23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

02.14 It-konsulenter (DIS)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

413602-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – 02.14 It-konsulenter (DIS)
OJ S 133/2024 10/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
E-mail brs@ski.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel 02.14 It-konsulenter (DIS)
Beskrivelse SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem vedrørende anskaffelse af it-konsulentydelser indenfor 14 ydelsesområder med tilhørende underområder, delområder og ydelser. Nedenfor er de 14 ydelsesområder med tilhørende underområder angivet. Selve ydelserne der kan anskaffes i de 14 ydelsesområder er beskrevet i detaljer i bilag C Systemets genstand: Ydelsesområde 1: It-relaterede strategier Underområde: Udarbejdelse af it-relaterede strategier Underområde: Implementering af it-relaterede strategier Underområde: Evaluering og opdatering samt effektvurdering af strategier Ydelsesområde 2: Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering Underområde: Afdækning af forretningsbehov og udarbejdelse af business cases Underområde: Realisering af business cases Underområde: Opfølgning på business cases Ydelsesområde 3: It-udbud Underområde: Forberedelse af udbud Underområde: Gennemførelse af udbud Ydelsesområde 4: It-sikkerhed, business continuity og it-compliance Underområde: Etablering af it-sikkerhed Underområde: Kriseledelse, business continuity og disaster recovery Underområde: It-compliance Ydelsesområde 5: It-arkitektur Underområde: Etablering af en it-arkitektur Underområde: Gennemgang og justering af eksisterende it-arkitektur Ydelsesområde 6: It-governance Underområde: Etablering af It-governance Underområde: Organisering af systemforvaltningen Underområde: Etablering af it-leverandørstyring Ydelsesområde 7: Projekt- og programledelse Underområde: Projektledelse – den traditionelle vandfaldsmodel Underområde: Ledelse af agile projekter Underområde: Programledelse Ydelsesområde 8: Databehandling Underområde: Dataanalyse og –rapportering Underområde: Anvendelse af eksterne data Underområde: Konvertering, oprydning og arkivering af data Ydelsesområde 9: Rådgivning om Softwarelicenser Underområde: Open source-software vs. closed source-software Underområde: Fastsættelse af størrelsen af konkrete licenser, samt betingelserne tilknyttet anvendelsen Ydelsesområde 10: Infrastruktur og hardware Underområde: Opsætning, konfigurering og drift af netværk Underområde: Opsætning, konfigurering og drift af servere Underområde: Opsætning, konfigurering og drift af klienter Ydelsesområde 11: Test Underområde: It-test af udvikling efter den traditionelle vandfaldsmodel Underområde: Agile it-test Ydelsesområde 12: Udvikling af ny funktionalitet Underområde: It-udvikling efter den traditionelle vandfaldsmodel Underområde: Agil it-udvikling Ydelsesområde 13: Tilpasning af eksisterende it-systemer Underområde: It-udvikling med henblik på tilpasning af eksisterende it-system Ydelsesområde 14: It-system drift Underområde: Drift af it-systemer Systemet er opdelt i 2 kategorier: • Kategori 1 Kompetencekøb • Kategori 2 Opgavekøb De samme ydelser kan anskaffes i begge kategorier, men kategorierne adskiller sig ved, at kunden i kategori 1 skal anskaffe en eller flere specifik(ke) kompetence(r), mens kunden i kategori 2 skal have løst en specifik opgave. Kundens saglige indkøbsbehov dikterer således hvilken kategori der skal anvendes. • I kategori 1 angiver kunden deres behov for kompetencer indenfor It-konsulentydelse og behov for antal timer, hvorefter Tilbudsgiver tilbyder kompetencer og priser. • I kategori 2 definerer kunden opgaven, hvorefter tilbudsgiver tilbyder en opgaveløsning i henhold til kundens behovsopgørelse. Det er frivilligt for alle SKI’s kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af systemet, når de skal anskaffe it-konsulentydelser.
