23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 152-314897
Offentliggjort
10.08.2017
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(10.08.2017)
Viking Life-Saving Equipment A/S
Sædding Ringvej 13
6710 Esbjerg V

Anskaffelse af certificeret redningsudstyr til forsvarets fly


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af certificeret redningsudstyr til forsvarets fly.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34522200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at indgå en rammeaftale om anskaffelse af redningsudstyr, herunder redningsflåder, reservedele hertil samt service og vedligehold af både nuværende og nyanskaffet redningsudstyr.

Alle forsvarets flytyper, herunder helikoptere, har redningsudstyr ombord, som skal bruges i nødstilfælde, såfremt flyet får problemer under flyvning, eller er nødsaget til at nødlande.

Særligt redningsflåderne er alle tilpasset over årene, og er specielt udviklet til anvendelse i forsvarets fly, blandt andet ved montering i vinger og sponson på flere fly. Redningsflåderne er endvidere udviklet af et specielt materiale, som gør at de kan foldes mere end andre redningsflåder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34515200
39525300
35112000
34711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen ovenfor afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Forsvaret må kun anvende certificeret redningsudstyr i dets flytyper, og der stilles store krav til redningsudstyret for at sikre personelsikkerheden. Redningsudstyret fra Viking er godkendt ved en Flight Worthiness Test, som tester hvorvidt redningsudstyret opfylder forsvarets strenge krav. Testen skal udføres på alle flytyper inden redningsudstyret kan anvendes, og testperioden tager flere år. Såfremt flyene ikke medbringer certificeret redningsudstyr, vil flyene blive grounded og må ikke flyve. Der er ikke andre leverandører af redningsudstyr som har bestået forsvarets Flight Worthiness Test. De strenge krav til personelsikkerheden og kravene til certificering gør, at redningsudstyret er komplekst og det kræver specifik knowhow at producere og vedligeholde dette.

Redningsudstyret er endvidere tilpasset de enkelte flytyper, og dette tilpasningsarbejde har krævet mange ressourcer, og er foregået over en lang årrække. Idet forsvaret og Viking igennem en lang årrække har tilpasset redningsudstyret til forsvarets flytyper, herunder særligt tilpasning til montering særlige steder på flyene hvor det ikke fylder samt at det er lavet i ekstra slidstærkt materiale til at blive foldet ekstra meget sammen, besidder Viking en meget specifik knowhow, som der ikke er andre leverandører der besidder. Det er FMI's vurdering at et skifte af leverandør ville være forbundet med usikkerhed, da denne ikke besidder den specifikke og nødvendige knowhow. En ny leverandørs begrænsede kendskab til redningsudstyret og forsvarets behov, vurderes dermed ikke at kunne opfylde forsvarets høje krav til redningsudstyret og personelsikkerheden.

Det er FMI's vurdering at udligning af leverandørens fordele, jf. EU-domstolens afgørelse T345/03, ville medføre omkostninger som ikke modsvarer kontraktens værdi, ligesom at en teknisk udligning ville medføre væsentlige udfordringer på baggrund af, at forsvarets fly er ukampdygtige i testperioden.

Det er således FMI's vurdering, at der foreligger tekniske grunde efter Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, jf. Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2, litra b, punkt ii), idet produktionen af redningsudstyret samt efterfølgende vedligeholdelse, er af en sådan kompleks karakter, at der skal anvendes specifik knowhow for at producere og servicere redningsudstyret.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Viking Life-Saving Equipment A/S
15016213
Sædding Ringvej 13
Esbjerg V
6710
Danmark
E-mail: viking@viking-life.com
NUTS-kode: DK032

Internetadresse:www.viking-life.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister kan der i øvrigt henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2017

Send til en kollega

0.047