23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Indkøb af sensorer til klimaovervågning


Banedanmark

382804-2024 - Resultater
Danmark – Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser – Indkøb af sensorer til klimaovervågning
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af sensorer til klimaovervågning
Beskrivelse : Danmark får i fremtiden, pga. de igangværende klimaforandringer, et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Der kan forventes vådere vintre, hvilket vil øge afstrømningen til vandløbene. Sommeren vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Disse klimamæssige forandringer vil i Banedanmarks infrastruktur potentielt kunne skade infrastrukturnettet og herved påvirkningen af jernbanesikkerhed, punktligheden og robustheden. For at overholde de klimamæssige forpligtigelser Danmark har ved Paris-aftalen, er det essentielt at jernbanenettet bliver et attraktivt, sikkert og robust transport-netværk. Samtidigt giver det mening, med rettidig omhu, at kunne undgå udbedring af store skader ved oversvømmelser både direkte på jernbanenettet, men også de samfundsøkonomiske afledte skader ved f.eks. forsinkelse af omgivelserne, gods, persontransport osv. Formålet med dette indkøb er at kunne indkøbe sensorer til monitorering af jernbanes risikopunkter overfor kraftig nedbør. Indkøbet inkluderer datatransmission samt opsamlingssystem som sender data til Danmarks Miljøportal. Banedanmark får i andet regi udviklet et system til overvågning af klima, som sammen med andre sensorer kan udsende alarmer og grafisk vise status forskellige sensorer.
Identifikator for proceduren : a3b4a3d5-309f-452e-8b8b-1d9d90885196
Tidligere bekendtgørelse : 049f5066-4551-4dd4-850c-83fd4b4736d6-01
Intern identifikator : 361994
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38420000   Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30237475   Elektriske sensorer, 31644000   Diverse dataregistreringsudstyr, 38123000   Måleudstyr for nedbør eller fordampning, 38125000   Regnmålere, 38126300   Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen, 38300000   Måleudstyr, 38410000   Måleinstrumenter, 38421100   Vandmålere, 38421110   Gennemstrømningsmålere, 38423100   Trykmålere, 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere, 38710000   Tidsmålere, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 38931000   Temperatur/fugtmålere, 38932000   Fugtmålere, 42961200   Scada eller tilsvarende system, 48614000   Dataregistreringssystem
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 22 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det forventede forbrug under Rammeaftalen til DKK 15.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.000.000 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af sensorer til klimaovervågning
Beskrivelse : Danmark får i fremtiden, pga. de igangværende klimaforandringer, et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Der kan forventes vådere vintre, hvilket vil øge afstrømningen til vandløbene. Sommeren vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Disse klimamæssige forandringer vil i Banedanmarks infrastruktur potentielt kunne skade infrastrukturnettet og herved påvirkningen af jernbanesikkerhed, punktligheden og robustheden. For at overholde de klimamæssige forpligtigelser Danmark har ved Paris-aftalen, er det essentielt at jernbanenettet bliver et attraktivt, sikkert og robust transport-netværk. Samtidigt giver det mening, med rettidig omhu, at kunne undgå udbedring af store skader ved oversvømmelser både direkte på jernbanenettet, men også de samfundsøkonomiske afledte skader ved f.eks. forsinkelse af omgivelserne, gods, persontransport osv. Formålet med dette indkøb er at kunne indkøbe sensorer til monitorering af jernbanes risikopunkter overfor kraftig nedbør. Indkøbet inkluderer datatransmission samt opsamlingssystem som sender data til Danmarks Miljøportal. Banedanmark får i andet regi udviklet et system til overvågning af klima, som sammen med andre sensorer kan udsende alarmer og grafisk vise status forskellige sensorer.
Intern identifikator : 361994
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38420000   Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30237475   Elektriske sensorer, 31644000   Diverse dataregistreringsudstyr, 38123000   Måleudstyr for nedbør eller fordampning, 38125000   Regnmålere, 38126300   Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen, 38300000   Måleudstyr, 38410000   Måleinstrumenter, 38421100   Vandmålere, 38421110   Gennemstrømningsmålere, 38423100   Trykmålere, 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere, 38710000   Tidsmålere, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 38931000   Temperatur/fugtmålere, 38932000   Fugtmålere, 42961200   Scada eller tilsvarende system, 48614000   Dataregistreringssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er ingen optioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Banedanmark kan forlænge Rammeaftalen med to (2) år. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således forlænge aftalen med i alt 2 x 2 år til en samlet periode på i alt 8 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 22 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det forventede forbrug under Rammeaftalen til DKK 15.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.000.000 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vil blive bedømt på grundlag af en beregnet, samlet evalueringsteknisk pris. Den samlede evalueringstekniske pris beregnes på baggrund af den samlede evalueringstekniske pris som fremkommer i tilbudslisten, bilag 3. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” sker på baggrund af en absolut, kvalitativ vurdering af det enkelte tilbud. Ved vurderingen indgår de nedenfor angivne delkriterier: - Delkriterie 1 Batterilevetid - Delkriterie 2 Datatransmission Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Projektplan
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Projektplan” sker på baggrund af en absolut, kvalitativ vurdering af det enkelte tilbud. Der tildeles hele point, og der gives således ikke point med decimaltal. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Bæredygtighed” sker på baggrund af en samlet absolut, kvalitativ vurdering af det enkelte tilbud. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 22 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 22 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 15 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 22 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Klimator AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1720000350
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1720000350
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 28/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frederik Stougaard Kroman
E-mail : FSKM@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klimator AB
Registreringsnummer : 556617-7803
By : Göteborg
Postnummer : 41133
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Västra Götalands län   ( SE232 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Søren Pedersen
Telefon : +45 2966 4424
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8b650408-f62f-4f98-b8f4-62b5085e771a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   09:30:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   09:33:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 382804-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.047