Identifikator for proceduren e2201ccb-5e44-4c5a-bfc0-6b76f1947127
Intern identifikator 02.14
Udbudsprocedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem 02.14 It-konsulenter (DIS). Ansøgninger om optagelse i systemet modtaget inden ansøgningsfristen, vil blive behandlet senest i forbindelse systemets åbning. Ansøgninger om optagelse i systemet som modtages efter systemets åbning, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 104, stk. 5 og 6 i relation til mulighed for at forlænge perioden for vurdering af ansøgninger.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51600000   Installation af edb- og kontorudstyr, 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72300000   Datatjenester, 72400000   Internettjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72800000   Revision og testning af computer, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 89 307 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført under “Udelukkelsesgrunde” i punkt 6.1 i udbudsbetingelser og i denne bekendtgørelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der indgås endvidere en trepartsaftale mellem leverandøren, kunden og SKI, som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til Arbejdsklausul, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland. Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder principperne for opbygningen af udbudsmaterialet, samt det ændringsrum henholdsvis SKI og SKI's kunder har heri. SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udbudsmaterialet i systemets varighed. Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i afsnittet ”Værdi” for hele Systemet. Den anslåede værdi er baseret på et skøn over den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid. Den skønsmæssige vurdering af kategoriernes anslåede værdier er angivet i afsnit 5.1.5. Den er baseret på: • Omsætning og omsætningsudvikling for tidligere it-konsulent rammeaftaler (02.15 It-rådgivning (2021), 02.17 It-konsulenter (2021) og 02.18 It-løsninger og -projekter (2019)) • Historisk forbrug på indkøbsområdet • Indkøbsdata og markedskendskab, herunder analyser af data fra TED vedrørende udbud med tilsvarende genstandsområde • Forventninger til kombinationen af Det dynamiske indkøbssystem og SKI’s it-konsulent rammeaftaler (02.15 It-rådgivning (2025) og 02.17 It-konsulenter (2025)) • Forventet vækst på indkøbsområdet generelt • At der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og om det dynamiske indkøbssystems potentiale Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og dermed giver det også usikkerhed om det dynamiske indkøbssystems samlede potentiale. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af det dynamiske indkøbssystem, og en vurdering af det dynamiske indkøbssystems maksimale værdi. På den baggrund er det dynamiske indkøbssystems maksimale værdi for kategori 1 fastsat til DKK 84.208.000.000, for kategori 2 er maksimalværdien fastsat til DKK 85.475.000.000. Samlet er det dynamiske indkøbssystems maksimale værdi fastsat til DKK 169.683.000.000. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlig. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad det dynamiske indkøbssystems værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold: Følgende forhold kan påvirke omsætningsestimatet i en positiv retning: a) Større andel af kunder end forudsat anvender det dynamiske indkøbssystem fremfor at gå i eget EU-udbud, således at det dynamiske indkøbssystem overtager en større andel af EU-udbud fra TED end det er forudsat i den anslåede værdi b) Større andel af kunder end forudsat ønsker at anvende det dynamiske indkøbssystem til at foretager tildelinger fremfor rammeaftalerne c) Varigheden for 02.15 og 02.17 (2025) er 4 år. Omsætningen på det dynamiske indkøbssystem kan potentielt stige afhængig af SKI’s beslutning om genudbydelse af rammeaftalerne eller om disse tages ud af porteføljen d) Øget compliance hos kunderne, idet Systemet gør det nemmere for kunderne at gennemføre indkøb, som ellers ikke har været eller vil blive udbudt e) Hvis inflationen – påvirket af faktorer såsom økonomisk politik, krig, klimapåvirkning, mm. – stiger, hvilket er uden for SKI’s påvirkningsmulighed eller forudsigelse Skønnet af det dynamiske indkøbssystems anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på det dynamiske indkøbssystem, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked, finder anvendelse, såfremt værdien af et specifikt udbud under det udbudte DIS er på mindst 250 mio. EUR. Tilbudsgivere er fra den 12. oktober 2023, forpligtede til som en del af deres tilbud på de konkrete indkøb over den anførte værdi at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande. jf. nærmere forordningens artikel 28 og 29.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Kompetencekøb
Beskrivelse : Anskaffelse af Kompetencekøb I kategori 1 kan kunder anskaffe It-konsulentydelser indenfor de 14 ydelsesområder beskrevet i bilag C, til opfyldelse af kundens kompetencebehov. Konsulentydelserne kan anskaffes på 2 måder. 1. Vederlagsform 1: Køb af konsulenttimer (antal timer x timepris). 2. Vederlagsform 2: Køb af løbende ydelser (månedligt vederlag x antal måneder + estimeret antal timer (medgået tid) x timepris).
