23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Offentligt udbud af Rammeaftale for indkøb af Hårde Hvidevarer og andre husholdningsartikler


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

408704-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Husholdningsapparater – Offentligt udbud af Rammeaftale for indkøb af Hårde Hvidevarer og andre husholdningsartikler
OJ S 132/2024 09/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
E-mail fes-ujs07@mil.dk
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Offentligt udbud af Rammeaftale for indkøb af Hårde Hvidevarer og andre husholdningsartikler
Beskrivelse Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde en stor og omfangsrig bygningsmasse, hvortil der jævnligt er behov for at indkøbe hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner. Ejendomsstyrelsens bygningsmasse består dels af beboelsesejendomme, som primært er beliggende i København, og dels af Forsvarets etablissementer i hele landet. Behovet for hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner er ligeligt fordelt mellem beboelsesejendomme og etablissementer. Ejendomsstyrelsen udbyder som følge heraf en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner (herefter ”Rammeaftalen”), som har til formål at dække Ejendomsstyrelsens løbende behov for indkøb af hårde hvidevarer og andre husholdningsartikler til Forsvarsministeriets og underliggende myndigheders bygninger. Rammeaftalen omfatter desuden indkøb af en række serviceydelser, såsom levering, montering, opbæring, bortskaffelse, eftersyn, garantieftersyn samt reparation. Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen til én leverandør. Rammeaftalen har en ordinær løbetid på to år. Ejendomsstyrelsen har dog mulighed for af flere omgange at forlænge Rammeaftalen med op til yderligere to år (dog maksimalt 12 måneder pr. forlængelse). Rammeaftalen vurderes at have en årlig estimeret værdi på DKK 3,00 mio. Det vil sige, at Rammeaftalens samlede estimerede værdi over en fireårig aftaleperiode er DKK 12,00 mio. Rammeaftalens samlede maksimale værdi over en fireårig aftaleperiode er DKK 24,00 mio. Rammeaftalens maksimale værdi er blandt andet fastsat ud fra, at det kommende aktivitetsniveau på Forsvarets område endnu ikke kendes. Det kommende aktivitetsniveau kan nemlig have (væsentlig) betydning for Ejendomsstyrelsens behov for indkøb af hårde hvidevarer og andre husholdningsprodukter. I den forbindelse kan det eksempelvis anføres, at det ikke kan afvises, at der i kommende (del)forlig træffes politisk beslutning om opførelse af flere bygninger, herunder belægningsstuer og lignende samt opførelse af flere lejemål, hvor indkøb af hårde hvidevarer er nødvendigt. Derudover drøftes det, hvorvidt der skal gennemføres en ydereligere etape vedrørende renovering af Nyboder (Etape 3) og en generel udvidelse af vaskefaciliteter til værnepligtige, som også kan have betydning for den mængde af hårde hvidevarer, som Ejendomsstyrelsen har behov for at købe i henhold til Rammeaftalen.
Identifikator for proceduren 40c95e59-3884-4b8f-95e1-756a962c4c0c
Intern identifikator 2023/01243
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet afholdes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II. Udbudsprocessen består således udelukkende af en tilbudsfase. Udbudsprocessen er struktureret i følgende, overordnede dele: • Udarbejdelse og indlevering af tilbud: Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver tilbud inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. • Vurdering af tilbuddene: Ejendomsstyrelsen påbegynder vurderingen af tilbuddene umiddelbart efter, at disse åbnes. Vurderingen af tilbuddene foretages af Ejendomsstyrelsen i overensstemmelse med de angivne tildelingskriterier. • Tildeling af Rammeaftalen: Før Ejendomsstyrelsen træffer endelig beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at de tilbudsgivere, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i deres respektive fælles europæiske udbudsdokumenter (ESPD). Når Ejendomsstyrelsen har modtaget dokumentation og truffet endelig beslutning om tildeling af Rammeaftalen, underrettes samtlige tilbudsgivere herom. Rammeaftalen anses først for indgået, når aftalen er underskrevet af begge parter. Rammeaftalen kan ikke underskrives før udløbet af standstill-perioden på 10 kalenderdage.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 39700000   Husholdningsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 39710000   Elektriske husholdningsapparater, 39711000   Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer, 39711100   Køleskabe og frysebokse, 39711120   Frysere, 39711122   Husholdningsfrysere, 39711123   Skabsfrysere, 39711130   Køleskabe, 39711300   Elektrotermiske apparater, 39711310   Elektriske kaffemaskiner, 39711320   Elektriske temaskiner, 39711360   Ovne, 39711361   Elektriske ovne, 39711362   Mikrobølgeovne, 39711400   Risteovne, kogeplader, varmeplader og kogespiraler, 39711420   Kogeplader, 39713000   Elektriske husholdningsapparater til rengøring; strygejern, 39713100   Opvaskemaskiner, 39713200   Vaske- og tørremaskiner til tøj, 39713210   Vaske-/tørremaskiner, 39714000   Emhætter, af ventilatortypen eller med recirkulation, 42716000   Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 51500000   Installation af maskiner og udstyr, 51510000   Installation af maskiner og udstyr til almene formål
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 24 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes. Se: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de i pkt. 5.1.9 nævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: — serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen — Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen — Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2 Med henvisning til Rammeaftalens afsnit 17.2, fremhæves Rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833 /2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af Rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele Rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i Rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 3 er dokumentation på overholdelse af Rammeaftalens afsnit 17.2. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. Udbudsbilag 3, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 3, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Offentligt udbud af Rammeaftale for indkøb af Hårde Hvidevarer og andre husholdningsartikler
