23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Holbæk Kommune

Ny tandklinik i Holbæk Kommune (TN720481A)


Holbæk Kommune

367862-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Ny tandklinik i Holbæk Kommune (TN720481A)
OJ S 120/2024 21/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Holbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ny tandklinik i Holbæk Kommune (TN720481A)
Beskrivelse : Holbæk Kommune udbyder en ny tandklinik, som skal projekteres og udføres i totalentreprise. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere sættet sig grundigt ind i dette dokument. Den udbudte opgave består af følgende, overordnede elementer: 1. Projektering og opførelse af en bygning til klinikformål (benævnt ”Bygningsentreprisen”). 2. Projektering og installation af dentaludstyr i bygningen (benævnt ”Dentalentreprisen”). 3. Tilvejebringelse af en midlertidig varmeløsning i tandklinikken, samt efterfølgende konvertering til permanent fjernvarmetilslutning inden for en periode på maksimalt fire år. 4. En fireårig serviceaftale på dentaludstyr (option). Byggeriet er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale.
Identifikator for proceduren : 20e4792f-13a3-4ab9-873e-ba0731cb888e
Intern identifikator : TN720481A
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51540000   Installation af maskiner og udstyr til særlige anvendelser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bjergmarkskolen   Bispehøjen 2  
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Efter udbudslovens § 134a, stk.1 skal en ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 58 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbudsprocessen gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens §§ 61 – 66.
Gældende lovgivning på tværs af grænserne :
Beskrivelse : Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.) er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.2
Svig Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.4
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.5
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.6
Betaling af skatter og afgifter Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udelukkelse, jf. udbudslovens § 136, nr.1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Udelukkelse, jf. udbudslovens § 136, nr.2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udelukkelse, jf. udbudslovens § 136, nr.3
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Udelukkelse, jf. udbudslovens § 136, nr.4
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.1
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.1
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.1
Aktiver, der administreres af en kurator Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.2
Erhvervsvirksomheden er indstillet Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.2
Insolvens Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.2
Konkurs Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.2
Tvangsakkord uden for konkurs Udelukkelse, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.2
Deltagelse i en kriminel organisation Udelukkelse, jf. udbudslovens § 135, stk.1, nr.1
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Ny tandklinik i Holbæk Kommune
Beskrivelse : Holbæk Kommune udbyder bygge- og anlægsopgaver vedrørende en ny tandklinik, som skal projekteres og udføres i totalentreprise. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere sættet sig grundigt ind i dette dokument. Den udbudte opgave består af følgende, overordnede elementer: 1. Projektering og opførelse af en bygning til klinikformål (benævnt ”Bygningsentreprisen”). 2. Projektering og installation af dentaludstyr i bygningen (benævnt ”Dentalentreprisen”). 3. Tilvejebringelse af en midlertidig varmeløsning i tandklinikken. 4. En fireårig serviceaftale på dentaludstyr (option). Byggeriet er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale. Eftersom Dentalentreprisen er en integreret del af Bygningsentreprisen, er det afgørende for Holbæk Kommune, at de to delopgaver udbydes, projekteres og udføres samlet. Udbudsprocessen gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens §§ 61 – 66. Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, idet prisen for Bygningsentreprisen og Dentalentreprisen dog er bestemt på forhånd. Disse to delopgaver udbydes således i omvendt licitation med en samlet totalentreprisesum på 56 mio. DKK + moms. For optionen (serviceaftalen) gælder særlige tildelingskriterier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.4, idet prisen for optionen er en del af evalueringen.
Intern identifikator : 43355
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Serviceaftale: Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud én eller flere serviceaftaler, som tilsammen dækker det dentale udstyr, som fremgår af byggeprogram, dentalentreprise, del 3. Aftalen skal både dække alt nyt udstyr samt genanvendt udstyr fra eksisterende klinikker. Garantien på nyt udstyr og reservedele skal være minimum 3 år. Der stilles følgende mindstekrav til serviceaftalen:  At der ved driftsstop påbegyndes fejlfinding samme dag og fejlen er 100% udbedret senest næste arbejdsdag.  Ved reparation af udstyr som ikke kan udføres på stedet, skal der stilles samme eller tilsvarende udlåns apparater gratis til rådighed i hele reparationsperioden.  Reservedele er som hovedregel lagervarer.  Der er 10 års leveringsgaranti på alle reservedele fra monteringsdag.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bjergmarkskolen   Bispehøjen 2  
