dokumentation for opfyldelsen af oplysningerne i ESPD dog kan indgives på engelsk.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019

Send til en kollega

0.047