23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udenrigsministeriet

Udbud af Professional Congress Organizer (PCO) ydelser til Danmarks EU-formandskab 2025


Udenrigsministeriet

379045-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Organisering af udstillinger, messer og kongresser – Udbud af Professional Congress Organizer (PCO) ydelser til Danmarks EU-formandskab 2025
OJ S 123/2024 26/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udenrigsministeriet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Professional Congress Organizer (PCO) ydelser til Danmarks EU-formandskab 2025
Beskrivelse : Danmark skal i andet halvår af 2025 (1. juli 2025 – 31. december 2025) varetage formandskabet for EU’s ministerråd med en omfattende mødeaktivitet på dansk jord til følge. Der vil således i denne periode skulle afholdes en række uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-Kommissionen, åbningsceremoni, Europa-Parlamentets formandskonference samt ca. 100-120 embedsmøder og konferencer samt eventuelt et eller to topmøder. Til at håndtere møder på dansk jord er der oprettet en central logistikenhed i Udenrigsministeriet (herefter Ordregiver). Ordregiver har ansvaret for at tilvejebringe de logistiske rammer for møder m.v., som skal afholdes af centraladministrationen under formandsperioden. Til varetagelse af denne opgave søger Ordregiver med nærværende udbud at indgå et samarbejde med en Professionel Congress Organizer (PCO) for at sikre høj kvalitet og professionalisme i afviklingen af møderne under formandskabet. Leverandøren skal bistå med og levere ekspertise inden for konferenceplanlægning, event management samt øvrige logistiske opgaver såsom møderegistrering, akkreditering og udstedelse af adgangskort samt øvrige tilknyttede ydelser. Hertil kommer, at PCO’en skal stille en online registreringsplatform til rådighed, der kan håndtere fire primære funktionaliteter 1) Mødetilmelding, 2) Akkreditering, 3) Hotelbooking og administration samt 4) Administration af bilflåde og korteger. Opgaverne er overordnet opdelt i Basisydelsen (Ydelse 1-6) og specifikke Tilkøbsmuligheder (A-H). De enkelte ydelser hænger desuden sammen med de enkelte mødetyper. Basisydelsen omfatter: - Ydelse 1: Registreringsplatform, - Ydelse 2: Møderegistrering, akkreditering, adgangskort og adgangskontrol, - Ydelse 3: Tilvejebringelse og administration af hotelværelser, - Ydelse 4: Bindeled mellem Kunden og konferencestederne ift. indretning, udsmykning samt administration af catering og tilkøb hos konferencestederne, - Ydelse 5: Forbindelsesofficerer, - Ydelse 6: Eventplanlægning og eventafvikling. De specifikke Tilkøbsmuligheder omfatter: - Tilkøbsmulighed A: PCO-ydelser ved Topmøde, - Tilkøbsmulighed B: Indretning og bemanding af midlertidig akkrediteringsdisk, - Tilkøbsmulighed C: Bemanding af akkrediteringsdisk ved embedsmøder/konferencer, - Tilkøbsmulighed D: Kvalitetssikring af mødeopstilling, fordeling af profilmateriale og tolkeforhold, - Tilkøbsmulighed E: Forbindelsesofficerer til embedsmøder/konferencer, - Tilkøbsmulighed F: Adgangs- og zonekontrol, - Tilkøbsmulighed G: Sikkerhedskontrol, - Tilkøbsmulighed H: Bestillingsydelser. PCO’ens opgaver afhænger af, hvilken mødetype, der er tale om. Ordregivers mødetyper er: - Topmøde, - Europa-Kommissionens besøg (åbningsceremoni), - Ministermøder, - Embedsmøder/konferencer, - Øvrige decentrale møder/konferencer. Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i det samlede udbudsmateriale. Forbindelsesofficererne har til opgave at ledsage, servicere og varetage koordinationsarbejdet omkring VIP-delegationer bestående af stats- og regeringschefer, kommissærer samt ressortministre under disses besøg i Danmark. Ved forbindelsesofficerer henvises der til personer med kulturelle og sproglige kompetencer til at servicere og koordinere program for VIP-delegationer under deres ophold i Danmark samt bistå med praktisk opgaveløsning. Der er ikke tale om militært uddannede sprogofficerer.
