23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 181-409454
Offentliggjort
20.09.2018
Udbudstype
Innovationspartnerskab

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(05.07.2019)

Denne udbudsprocedure sker i henhold til procedure for innovationspartnerskab, jf. § 73-79 i Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 – tilgængelig på www.retsinformation.dk).
De ansøgere, der opfordres til at deltage i udbudsprocessen, modtager yderligere praktisk information vedrørende udbuddet i udbudsbetingelserne, herunder information om deltagelse i udbudsprocessen.
Brug af ESPD’et er en betingelse for at deltage i udbudsproceduren, jf. Udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøgeren anvender ESPD’et som indledende dokumentation for, at ansøgeren ikke er underlagt udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136, at ansøgeren opfylder mindstekravet for egnethed i henhold til § 140, jf. § III.1.2) og III.1.3), og hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminatoriske udvælgelseskriterier, jf. § 145(2), jf. § II.2.9).
Ansøgeren og, hvor dette er relevant, deltagerne i gruppen af enheder og/eller støtteenheder skal bruge den elektroniske version af ESPD’et. FMI har udarbejdet et ESPD (en XML-fil), der er tilgængelig på Ethics.
FMI anbefaler på det kraftigste ansøgeren at bruge denne XML-fil ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøgeren uploader XML-filen via dette website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD’et kan udfyldes og senere eksporteres. Der må ikke bruges andre versioner af EPSD’et.
Inden FMI træffer beslutning om tildeling af kontrakten, kræver FMI, at den tilbudsgiver, som FMI har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er anført i ESPD’et, jf. Udbudslovens § § 151-155. Hvis en ansøger benytter sig af andre enheder, jf. § III.1.2 og III.1.3, skal ansøgeren på anmodning herom give oplysning, som støtter eller på anden vis dokumenterer, at ansøgeren har adgang til de påkrævede tekniske og faglige kompetencer, og at den pågældende enhed har en juridisk forpligtelse over for ansøgeren. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan FMI ikke vurdere den eller de andre enheders tekniske og faglige kompetencer. FMI har udarbejdet en skabelon, der kan bruges til at bekræfte den juridiske forpligtelse, og som kan hentes via Ethics. FMI opfordrer på det kraftigste ansøgerne til at bruge denne formular. Det understreges dog, at det alene er ansøgerens ansvar, at de oplyste informationer opfylder kravene.
FMI kan udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er underlagt en af de obligatoriske årsager til udelukkelse i Udbudslovens § § 135 og 136, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig i henhold til Udbudslovens § 138. Bemærk, at nogle af de frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud er blevet gjort obligatoriske i Udbudslovens § 136.

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Mia Bjerring Birkebæk
E-mail: FMI-JA-S116@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34520000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til 3 (tre)

Motorredningsbåde (MRB), inklusiv service- og vedligehold, der kan foretage Search- and Rescue

(SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark.

MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt

Højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed.

En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et Innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34521000
34521400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Innovationspartnerskabet består som noget særligt af et innovationsforløb (en Innovations- og Udviklingsproces), hvor leverandøren sammen med FMI udvikler og afgrænser en ny type fartøjskonstruktion, der inkorporerer alle driftsmæssige krav til et dansk SAR-fartøj. Herefter kan FMI indkøbe op til 3 eksemplarer af det udviklede fartøj med tilknyttet service- og vedligehold.

MRB’erne skal have fremragende sødygtighed, så det er muligt at bruge bådene i al slags vejr. Samtidig skal fartøjerne kunne fungere som en stabil platform for mandskabet, især ved redning af personer fra vandet.

Eftersom disse MRB-fartøjer er underlagt en lang række regler, og da en undersøgelse af markedet ikke har afdækket nogen eksisterende fartøjer, der kan opfylde alle disse regler, vil innovations – og udviklingsprocessen for de nye motorredningsbåde naturligvis være krævende. Kravet om, at fartøjerne skal være selvoprettende fra enhver krængningsvinkel er ikke ualmindeligt for MRB- fartøjer. De danske regler (bilag A2) kræver dog også, at dette skal opnås uanset at fartøjet har delvist vandfyldte rum.