Beskrivelse : Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde en stor og omfangsrig bygningsmasse, hvortil der jævnligt er behov for at indkøbe hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner. Ejendomsstyrelsens bygningsmasse består dels af beboelsesejendomme, som primært er beliggende i København, og dels af Forsvarets etablissementer i hele landet. Behovet for hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner er ligeligt fordelt mellem beboelsesejendomme og etablissementer. Ejendomsstyrelsen udbyder som følge heraf en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner (herefter ”Rammeaftalen”), som har til formål at dække Ejendomsstyrelsens løbende behov for indkøb af hårde hvidevarer og andre husholdningsartikler til Forsvarsministeriets og underliggende myndigheders bygninger. Rammeaftalen omfatter desuden indkøb af en række serviceydelser, såsom levering, montering, opbæring, bortskaffelse, eftersyn, garantieftersyn samt reparation. Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen til én leverandør. Rammeaftalen har en ordinær løbetid på to år. Ejendomsstyrelsen har dog mulighed for af flere omgange at forlænge Rammeaftalen med op til yderligere to år (dog maksimalt 12 måneder pr. forlængelse). Rammeaftalen vurderes at have en årlig estimeret værdi på DKK 3,00 mio. Det vil sige, at Rammeaftalens samlede estimerede værdi over en fireårig aftaleperiode er DKK 12,00 mio. Rammeaftalens samlede maksimale værdi over en fireårig aftaleperiode er DKK 24,00 mio. Rammeaftalens maksimale værdi er blandt andet fastsat ud fra, at det kommende aktivitetsniveau på Forsvarets område endnu ikke kendes. Det kommende aktivitetsniveau kan nemlig have (væsentlig) betydning for Ejendomsstyrelsens behov for indkøb af hårde hvidevarer og andre husholdningsprodukter. I den forbindelse kan det eksempelvis anføres, at det ikke kan afvises, at der i kommende (del)forlig træffes politisk beslutning om opførelse af flere bygninger, herunder belægningsstuer og lignende samt opførelse af flere lejemål, hvor indkøb af hårde hvidevarer er nødvendigt. Derudover drøftes det, hvorvidt der skal gennemføres en ydereligere etape vedrørende renovering af Nyboder (Etape 3) og en generel udvidelse af vaskefaciliteter til værnepligtige, som også kan have betydning for den mængde af hårde hvidevarer, som Ejendomsstyrelsen har behov for at købe i henhold til Rammeaftalen.
Intern identifikator : 2023/01243
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 39700000   Husholdningsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 39710000   Elektriske husholdningsapparater, 39711000   Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer, 39711100   Køleskabe og frysebokse, 39711120   Frysere, 39711122   Husholdningsfrysere, 39711123   Skabsfrysere, 39711130   Køleskabe, 39711300   Elektrotermiske apparater, 39711310   Elektriske kaffemaskiner, 39711320   Elektriske temaskiner, 39711360   Ovne, 39711361   Elektriske ovne, 39711362   Mikrobølgeovne, 39711400   Risteovne, kogeplader, varmeplader og kogespiraler, 39711420   Kogeplader, 39713000   Elektriske husholdningsapparater til rengøring; strygejern, 39713100   Opvaskemaskiner, 39713200   Vaske- og tørremaskiner til tøj, 39713210   Vaske-/tørremaskiner, 39714000   Emhætter, af ventilatortypen eller med recirkulation, 42716000   Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 51500000   Installation af maskiner og udstyr, 51510000   Installation af maskiner og udstyr til almene formål
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen har en ordinær løbetid på to år. Ejendomsstyrelsen har dog mulighed for af flere omgange at forlænge Rammeaftalen med op til yderligere to år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 24 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Ejendomsstyrelsen forventer imidlertid at udlicitere kantine- og rengøringsområdet i 2026. Det kan derfor ikke afvises, at dette medfører, at Ejendomsstyrelsen får et mindre behov for at indkøbe hårde hvidevarer og andre husholdningsartikler.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes. Se: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de i pkt. 5.1.9 nævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: — serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen — Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen — Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2 Med henvisning til Rammeaftalens afsnit 17.2, fremhæves Rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833 /2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af Rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele Rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i Rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 3 er dokumentation på overholdelse af Rammeaftalens afsnit 17.2. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. Udbudsbilag 3, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i Udbudsbilag 3, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 6.000.000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 15 % i hvert af de seneste to disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Rammeaftalen tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med den laveste pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal, efter aftaleindgåelse, uden ugrundet ophold påbegynde proceduren for sikkerhedsgodkendelser, jf. aftalebilag 1.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/08/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Se Rammeaftalen m. bilag.
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jonas Nielsen
E-mail : fes-ujs07@mil.dk
Telefon : 72813703
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 59e604ad-26f4-45f0-8438-8ca06eaaf6db   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/07/2024   13:48:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/07/2024   13:49:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 408704-2024
EUT-S-nummer : 132/2024
Offentliggørelsesdato : 09/07/2024

Send til en kollega

0.047