Identifikator for proceduren : 50a1582c-4b99-44ec-9ee7-98902c43b22c
Intern identifikator : 4033885
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79950000   Organisering af udstillinger, messer og kongresser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31711310   System til registrering af tilstedeværelse, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72310000   Databehandling, 72320000   Databasevirksomhed, 79952000   Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer, 79994000   Administration af kontrakter
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal levere ydelser på udvalgte konferencesteder i Danmark. I den forbindelse har Udenrigsministeriet iværksat et udbud af konferencefaciliteter, således at konference-/mødeaktiviteter afholdes i København og på Fyn/Jylland. Den geografiske fordeling i København og Fyn/Jylland er præciseret i udbudsmaterialet (bilag 1). Ordregiver vil meddele tilbudsgiver i nærværende udbud om den endelige placering af konferencestederne, når konference-udbuddet er afsluttet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 28. juli 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig løbende orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Virksomheder, der er er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, er afskåret fra at deltage i udbuddet, jf. udbudslovens § 134 a. ESPD: Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet via udbudssystemet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. ØVRIGE OPLYSNINGER: Den i udbudsbekendtgørelsen pkt. 5.1.12 angivne frist kan være angivet i tidszonen UTC. Det skal derfor for god ordens skyld understreges, at tilbudsfristen er den 8. august 2024, kl. 09:00 dansk tid (tidszonen CET), som det også er angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 3. Vedr. den forventede kontraktværdi: Den anslåede kontraktværdi udgør et spænd på DKK 12.000.000 -18.000.000 og repræsenterer ordregivers bedste skøn over de nødvendige ressourcer til at levere ydelserne 1-6 og estimeret tilkøbsmuligheder fra kontraktens indgåelse til dens afslutning. Beregningen er baseret på markedskendskab, herunder et forventet gennemsnitligt lønniveau for de relevante personaletyper i branchen, opdelt på kerneteamet og øvrige personaleressourcer med tillæg af øvrige omkostninger, der skal være indeholdt i priserne. Tidsforbrug og antal medarbejdere er fastlagt ud fra de specificerede opgaver og det nødvendige uddannelses- og serviceniveau for at levere ydelserne 1-6 og tilkøbsmulighederne. Erfaringer fra tidligere landes EU-formandskaber er ligeledes inddraget i dette skøn. Den anslåede kontraktværdi omfatter alle rejseudgifter, herunder kost og logi ved arbejdsopgaver uden for hovedstadsområdet. Den inkluderer også et estimat over udgifter til eventuelle underleverandører, rekruttering, oplæring og uddannelse af personale i kontraktperioden. Udgifterne til registreringsplatformen er estimeret ud fra prisen på en brugerlicens til et event management system (registreringsplatform), der opfylder alle krav beskrevet i udbudsmateriale under ydelse 1. Der er i estimatet desuden inkluderet konsulenttimepriser for udvikling af nødvendige tilpasninger til systemet samt udgifter til drift, hosting og support i hele kontraktperioden. Vedr. anslået varighed: Varigheden forventes at være fra den 1. oktober 2024 til og med den 31. januar 2026. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav, under den forudsætning at anmodningen ikke strider med de udbudsretlige principper. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer (http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj). Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale findes via det elektroniske udbudssystem via forhåndsmeddelelse nr. 746244-2023.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj   - Udbuddet er omfattet af udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Tvangsakkord uden for konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Insolvens jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Aktiver, der administreres af en kurator jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens § 136, nr. 3).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Professional Congress Organizer (PCO) ydelser til Danmarks EU-formandskab 2025
Beskrivelse : Danmark skal i andet halvår af 2025 (1. juli 2025 – 31. december 2025) varetage formandskabet for EU’s ministerråd med en omfattende mødeaktivitet på dansk jord til følge. Der vil således i denne periode skulle afholdes en række uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-Kommissionen, åbningsceremoni, Europa-Parlamentets formandskonference samt ca. 100-120 embedsmøder og konferencer samt eventuelt et eller to topmøder. Til at håndtere møder på dansk jord er der oprettet en central logistikenhed i Udenrigsministeriet (herefter Ordregiver). Ordregiver har ansvaret for at tilvejebringe de logistiske rammer for møder m.v., som skal afholdes af centraladministrationen under formandsperioden. Til varetagelse af denne opgave søger Ordregiver med nærværende udbud at indgå et samarbejde med en Professionel Congress Organizer (PCO) for at sikre høj kvalitet og professionalisme i afviklingen af møderne under formandskabet. Leverandøren skal bistå med og levere ekspertise inden for konferenceplanlægning, event management samt øvrige logistiske opgaver såsom møderegistrering, akkreditering og udstedelse af adgangskort samt øvrige