Intern identifikator : Kategori 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51600000   Installation af edb- og kontorudstyr, 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72300000   Datatjenester, 72400000   Internettjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72800000   Revision og testning af computer, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 25   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 44 320 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Ansøger oplyser 2 referencer på konkrete leverancer, der: o Er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. o Vedrører en leverance af en opgave som omfatter mindst ét af de 14 ydelsesområder angivet i bilag C Systemets genstand. o Har en værdi på minimum 200.000 DKK (faktureret beløb ekskl. moms). Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C - beløb skal angives i DKK. En reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én leveringskontrakt. En reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da en reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. En reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under en leveringskontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Hver reference skal vedrøre et projekt, en opgave eller dele heraf, der er gennemført (afsluttet) indenfor 3 år før ansøgningsfristen . Det skal kunne dokumenteres (eksempelvis ved betalte fakturaer) at den angivne referenceværdi dækker en gennemført/afsluttet del af leverancen. Den angivne referenceværdi må alene omfatte levering af It-konsulentydelser inden for 1 eller flere af de 14 ydelsesområder anført i bilag C Systemets genstand. Da referencen skal vedrøre en, på ansøgningstidspunktet, gennemført leverance, skal der alene anføres et leveringstidspunktet/en overdragelsesdato i ESPD. Leveringstidspunktet/overdragelsesdatoen skal anføres som referencens slutdato. Det er således ikke nødvendigt at anføre en startdato for referencen, og SKI vil se bort fra en sådan oplysning. Følgende angives for hver reference: • En kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområde(r), der er omfattet af leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis. • værdien af den del af leverancen, der vedrører levering af ydelser omfattet af Systemets kategorier (det faktiske fakturerede beløb i DKK ekskl. moms). • et leveringstidspunkt (slutdato). • modtageren, dvs. Kundens navn, kontaktperson samt tlf. nr. eller e-mailadresse. SKI forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til ansøger med henblik på at kontrollere en references rigtighed, hvis der er angivet oplysninger, der giver SKI anledning til tvivl.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Den tilbudte pris per kvalitetspoint beregnes for hvert tilbud, som har fået tildelt point for underkriteriet kvalitet over det fastsatte minimumskrav. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk engelsk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 26/08/2049   11:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse En virksomhed der afgiver teknisk og faglig støtte til en ansøger i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den tekniske og faglige støtte, i forbindelse med opfyldelsen af leveringskontrakter, der tildeles ansøger under det dynamiske indkøbssystem.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk for opfyldelse af leveringskontrakter, der tildeles i systemet, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der behandler tilbud Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Opgavekøb
Beskrivelse : Anskaffelse af It-konsulentydelser til opgaveløsning I kategori 2 kan kunderne anskaffe It-konsulentydelser indenfor de 14 ydelsesområder beskrevet i bilag C, til opfyldelse af en specifik opgave. Konsulentydelserne kan anskaffes på 3 måder. 1. Vederlagsform 1: Køb af it-konsulentydelser til løsning af beskrevne opgave (antal x time-pris). 2. Vederlagsform 2: Køb af løbende ydelser (månedligt vederlag x antal måneder + estimeret antal timer (medgået tid) x timepris). 3. Vederlagsform 3: Køb af opgaveløsning til fast pris.
