23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)

LED belysning til Søværnets sejlende enheder


FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)

372135-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – LED belysning til Søværnets sejlende enheder
OJ S 121/2024 24/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : LED belysning til Søværnets sejlende enheder
Beskrivelse : Udbuddet af Rammeaftalen omhandlede levering af LED belysning til Søværnets skibe. LED belysningen skal bruges til at opgradere eksisterende belysningsanlæg på Søværnets skibe. Opgraderingen skulle foretages så at så store dele som muligt af den eksisterende lysinstallation bibeholdes, kabel installation og armaturhuse mens ”indsatse” udskiftes. Leverandøren skal ikke stå for installationen. Aftalen indeholdt en initial indkøbsordre på køb af LED belysning til Søværnets fem skibe af IVER- og ABSALON klassen.
Identifikator for proceduren : 96d0863b-f3eb-4d74-82c4-2d89ba38c28b
Tidligere bekendtgørelse : 32841b68-f790-459a-999b-1a6786c4e12b-01
Intern identifikator : 2023/014258
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31500000   Belysningsudstyr og elektriske lamper, 31530000   Dele til lamper og belysningsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering sker på FCA-vilkår.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 60 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Det bemærkes, at bekendtgørelsen vedrører indgåelsen af en rammeaftale. Bekendtgørelsen vedrører ikke en kontrakt indgået på grundlag af en rammeaftale.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : LED belysning til Søværnets sejlende enheder
Beskrivelse : Udbuddet af Rammeaftalen omhandlede levering af LED belysning til Søværnets skibe. LED belysningen skal bruges til at opgradere eksisterende belysningsanlæg på Søværnets skibe. Opgraderingen skulle foretages så at så store dele som muligt af den eksisterende lysinstallation bibeholdes, kabel installation og armaturhuse mens ”indsatse” udskiftes. Leverandøren skal ikke stå for installationen. Aftalen indeholdt en initial indkøbsordre på køb af LED belysning til Søværnets fem skibe af IVER- og ABSALON klassen.
Intern identifikator : 2023/014258
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31500000   Belysningsudstyr og elektriske lamper, 31530000   Dele til lamper og belysningsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering sker på FCA-vilkår.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 60 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 140603-2022
Yderligere oplysninger : Det bemærkes, at bekendtgørelsen vedrører indgåelsen af en rammeaftale. Bekendtgørelsen vedrører ikke en kontrakt indgået på grundlag af en rammeaftale.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Laveste evalueringstekniske pris som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet af de leverede produkter som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 60 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 20 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 60 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : LightPartner Lichsysteme GmbH & Co. KG
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4600007221
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 20 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600007221
Titel : Rammeaftale på LED belysning til Søværnets sejlende
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 6 607 494,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 19 615 963,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Nielsen
Telefon : +45 30367876
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : LightPartner Lichsysteme GmbH & Co. KG
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : HRA 24278 HB
By : Bremen
Postnummer : 28277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bremen, Kreisfreie Stadt   ( DE501 )
Land : Tyskland
Telefon : +49-(0)421-87195-0
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2be8f234-7889-4ebf-a1b5-f3e53369de08   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   11:54:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   12:02:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 372135-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.048