23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DSB

Udbud af fragtydelser (1)


DSB

380639-2024 - Resultater
Danmark – Vejtransport – Udbud af fragtydelser (1)
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : DSB
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af fragtydelser (1)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Fragtydelser af svært gods så som bogier, hjulsæt, dæmpere til mindre reservedele og tog interiør
Identifikator for proceduren : 0e2d95ae-654f-4d58-82d7-a9c4c6556129
Tidligere bekendtgørelse : b8c8f7d6-d85b-4f3b-8216-433c47444d58-01
Intern identifikator : 00009362.0
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren/tidsplanen for udbuddet kan findes under udbudsbetingelser pkt. 4.3.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34512000   Skibe og lignende fartøjer til transport af passagerer eller gods, 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport), 60160000   Postbefordring ad vej, 60161000   Pakketransport
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Telegade 2    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 140 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : DSB er i den uheldige situation, at der ikke er modtaget tilbud på delaftale 4 – International fragt samt delaftale 5 – National fragt af pakker. Det findes derfor i nærværende sammenhæng nødvendigt at eskalere til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, da området for delaftale 4 og delaftale 5 søges afdækket. Det fremgår af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (herefter FVD) art. 50, litra a, at: ”Ordregivende enheder kan anvende udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i følgende tilfælde: Da der ikke er modtaget tilbud på delaftale 4 og 5, er DSB’s begæring om eskalation til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse desuden også foreneligt med betingelserne gældende i FVD art. 50, litra a Det kan derfor med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse anføres, at DSB ønsker at køre udbuddet for fragtydelser som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, idet DSB ikke har modtaget tilbud på delaftale 4 – International fragt samt delaftale 5 – National fragt af pakker, jf. FVD at. 50, litra a.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af fragtydelser (1)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Fragtydelser af svært gods så som bogier, hjulsæt, dæmpere til mindre reservedele og tog interiør
Intern identifikator : 00009362.0
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34512000   Skibe og lignende fartøjer til transport af passagerer eller gods, 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport), 60160000   Postbefordring ad vej, 60161000   Pakketransport
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Telegade 2    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2029
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 140 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : DSB er i den uheldige situation, at der ikke er modtaget tilbud på delaftale 4 – International fragt samt delaftale 5 – National fragt af pakker. Det findes derfor i nærværende sammenhæng nødvendigt at eskalere til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, da området for delaftale 4 og delaftale 5 søges afdækket. Det fremgår af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (herefter FVD) art. 50, litra a, at: ”Ordregivende enheder kan anvende udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i følgende tilfælde: Da der ikke er modtaget tilbud på delaftale 4 og 5, er DSB’s begæring om eskalation til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse desuden også foreneligt med betingelserne gældende i FVD art. 50, litra a Det kan derfor med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse anføres, at DSB ønsker at køre udbuddet for fragtydelser som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, idet DSB ikke har modtaget tilbud på delaftale 4 – International fragt samt delaftale 5 – National fragt af pakker, jf. FVD at. 50, litra a.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Evalueringstekniske pris
Beskrivelse : Laveste evalueringstekniske pris evalueres jf. afsnit 9.3 i udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : For delaftale 1-3 gælder delkriterierne: 1) Hastetransport (45%) 2) Særtransport (45%) 3) Alternativ drivmiddel (10%) For delaftale 4-5 gælder delkriterierne: 1) IT-bestillingsplatform (100%)
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : DSB
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : DSB
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DSB
Organisation, der udfører betalingen : DSB
Organisation, der undertegner kontrakten : DSB
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 140 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 70 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 140 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 70 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Alstrup Transport AS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af fragtydelser - Alstrup Transport AS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af fragtydelser - Alstrup Transport AS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : DSB
Vinder :
Officielt navn : Per Andersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af fragtydelser - Per Andersen A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af fragtydelser - Per Andersen A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : DSB
Vinder :
Officielt navn : P.L.Jessen ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af fragtydelser - P.L.Jessen ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af fragtydelser - P.L.Jessen ApS
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : DSB
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : DSB
Registreringsnummer : 25 05 00 53
Postadresse : Telegade 2    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ilias Elaraar
E-mail : iela@dsb.dk
Telefon : +45 24681653
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Alstrup Transport AS
Registreringsnummer : DK30357116
Postadresse : Mejlbyvej 689B, Mejlby    
By : Hjortshøj
Postnummer : 1000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 86999080
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Per Andersen A/S
Registreringsnummer : 21295280
Postadresse : Kirstinehøj 11    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : ta@flyt.dk
Telefon : +45 32521112
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : P.L.Jessen ApS
Registreringsnummer : P.L.Jessen ApS
Postadresse : Røde Banke 102    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : hj@pljessen.dk
Telefon : +45 75925288
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 80ccf4b2-4868-42cd-9fb3-436f58b1409a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   11:33:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   11:00:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 380639-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.047