Intern identifikator : Kategori 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51600000   Installation af edb- og kontorudstyr, 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72300000   Datatjenester, 72400000   Internettjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72800000   Revision og testning af computer, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 25   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 44 987 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Ansøger oplyser 2 referencer på konkrete leverancer, der: o Er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. o Vedrører en leverance af en opgave som omfatter mindst ét af de 14 ydelsesområder angivet i bilag C Systemets genstand. o Har en værdi på minimum 2.000.000 DKK (faktureret beløb ekskl. moms). Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C - beløb skal angives i DKK. En reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én leveringskontrakt. En reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da en reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. En reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under en leveringskontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Hver reference skal vedrøre et projekt, en opgave eller dele heraf, der er gennemført (afsluttet) indenfor 3 år før ansøgningsfristen . Det skal kunne dokumenteres (eksempelvis ved betalte fakturaer) at den angivne referenceværdi dækker en gennemført/afsluttet del af leverancen. Den angivne referenceværdi må alene omfatte levering af It-konsulentydelser inden for 1 eller flere af de 14 ydelsesområder anført i bilag C Systemets genstand. Da referencen skal vedrøre en, på ansøgningstidspunktet, gennemført leverance, skal der alene anføres et leveringstidspunk-tet/en overdragelsesdato i ESPD. Leveringstidspunktet/overdragelsesdatoen skal anføres som refe-rencens slutdato. Det er således ikke nødvendigt at anføre en startdato for referencen, og SKI vil se bort fra en sådan oplysning. Følgende angives for hver reference: • En kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområde(r), der er omfattet af leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis. • værdien af den del af leverancen, der vedrører levering af ydelser omfattet af Systemets kategorier (det faktiske fakturerede beløb i DKK ekskl. moms). • et leveringstidspunkt (slutdato). • modtageren, dvs. Kundens navn, kontaktperson samt tlf. nr. eller e-mailadresse. SKI forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til ansøger med henblik på at kontrollere en references rigtighed, hvis der er angivet oplysninger, der giver SKI anledning til tvivl.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Den tilbudte pris per kvalitetspoint beregnes for hvert tilbud, som har fået tildelt point for underkriteriet kvalitet over det fastsatte minimumskrav. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk engelsk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 26/08/2049   11:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse En virksomhed der afgiver teknisk og faglig støtte til en ansøger i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den tekniske og faglige støtte, i forbindelse med opfyldelsen af leveringskontrakter, der tildeles ansøger under det dynamiske indkøbssystem.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk for opfyldelse af leveringskontrakter, der tildeles i systemet, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der behandler tilbud Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Britta Sørensen
E-mail : brs@ski.dk
Telefon : 51516134
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 64ba70e1-218a-4abc-9848-e0ef02928d08-01
Hovedårsagen til ændringen Der foreligger nu oplysninger
Beskrivelse Et dynamisk indkøbssystem er blandt andet kendetegnet ved, at det altid er åbent for nye ansøgninger. Af denne grund behandler SKI ændringer til udbudsmaterialet i systemets løbetid, som var systemet i en kontinuerlig udbudsfase. Af samme årsag offentliggøres nedenstående ændringer og justeringer i overensstemmelse med den beskrevne proces i udbudsmaterialets "Orienteringsnotat" til det offentliggjorte udbudsmateriale, både i Ethics og i en ændringsbekendtgørelse. SKI har på baggrund af indkomne spørgsmål i ansøgningsfasen samt ved SKI's egen gennemgang af materialet, der ligger til grund for det dynamiske indkøbssystem 02.14, valgt at foretage en