23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-166278
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Konsulentbistand til modernisering af Grønlands politis flåde

(09.04.2019)
OSK-ShipTech A/S
Balticagade 15 C, 2. tv.
8000 Aarhus C

Konsulentbistand til Grøndlands politi vedr. flåde og maritime forhold


Rigspolitiet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Morten Jacobsen
Telefon: +45 91357679
E-mail: mja032@politi.dk
NUTS-kode: DKZ

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.politi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Konsulentbistand til Grøndlands politi vedr. flåde og maritime forhold

Sagsnr.: 2019-007733
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Politiet ønsker at indkøbe konsulentbistand forud for en modernisering af Grønlands politis flåde. Opgaven omfatter blandt andet bistand til kravspecificering og løbende bistand i forbindelse med et fremtidigt udbud. Opgaven forudsætter at leverandøren har et indgående kendskab til de særlige grønlandsforhold i relation til søfart og maritime samt arktiske forhold.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Politiet ønsker at indkøbe konsulentbistand forud for en modernisering af Grønlands politis flåde. Opgaven omfatter blandt andet bistand til kravspecificering og løbende bistand i forbindelse med et fremtidigt udbud. Opgaven forudsætter at leverandøren har et indgående kendskab til de særlige grønlandsforhold i relation til søfart og maritime samt arktiske forhold. Leverandøren skal desuden have indgående kendskab til de relevante regler.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

På baggrund af en afsøgning af markedet er det efter Rigspolitiets bedste skøn alene den nævnte leverandør, som er i besiddelse af den knowhow, som er nødvendig for at udføre opgaven. Dette skyldes navnlig behovet for et indgående kendskab til de grønlandske forhold i kombinationen med behovet for kendskab til skib- og søfartsforhold mv. På baggrund af disse forhold er det Rigspolitiets vurdering, at kontrakten falder ind under bestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, og på den baggrund kan gennemføres som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, da opgaven kun kan udføres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Konsulentbistand til modernisering af Grønlands politis flåde

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
OSK-ShipTech A/S
24221768
Balticagade 15 C, 2. tv.
Aarhus C
8000
Danmark
Telefon: +45 86178099
E-mail: mail@osk-shiptech.com
NUTS-kode: DK0

Internetadresse: http://osk-shiptech.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/04/2019

Send til en kollega

0.047