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ansøgning om prækvalifikation skal indgives på dansk. Ved ansøgning om prækvalifikationen vil ansøger alene skulle aflevere udfyldt og underskrevet udbudsbilag D, ESPD (jf. pkt. 6.2), som foreløbig dokumentation for sin egnethed. Hvis ansøger vedlægger særskilte referenceblade til brug for udvælgelse og udfyldt referenceskema (jf. pkt. 6.3 og udbudsbilag C), bedes hele ansøgningen uploades som én samlet fil.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Egnethed - Mindst 2 referencer som dokumenterer erfaring med udførelse af sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste fem år.
Beskrivelse : Ved udførelse af sammenlignelige opgaver forstås op-gaver vedrørende nybyggeri eller totalrenovering af bygninger med samme kendetegn som en tandklinik, dvs. bygninger med indbygget klinisk, sundhedsfagligt udstyr, samt høje krav til renholdelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Egnethed - Mindst 2 referencer som dokumenterer erfaring med levering af projekteringsydelser vedrørende nybyggeri af tandklinikker inden for de seneste fem år.
Beskrivelse : Ved projekteringsydelser forstås i relation til opfyldelse af mindstekravet enten totalrådgivning eller rådgivning udført i totalentreprise.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Egnethed - Mindst 1 reference som dokumenterer erfaring med totalrenovering af bygninger til sundhedsformål i drift.
Beskrivelse : Ved bygninger i drift forstås bygninger, som under to-talrenoveringen fortsat helt eller delvist benyttes til det pågældende sundhedsformål, og således fortsat tager imod brugere/patienter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Egnethed - Mindst 1 reference som dokumenterer erfaring med el-ingeniørarbejde i en tandklinik eller i et tilsvarende byggeri.
Beskrivelse : Ved tilsvarende byggeri forstås byggerier opført til brug for sundhedsformål, hvori der indgår eldrevet klinikudstyr, fx klinikstole.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Egnethed - Mindst 1 reference som dokumenterer erfaring med VVS-installationer i en tandklinik eller i et tilsvarende byggeri.
Beskrivelse : Ved tilsvarende byggeri forstås byggerier med samme VVS-installationsmæssige behov som en tandklinik, fx i form af trykluft, lattergas eller anæstesi.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egnethed - Mindst 80 mio. kr./år.
Beskrivelse : Gennemsnitlig årsomsætning på baggrund af de tre senest offentliggjorte årsregnskaber.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Udvælgelse - Udvælgelsen sker på baggrund af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer på virksomhedsniveau fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år.
Beskrivelse : Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver vedrørende nybyggeri eller totalrenovering af bygninger med samme kendetegn som en tandklinik, dvs. bygninger med indbygget klinisk, sundhedsfagligt udstyr, samt høje krav til renholdelse. Følgende vægter positivt ved vurderingen af ansøgningerne: • At ansøgeren har erfaring med totalrenovering eller nybyggeri af en tandklinik. • At ansøgeren har erfaring med flytning af komplekst udstyr til sundhedsformål. • At ansøgeren har erfaring med velfærdsteknologier til sundhedsvæsenet. • At ansøgeren har erfaring med totalrenovering af bygninger til brug for sundhedsformål i drift. • At ansøgeren tilbyder en vis egenproduktion og dermed en høj kadence. • At det leveranceteam, som byder på opgaven, har samarbejdet på tidligere opgaver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet i byggeriet Underkriteriet består af to delkriterier: (1) Kvalitet i Bygningsentreprisen - 70% og (2) Kvalitet i Dentalentreprisen - 30%
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Proces- og kompetencebeskrivelse Underkriteriet består af to delkriterier: (1) Organisation og bemanding - 50% og (2) Planlægning - 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Service og drift (option) Underkriteriet består af to delkriterier: (1) Pris - 50% og (2) Kvalitet - 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.rib-software.com/dk/udbudsportal
Ad hoc-kommunikationskanal :
Navn : Spørgsmål og svar funktion på udbudsportalen Byggeweb
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 04/09/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 28/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9 for yderligere information om Tildelingskriterier og evaluering.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nielsen & Thomsen Advokater
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Holbæk Kommune
Registreringsnummer : CVR-nr.: 29189447
Postadresse : Kanalstræde 2    
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Laila Minchev-Champfleury
Telefon : +45 35 44 70 37
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : CVR: 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus   Toldboden 2  
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : CVR-nr.: 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35   Valby  
By : København
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : https://www.kfst.dk/
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Nielsen & Thomsen Advokater
Registreringsnummer : CVRnr. 35407448
Postadresse : Indiakaj 12    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35 44 70 37
Denne organisations roller
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : be143b8d-64bf-422b-976b-861f8c67350e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   06:33:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 367862-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.049