En anden faktor, der vil være en udfordring, er kravet om relativt hurtige fartøjer (25 knob) samtidig med, at bådene skal være udstyret med kran, bugserspil osv. I den forbindelse betyder større vægt/deplacement større hovedmotorer for at kunne leve op til hastighedskravet. Hastighedskravet udfordres desuden af store krav til styrken for fartøjets konstruktion.

Som følge af dette er der behov for innovative løsninger hvad angår placering af rum og opdrift samt optimering af sødygtigheden samtidig med, at båden skal kunne fungere som en stabil platform. Disse forhold skal kombineres i et relativt lille fartøj på højst 24 meter. Der er adskillige parametre, som skal justeres samtidig med, at effekten og indvirkningen af de forskellige parametre overvåges nøje. Målet er at udvikle en bådkonstruktion, der ikke kun opfylder nogle af kravene, men faktisk opfylder samtlige krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer set i forhold til kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4) ovenfor og Bilag A.

FMI vil udvælge på referencer for (erfaring med) såvel

1) bygning af tilsvarende fartøjer (vægtning 45%) samt

2) design af tilsvarende fartøjer (vægtning 45%) samt

3) service og vedligeholdelse af tilsvarende fartøjer (vægtning 10%) i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

Ved vurderingen af referencernes relevans indgår arten og mængden af de tidligere leverancer. Ved tilsvarende fartøjer forstås de nedenfor anførte arter i prioriteret rækkefølge:

— Erfaring med motorredningsbåde, der er designet og dimensioneret efter Søfartsstyrelsens tidligere forskrift (Teknisk forskrift om Farvandsvæsenets kystredningsfartøjer – Bekendtgørelse nr. 9103 af 10.3.2003),

— Erfaring med lignende fartøjstyper (SAR fartøjer),

— Erfaring med fartøjer, der er selvoprettende,

— Erfaring med fartøjer, der bruges til operationer under voldsomme vejrforhold,

— Erfaring med fartøjer, der er designet og dimensioneret til Klasseregler,

— Erfaring med fartøjer af omtrent samme dimensioner (længde 15 - 24 meter),

— Erfaring med fartøjer, der er designet og dimensioneret efter ”Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.” eller ”Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.”,

— Erfaring med lignende fartøjsudstyr vedrørende fremdrivning og styring.

For så vidt angår

1) bygning af tilsvarende fartøjer og

2) design af tilsvarende fartøjer vil vurderingen af referencernes relevans tillige blive baseret på demonstration af kompetencer inden for udvikling og gennemførelse af innovative maritime løsninger.

Det bemærkes, at der ingen begrænsning er på alderen af de fremsendte referencer, men at nyere referencer vil blive vurderet bedre end ældre referencer.

Evalueringen vil blive baseret på den liste, som ansøgerne har indsendt i ESPD’et og eventuelt i bilag 5 i henhold til afsnit III.1.3). Bemærk, at eventuelle tvetydigheder og / eller uklarheder i de indgivne oplysninger kan trække ned i evalueringen, når FMI skal udvælge det begrænsede antal kandidater.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Når Innovations- og Udviklingsprocessen på højest 24 måneder er afsluttet, har FMI option på at købe den udviklede løsning. Købsoptionen kan udnyttes i en periode på 9 (ni) måneder efter afslutning af Innovations- og Udviklingsprocessen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten inddelses ikke i delkontrakter eftersom en opdeling af kontrakten vil øge omkostningerne til udbudsproceduren unødigt. Den i pkt. II.1.3) korrekte kontrakttype er "tjenesteydelser". Det er ikke muligt at vælge de mest relevante CPV-koder når anskaffelsen er kategoriseret som kontrakttype "tjenesteydelser", hvorfor FMI har været nødsagidet til at angive kontrakttypen som "varer".