tilknyttede ydelser. Hertil kommer, at PCO’en skal stille en online registreringsplatform til rådighed, der kan håndtere fire primære funktionaliteter 1) Mødetilmelding, 2) Akkreditering, 3) Hotelbooking og administration samt 4) Administration af bilflåde og korteger. Opgaverne er overordnet opdelt i Basisydelsen (Ydelse 1-6) og specifikke Tilkøbsmuligheder (A-H). De enkelte ydelser hænger desuden sammen med de enkelte mødetyper. Basisydelsen omfatter: - Ydelse 1: Registreringsplatform, - Ydelse 2: Møderegistrering, akkreditering, adgangskort og adgangskontrol, - Ydelse 3: Tilvejebringelse og administration af hotelværelser, - Ydelse 4: Bindeled mellem Kunden og konferencestederne ift. indretning, udsmykning samt administration af catering og tilkøb hos konferencestederne, - Ydelse 5: Forbindelsesofficerer, - Ydelse 6: Eventplanlægning og eventafvikling. De specifikke Tilkøbsmuligheder omfatter: - Tilkøbsmulighed A: PCO-ydelser ved Topmøde, - Tilkøbsmulighed B: Indretning og bemanding af midlertidig akkrediteringsdisk, - Tilkøbsmulighed C: Bemanding af akkrediteringsdisk ved embedsmøder/konferencer, - Tilkøbsmulighed D: Kvalitetssikring af mødeopstilling, fordeling af profilmateriale og tolkeforhold, - Tilkøbsmulighed E: Forbindelsesofficerer til embedsmøder/konferencer, - Tilkøbsmulighed F: Adgangs- og zonekontrol, - Tilkøbsmulighed G: Sikkerhedskontrol, - Tilkøbsmulighed H: Bestillingsydelser. PCO’ens opgaver afhænger af, hvilken mødetype, der er tale om. Ordregivers mødetyper er: - Topmøde, - Europa-Kommissionens besøg (åbningsceremoni), - Ministermøder, - Embedsmøder/konferencer, - Øvrige decentrale møder/konferencer. Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i det samlede udbudsmateriale. Forbindelsesofficererne har til opgave at ledsage, servicere og varetage koordinationsarbejdet omkring VIP-delegationer bestående af stats- og regeringschefer, kommissærer samt ressortministre under disses besøg i Danmark. Ved forbindelsesofficerer henvises der til personer med kulturelle og sproglige kompetencer til at servicere og koordinere program for VIP-delegationer under deres ophold i Danmark samt bistå med praktisk opgaveløsning. Der er ikke tale om militært uddannede sprogofficerer.
Intern identifikator : 4033885
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79950000   Organisering af udstillinger, messer og kongresser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31711310   System til registrering af tilstedeværelse, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72310000   Databehandling, 72320000   Databasevirksomhed, 79952000   Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer, 79994000   Administration af kontrakter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal levere ydelser på udvalgte konferencesteder i Danmark. I den forbindelse har Udenrigsministeriet iværksat et udbud af konferencefaciliteter, således at konference-/mødeaktiviteter afholdes i København og på Fyn/Jylland. Den geografiske fordeling i København og Fyn/Jylland er præciseret i udbudsmaterialet (bilag 1). Ordregiver vil meddele tilbudsgiver i nærværende udbud om den endelige placering af konferencestederne, når konference-udbuddet er afsluttet.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 30/09/2024
Varigheds slutdato : 30/01/2026
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 746244-2023
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 28. juli 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig løbende orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Virksomheder, der er er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, er afskåret fra at deltage i udbuddet, jf. udbudslovens § 134 a. ESPD: Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet via udbudssystemet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. ØVRIGE OPLYSNINGER: Den i udbudsbekendtgørelsen pkt. 5.1.12 angivne frist kan være angivet i tidszonen UTC. Det skal derfor for god ordens skyld understreges, at tilbudsfristen er den 8. august 2024, kl. 09:00 dansk tid (tidszonen CET), som det også er angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 3. Vedr. den forventede kontraktværdi: Den anslåede kontraktværdi udgør et spænd på DKK 12.000.000 -18.000.000 og repræsenterer ordregivers bedste skøn over de nødvendige ressourcer til at levere ydelserne 1-6 og estimeret tilkøbsmuligheder fra kontraktens indgåelse til dens afslutning. Beregningen er baseret på markedskendskab, herunder et forventet gennemsnitligt lønniveau for de relevante personaletyper i branchen, opdelt på kerneteamet og øvrige personaleressourcer med tillæg af øvrige omkostninger, der skal være indeholdt i priserne. Tidsforbrug og antal medarbejdere er fastlagt ud fra de specificerede opgaver og det nødvendige uddannelses- og serviceniveau for at levere ydelserne 1-6 og tilkøbsmulighederne. Erfaringer fra tidligere landes EU-formandskaber er ligeledes inddraget i dette skøn. Den anslåede kontraktværdi omfatter alle rejseudgifter, herunder kost og logi ved arbejdsopgaver uden for hovedstadsområdet. Den inkluderer også et estimat over udgifter til eventuelle underleverandører, rekruttering, oplæring og uddannelse af personale i kontraktperioden. Udgifterne til registreringsplatformen er estimeret ud fra prisen på en brugerlicens til et event management system (registreringsplatform), der opfylder alle krav beskrevet i udbudsmateriale under ydelse 1. Der er i estimatet desuden inkluderet konsulenttimepriser for udvikling af nødvendige tilpasninger til systemet samt udgifter til drift, hosting og support i hele kontraktperioden. Vedr. anslået varighed: Varigheden forventes at være fra den 1. oktober 2024 til og med den 31. januar 2026. