23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af afsyring og rens af varmtvandsbeholdere og vekslere


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

380960-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere – Udbud af afsyring og rens af varmtvandsbeholdere og vekslere
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af afsyring og rens af varmtvandsbeholdere og vekslere
Beskrivelse : Ved nærværende udbud har Ordregiver indhentet tilbud på afsyring og rens af varmtvandsbeholder og vekslere, som varmtvandsvekslere og rør- og pladevekslere, samt service på katalyse- og elektrolyseanlæg og på katodisk beskyttelse af beholder. Ordregiver administrerer og udlejer 2,6 millioner kvadratmeter af Københavns Kommunes ejendomsportefølje fordelt på ca. 3.500 bygninger, som er opdelt på ca. 830 ejendomme. Som en del af administrationen er Ordregiver, som hovedregel, ansvarlig for servicen af de af dette udbud omfattede installationer.
Identifikator for proceduren : 8b074179-ec74-42f3-940d-4027aa3b77b2
Tidligere bekendtgørelse : 00d296dd-3906-457f-8e59-a41dbf3c4d58-01
Intern identifikator : 2024-0087012
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Aftalen er udbudt som et offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50510000   Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Påkrævede oplysninger jf. Udbudsdirektivets Bilag V, Del D, pkt. 13: Den laveste evalueringstekniske pris på aftalen var 9.566.656,30 Kr.. Den højeste evalueringstekniske pris på aftalen var 17.096.583,60 Kr.. Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Aftalen (bilag A).Ved opfyldelsen af Aftalen indestår leverandøren for leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af aftalens bilag 5.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af afsyring og rens af varmtvandsbeholdere og vekslere
Beskrivelse : Ved nærværende udbud har Ordregiver indhentet tilbud på afsyring og rens af varmtvandsbeholder og vekslere, som varmtvandsvekslere og rør- og pladevekslere, samt service på katalyse- og elektrolyseanlæg og på katodisk beskyttelse af beholder. Ordregiver administrerer og udlejer 2,6 millioner kvadratmeter af Københavns Kommunes ejendomsportefølje fordelt på ca. 3.500 bygninger, som er opdelt på ca. 830 ejendomme. Som en del af administrationen er Ordregiver, som hovedregel, ansvarlig for servicen af de af dette udbud omfattede installationer.
Intern identifikator : 2024-0087012
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50510000   Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Påkrævede oplysninger jf. Udbudsdirektivets Bilag V, Del D, pkt. 13: Den laveste evalueringstekniske pris på aftalen var 9.566.656,30 Kr.. Den højeste evalueringstekniske pris på aftalen var 17.096.583,60 Kr.. Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Aftalen (bilag A).Ved opfyldelsen af Aftalen indestår leverandøren for leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af aftalens bilag 5.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Beskrivelse : Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af ”Pris”. Tilbuddet med den laveste evalueringstekniske pris er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Fast værdi (i alt) : 9.566656E6
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 10 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 10 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Guldager A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Guldager A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 228861-2024
Titel : Rammeaftale om AFSYRING OG RENS AF VARMTVANDSBEHOLDERE OG VEKSLERE
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Guldager A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 9 566 656,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 17 096 583,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Økonomiforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Adnan Khan
E-mail : ns61@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Guldager A/S
Registreringsnummer : 15683481
Postadresse : Hejrevang 1 - 5    
By : Allerød
Postnummer : 3450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Guldager A/S
Telefon : 48134400
Fax : 48134444
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 22f71c99-5be5-4061-8cf6-21b2c889aa59   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   09:02:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   09:04:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 380960-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.047