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og anføre følgende

Oplysninger i ESPD og eventuelt i Bilag 5:

En liste over de vigtigste og mest relevante tilsvarende leverancer (referencer), jf. afsnit II.1.4),

II.2.4) ovenfor og Bilag A.

Ansøgeren skal fremlægge en referenceliste vedrørende erfaring for såvel bygning som design af

tilsvarende fartøjer som anført i afsnit II.1.4), II.2.4) ovenfor og Bilag A. Ansøgeren skal ligeledes

fremlægge en referenceliste vedrørende erfaring med service- og vedligehold for fartøjer i samme

størrelse og kompleksitet som anført i afsnit II.1.4), II.2.4) ovenfor og Bilag A.

Listen skal så vidt muligt omfatte en kort beskrivelse af hver leverance. Ordregiver ser gerne, at

beskrivelsen indeholder følgende:

— En tydelig indikation af, hvilke specifikke dele af leverancerne, der er tilsvarende beskrivelsen i afsnit II.1.4), II.2.4) ovenfor og Bilag A,

— Information om ansøgerens deltagelse/rolle i udførelsen af leverancerne,

— Information om konstruktøren af leverancerne,

— Tidspunktet for leverancerne og/eller konstruktionsdatoen,

— Om leverancerne er bygget i henhold til gældende regler,

— Hvilken type fartøj leverancerne drejer sig om,

— Hvilket aktionsområde leverancerne er designet til og/eller opererer i,

— Om leverancerne er beregnet til at fungere under de beskrevne vejrforhold,

— Om leverancerne er selvoprettende,

— Hvilket materiale der er brugt til skroget,

— Hvad motorkraften er,

— Hvad maksimumhastigheden er,

— Hvilken type drivkraft leverancerne har,

— Størrelsen og værdien af leverancerne,

— Hvilket udstyr der er på leverancerne,

— Hvilke innovative konstruktionsløsninger der er inkorporeret i leverancerne,

— Hvor mange enheder der er blevet leveret,

— Prisen for leverancerne,

— Modtagerne af leverancerne (der foretrækkes specifikke navne/lande, men det er ikke et

Krav).

Referencerne fremlægges ved at udfylde ESPD-n&#39-et, del IV.C, og eventuelt Bilag 5 i udbudsmaterialet. Ansøgeren opfordres til at være meget præcis vedrørende referencerne. Anfør gerne referencerne i Bilag 5, i samme rækkefølge som i ESPD-&#39-et. Ansøgeren bærer selv risikoen for eventuelle tvetydigheder eller uklarheder. I tilfælde af modstrid mellem angivelser i ESPD og i bilag 5, har angivelser i ESPD forrang.

I det vedlagte dokument ’Yderligere information til udbudsbekendtgørelsen’ kan der findes yderligere information om dette udbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal dokumentere erfaring med mindst én reference vedrørende enten bygning eller design af ét tilsvarende fartøjer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis der foretages forudbetalinger, skal der fremlægges en forudbetalingsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut. Pengeinstituttet skal godkendes af FMI. Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i henhold til gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. I øjeblikket er dette lovbekendtgørelse nr. 798 af juni 2007, der kræver elektronisk fakturering. De præcise betingelser er anført i kontrakten. Der kræves ingen bestemt juridisk virksomhedsform. Hvis kontrakten tildeles en gruppe af leverandører (f.eks. et konsortium), hæfter deltagerne solidarisk, og de udpeger én leverandør, der kan repræsentere gruppen.

Kontrakten skal indgås under hensyntagen til social ansvarlighed (CSR), og den skal indeholde en arbejdsklausul, se yderligere information i Bilag F.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Innovationspartnerskab
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne udbudsprocedure sker i henhold til procedure for innovationspartnerskab, jf. § 73-79 i Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 – tilgængelig på www.retsinformation.dk).