række præciseringer af udbudsmaterialet. Der er foretaget præciseringer til følgende dokumenter: • Leveringskontrakten • Bilag C Systemets genstand • Udbudsbetingelserne • Bilag 3 Trepartsaftale • Bilag 8 Skabelon til Erklæring Ruslands forordning Justeringer i leveringskontrakten: Overordnet set går præciseringerne på en tydeliggørelse af, hvornår bestemte kontraktformuleringer indgår i leveringskontrakten i forhold til de valg, SKI's kunder foretager ved valg af kategori, afregningsmetode og evalueringsgrundlag på SKI's digitale platform. Da disse valg kan foretages enkeltvist eller i kombination, er det præciseret en række steder i leveringskontrakten, hvilke kontraktformuleringer der er relevante i de forskellige konstellationer. Endvidere er det i leveringskontrakten tydeliggjort, at kunden har ret til at hæve kontrakten, såfremt betingelserne for udskiftning af en konsulent eller en nøglemedarbejder ikke er opfyldt. Denne sanktion var også mulig i den oprindelige leveringskontrakt, da manglende opfyldelse af leveringskontrakten på dette punkt vil udgøre en væsentlig misligholdelse af leveringskontrakten. Sanktionen er således alene blevet tydeliggjort i den opdaterede version af leveringskontrakten. Derudover er det præciseret, at begrænsningen i leveringskontraktens varighed, anført i leverings-kontraktens punkt 8, altid er relevant for punkt 8.1 og punkt 8.2, men kun gælder for punkt 8.3, såfremt andet ikke er anført i bilag 1. Ydermere er det præciseret i leveringskontraktens punkt 20.2.5, at opsigelse af en opgave alene kan foretages med et varsel på mindst 30 dage til næste leveringsmilepæl, og at betaling for opsigelse i forhold til timekøb, jf. 20.2.4, udregnes på baggrund af leveringskontraktens værdi for time-køb, samt at betaling af opsigelse af løbende ydelser, jf. punkt 20.2.2, kun skal vedrøre værdien af erlagte timer for løbende ydelser 3 måneder forud for opsigelsen. Justeringer i udbudsbetingelserne: Forventet åbning af det dynamiske indkøbssystem er i punkt 5 Tidsplan ændret til d. 26 august 2024, som annonceret i Ethics d. 14. juni 2024. I udbudsbetingelserne er det præciseret i punkt 15 om endelig dokumentation, at opdatering af et ESPD skal foretages ved en ny ansøgning (inkl. ESPD) til SKI. Endvidere er det i udbudsbetingelsernes punkt 6.2 og punkt 12.1 blevet tydeliggjort, at kravene til egnethed skal være opfyldt i hele systemets varighed, herunder specifikt at en reference aldrig må være ældre end 3 år, og at ved de konkrete indkøb regnes referencens alder fra tidspunktet for det konkrete indkøbs tilbudsfrist. Dette krav fremgår også af de allerede offentliggjorte udbudsbetingelser, dog ikke eksplicit vedrørende referencernes alder. Justeringer i bilag C: I bilag C er det i punkt 2.3 vedrørende ydelsesområde 3: It-udbud tydeliggjort, at de SKI-kunder, der er omfattet af "Kammeradvokatordningen", bør konsultere Økonomistyrelsens vejledning herfor, for at vurdere udstrækningen af deres forpligtelse til at anvende denne. Justeringer i bilag 3 Trepartsaftale: I bilag 3 er der foretaget justeringer til det format og de rammer, som leverandørens indrapportering af leveringskontraktens omsætning til SKI og kunden skal leve op til. Justeringer i bilag 8 Skabelon til Erklæring Ruslands forordning: I bilag 8 er ordet rammeaftale alle steder ændret til dynamisk indkøbssystem. Herudover er der foretaget flere småjusteringer og rettelser af slåfejl mv. i alle bilag. For overskuelighedens skyld fremgår alle rettelser af de opdaterede versioner af Leveringskontrakten, Bilag C, Udbudsbetingelserne, Bilag 3 og Bilag 8, der er offentliggjort på udbudssiden i en version med ændringsmarkeringer (under overskriften ”Historiske dokumenter”) og en renset version. Af system-tekniske årsager indeholder vejledningsteksterne, angivet med gult i leveringskontrakten, versions-numre som angiver, hvornår teksten skal anvendes i systemet.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0002
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
Udbudsdokumenterne blev ændret den 08/07/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 94ef2048-9a7b-4179-8d97-c179940adfa8   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/07/2024   13:12:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/07/2024   13:12:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 413602-2024
EUT-S-nummer : 133/2024
Offentliggørelsesdato : 10/07/2024

Send til en kollega

0.063