23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Kontrakt om levering af uldprodukter (Genudbud)


Rigspolitiet

373007-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Beklædningsgenstande – Kontrakt om levering af uldprodukter (Genudbud)
OJ S 121/2024 24/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering af uldprodukter (Genudbud)
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder en 6-årig kontrakt om levering af uldprodukter. Produkterne i uld som består af følgende genstande: Undertøj, strømper, halsedisse, strikhue samt pandebånd som benyttes i samspil med Dansk Politis øvrige uniformsgenstande. Få produkter skal være påsat politikendetegn. For nærmere beskrivelse af produkterne henvises til Bilag 1: Kravspecifikation generelle krav og dertilhørende bilag. - Leverandøren skal levere produkterne inden for en maksimal leveringstid. Derudover skal leverandøren have en kapacitet, så der kan ske hasteleverancer, som ligger ud over de almindelige leverancer. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, særligt kontrakten samt Bilag 1. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen.
Identifikator for proceduren : d5736c45-e7a3-4dac-b26f-a3f7b2a23801
Tidligere bekendtgørelse : 258073-2024
Intern identifikator : 2024-150316
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduretype: Offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18300000   Beklædningsgenstande
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18312000   Underbenklæder, 18315000   Strømper, 18331000   T-shirts, 18422000   Tørklæder, 18441000   Hatte, 18443000   Hovedbeklædning og tilbehør hertil
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Derudover skal der leveres til Grønland og Færøerne.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : a) Deltagelse i udbuddet samt kommunikation kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. b) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. c) Ordregiver har valgt at bringe de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver. d) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. e) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf. § 153. f) Det bemærkes, at tilbudsgiver i relation til mindstekravet vedr. tekniske og faglig kapacitet kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør). Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Tilbudsgiver kan anvende udbudsmaterialets Bilag C. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af deltagere (ex. konsortium) kan tilbudsgiver anvende udbudsmaterialets Bilag D. g) Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. h) Ordregiver skal endvidere udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU' sanktioner mod Rusland i EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakten dokumentere, at vedkommende ikke er omfattet af de nævnte sanktioner ved at afgive en tro- og loveerklæring herom. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 1.9. Skabelon til tro- og loveerklæringen er vedlagt som Bilag B i udbudsmaterialet. i) Ordregiver yder ikke honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. j) Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da kontraktens genstand ikke egner sig til opdeling. k) Der gøres opmærksom på, at beløbet for kontraktens anslåede værdi alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid og ikke er udtryk for et tilsagn fra ordregiver om at aftage en bestemt mængde. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i kontraktens løbetid.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af uldprodukter (Genudbud)
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder en 6-årig kontrakt om levering af uldprodukter. Produkterne i uld som består af følgende genstande: Undertøj, strømper, halsedisse, strikhue samt pandebånd som benyttes i samspil med Dansk Politis øvrige uniformsgenstande. Få produkter skal være påsat politikendetegn. For nærmere beskrivelse af produkterne henvises til Bilag 1: Kravspecifikation generelle krav og dertilhørende bilag. - Leverandøren skal levere produkterne inden for en maksimal leveringstid. Derudover skal leverandøren have en kapacitet, så der kan ske hasteleverancer, som ligger ud over de almindelige leverancer. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, særligt kontrakten samt Bilag 1. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen.
Intern identifikator : 2024-150316
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18300000   Beklædningsgenstande
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18312000   Underbenklæder, 18315000   Strømper, 18331000   T-shirts, 18422000   Tørklæder, 18441000   Hatte, 18443000   Hovedbeklædning og tilbehør hertil
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Derudover skal der leveres til Grønland og Færøerne.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : a) Deltagelse i udbuddet samt kommunikation kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. b) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. c) Ordregiver har valgt at bringe de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver. d) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. e) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf. § 153. f) Det bemærkes, at tilbudsgiver i relation til mindstekravet vedr. tekniske og faglig kapacitet kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør). Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Tilbudsgiver kan anvende udbudsmaterialets Bilag C. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af deltagere (ex. konsortium) kan tilbudsgiver anvende udbudsmaterialets Bilag D. g) Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. h) Ordregiver skal endvidere udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU' sanktioner mod Rusland i EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakten dokumentere, at vedkommende ikke er omfattet af de nævnte sanktioner ved at afgive en tro- og loveerklæring herom. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 1.9. Skabelon til tro- og loveerklæringen er vedlagt som Bilag B i udbudsmaterialet. i) Ordregiver yder ikke honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. j) Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da kontraktens genstand ikke egner sig til opdeling. k) Der gøres opmærksom på, at beløbet for kontraktens anslåede værdi alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid og ikke er udtryk for et tilsagn fra ordregiver om at aftage en bestemt mængde. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i kontraktens løbetid.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste med 1 reference for levering af sammenlignelige produkter, jf. beskrivelse af aftalens genstand, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, om minimumskravet til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, der vil indgå i vurderingen af referencen, dog ikke ældre end 3 år. Referencen bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), antal leveringsenheder, dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskravet til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. nedenfor. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte, dog vil tilbudsgiver ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter samt volumen. Mindstekrav: Som mindstekrav kræves én (1) reference med angivelse af én (1) leverance på minimum 5000 stk. sammenlignelige produkter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne pkt. 6.4
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne pkt. 6.4
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 26/08/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 26/08/2024   08:05:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem i umiddelbar forlængelse af tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Rigspolitiet
Organisation, der behandler tilbud : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Brylle
E-mail : gbr006@politi.dk
Telefon : +45 24922123
Internetadresse : https://www.politi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 006a364b-f76f-4ba3-9d94-da33f33a6253-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : 5.1.12 - Udbudsvilkår: Frist for modtagelse af tilbud: 26/08/2024 08:00:00 (UTC) ændres pga. teknisk fejl i feltet til: Frist for modtagelse af tilbud: 26/08/2024 10:00:00 lokal tid. - Åbningsdato: 26/08/2024 08:05:00 (UTC) ændres pga. teknisk fejlt i feltet til: Åbningsdato: 26/08/2024 10:05:00 lokal tid.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1dd5745c-400e-473e-84d2-0251ad25978f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   08:51:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   11:39:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 373007-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.062