De ansøgere, der opfordres til at deltage i udbudsprocessen, modtager yderligere praktisk information vedrørende udbuddet i udbudsbetingelserne, herunder information om deltagelse i udbudsprocessen.

Brug af ESPD’et er en betingelse for at deltage i udbudsproceduren, jf. Udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøgeren anvender ESPD’et som indledende dokumentation for, at ansøgeren ikke er underlagt udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136, at ansøgeren opfylder mindstekravet for egnethed i henhold til § 140, jf. § III.1.2) og III.1.3), og hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminatoriske udvælgelseskriterier, jf. § 145 (2), jf. § II.2.9).

Ansøgeren og, hvor dette er relevant, deltagerne i gruppen af enheder og/eller støtteenheder skal bruge den elektroniske version af ESPD’et. FMI har udarbejdet et ESPD (en XML-fil), der er tilgængelig på Ethics.

FMI anbefaler på det kraftigste ansøgeren at bruge denne XML-fil ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøgeren uploader XML-filen via dette website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD’et kan udfyldes og senere eksporteres. Der må ikke bruges andre versioner af EPSD’et.

Inden FMI træffer beslutning om tildeling af kontrakten, kræver FMI, at den tilbudsgiver, som FMI har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er anført i ESPD’et, jf. Udbudslovens § § 151-155. Hvis en ansøger benytter sig af andre enheder, jf. § III.1.2 og III.1.3, skal ansøgeren på anmodning herom give oplysning, som støtter eller på anden vis dokumenterer, at ansøgeren har adgang til de påkrævede tekniske og faglige kompetencer, og at den pågældende enhed har en juridisk forpligtelse over for ansøgeren. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan FMI ikke vurdere den eller de andre enheders tekniske og faglige kompetencer. FMI har udarbejdet en skabelon, der kan bruges til at bekræfte den juridiske forpligtelse, og som kan hentes via Ethics. FMI opfordrer på det kraftigste ansøgerne til at bruge denne formular. Det understreges dog, at det alene er ansøgerens ansvar, at de oplyste informationer opfylder kravene.

FMI kan udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er underlagt en af de obligatoriske årsager til udelukkelse i Udbudslovens § § 135 og 136, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig i henhold til Udbudslovens § 138. Bemærk, at nogle af de frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud er blevet gjort obligatoriske i Udbudslovens § 136.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I medfør af § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk) gælder følgende frist for indgivelse af klage:

Klager vedrørende ansøgere, der ikke bliver prækvalificeret, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden for 20 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de involverede ansøgere, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, såfremt meddelelsen indeholder en kort beskrivelse af de relevante årsager til beslutningen.

Andre klager skal i henhold til § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud senest:

1) 45 kalenderdage efter, at den ordregivende myndighed har offentliggjort meddelelse om tildeling af ordren i Den Europæiske Unions Tidende (gældende fra dagen efter offentliggørelsesdatoen);

2) 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed har informeret de pågældende tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået en kontrakt baseret på en rammeaftale ved genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem, såfremt meddelelsen indeholder en kort beskrivelse af de relevante årsager til beslutningen;

3) 6 måneder fra det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de involverede tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, i Udbudsloven, såfremt meddelelsen indeholdt en kort beskrivelse af de relevante årsager til beslutningen;

4) 20 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres beslutning om at fastholde kontrakten, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2.

Klageren skal give den ordregivende myndighed skriftlig besked om klagen senest på samme tid som indgivelse af klagen til Klagenævnet for Udbud med angivelse af, om klagen er blevet indgivet i stilstandsperioden, jf. § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for udbud. Hvis klagen ikke er blevet indgivet i stilstandsperioden, skal klageren desuden anføre, om der anmodes om, at anken skal have opsættende virkning, jf. Udbudslovens § 12, stk. 1.

E-mailadresse til Klagenævnet for udbud er anført i § VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager kan findes på den internetadresse, der er anført i § VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018

Send til en kollega

0.062