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav, under den forudsætning at anmodningen ikke strider med de udbudsretlige principper. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer (http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj). Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale findes via det elektroniske udbudssystem via forhåndsmeddelelse nr. 746244-2023.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Bruttofortjeneste i det senest disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan basere sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen til støtteerklæring fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Uddrag af virksomhedens seneste disponible årsrapport/årsregnskab, der dokumenterer virksomhedens samlede bruttofortjeneste, eller erklæring om virksomhedens samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabs år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne bruttofortjeneste foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet bruttofortjeneste på mindst DKK 2,5 mio. i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes bruttofortjenesten som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede totale bruttofortjeneste i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes bruttofortjenesten som virksomhedernes samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgraden i det seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår/årsrapport. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen til denne støtteerklæring fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 25% i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de maks. 5 mest sammenlignelige referencer, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 7 år inden tilbudsfristen. Ordregiver har valgt at tillade referencer for de seneste 7 år under hensyntagen til, at der i perioden fra 2020 til starten af 2022 ikke har været afholdt arrangementer pga. covid-19 epidemien. Dvs. referencer skal være udført fra 8. august 2017 og frem til tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende leverance, er det således alene de ydelser af leverancen, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde: 1. En beskrivelse af den udførte leverance samt typen af arrangement, 2. en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte (der er sammenlignlige med ydelserne omfattet af basisydelserne i nærværende udbud, jf. også nedenfor), 3. tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen, 4. navn på kunden (modtager), 5. datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 5 nyeste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for tilbudsgiveren skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne modtager med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves det, at tilbudsgiveren har reference(r), der omfatter levering af sammenlignelige ydelser udført inden for de seneste 7 år. Med sammenlignelige ydelser forstås håndtering af registreringsplatform/event management system, akkreditering, udstedelse af adgangskort, hoteladministration, eventplanlægning og event management, administration og koordinering med venues samt håndtering af VIP-deltagere, som nærmere beskrevet i denne bekendtgørelses afsnit 2.1 og 5.1, til større internationale arrangementer. Ved større arrangementer forstås f.eks. internationale politiske møder, internationale sportsevents eller internationale kongresser med minimum 500 akkrediterede deltagere samt med deltagelse af højniveaudeltagere, der har krævet VIP-behandling samt tilstedeværelse af medierepræsentanter. Ovennævnte minimumskrav kan opfyldes, således alle ydelserne dækkes af en, to, tre, fire eller maksimalt fem referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til Bilag A, afsnit 1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til Bilag A, afsnit 1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Kontrakten stiller krav om sikkerhedsgodkendelse af leverandørens personale. Der fremgår yderligere oplysninger om sikkerhedsgodkendelse i udbudsmaterialet (bilag 1 og kontrakten).
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 08/08/2024   07:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 08/08/2024   07:00:00 (UTC)
Sted : Det elektroniske udbudssystem.
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen og indgåelse af databehandleraftale.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelser om fortrolighed.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udenrigsministeriet
Organisation, der behandler tilbud : Udenrigsministeriet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udenrigsministeriet
Registreringsnummer : 43271911
Postadresse : Asiatisk Plads 2    
By : København K
Postnummer : 1402
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rikke Reng Rasmussen
E-mail : rikras@um.dk
Telefon : +45 20322729
Internetadresse : https://um.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dec72488-0783-4ac2-93e6-4bb70f8854b4   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   13:52:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   14:00:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 379045-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.063