23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt vedrørende etablering, finansiering og drift af lynladestandere i Region Syddanmark


Region Syddanmark

359164-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Eldistribution og beslægtede tjenester – Udbud af kontrakt vedrørende etablering, finansiering og drift af lynladestandere i Region Syddanmark
OJ S 117/2024 18/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende etablering, finansiering og drift af lynladestandere i Region Syddanmark
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter en koncession på etablering, finansiering og drift af lynladestandere i Region Syddanmark. Den vindende tilbudsgiver (herefter "Operatøren") opnår en ret og pligt til at opsætte lynladestandere på de i koncessionskontrakten angivne lokationer og herefter drive disse ladestandere i en driftsperiode på 10 år. Opsætning og drift af lynladestandere sker på Operatørens regning, ansvar og risiko, og Operatørens vederlag herfor består som udgangspunkt alene i de indtægter, som Operatøren kan generere på de opstillede ladestandere.
Identifikator for proceduren : 77c5140c-6d91-4857-b332-ae77d9fe38fb
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet omfatter Region Syddanmarks overladelse af retten til at etablere og drive lynladere ved seks centrale sygehusenheder i Region Syddanmark i henhold til AFI-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2023/1804 af 13. september 2023 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler) og AFI-loven (lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport som ændret ved lov nr. 334 af 9. april 2024) med tilhørende bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse nr. 375 af 9. april 2024 om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter. Lynladerne skal opsættes ved sygehusene i Svendborg, Vejle, Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Sønderborg. Lynladerne placeres tæt på hovedindgangen til de enkelte sygehuse, og der etableres 2 ladepunkter pr. lokation. Aftalen løber i 10 år fra idriftsættelsen af ladepunkterne. Lynladerne skal primært anvendes til brug for flextrafik, hvilket indebærer, at ladepunkterne (med tilhørende p-pladser) dagligt i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00 er reserveret til flextrafik-chauffører. Uden for det reserverede tidsrum må ladepunkterne også benyttes af offentligheden. Trafikstyrelsen har i januar 2024 meddelt tilsagn om et tilskud på op til 6.179.975 kr. til projektet. Tilskuddet kan maksimalt beløbe sig til 50 % af projektets samlede omkostninger. Region Syddanmark anvender ikke egne midler til den fysiske etablering eller drift af lynladerne og vil alene yde støtte til den vindende tilbudsgiver (Operatøren) med puljemidler fra Trafikstyrelsen, og dette alene såfremt der ikke er tilbudsgivere, der tilbyder at betale en koncessionsafgift. Region Syddanmarks kontraktvilkår fremgår af udkast til koncessionskontrakt, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen. Opgaven er udbudt som én samlet koncessionskontrakt ud fra funktionelle, markedsmæssige og økonomiske hensyn, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Region Syddanmark kan som ordregivende myndighed kræve, at tilbudsgiver benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal derfor udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Appendiks 1. Tilbudsgiver skal anvende det elektroniske ESPD, som skal udfyldes og indsendes direkte via Byggeweb (Appendiks 1) sammen med det øvrige tilbudsmateriale. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del II-VI. Dokumentet udgør en formel erklæring fra tilbudsgiver om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§§ 134 a-137), og at denne opfylder de relevante egnethedskriterier. En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskriterier, skal kun udfylde ét ESPD. Der er ikke krav om, at tilbudsgiver underskriver sit ESPD. En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører) for at opfylde egnethedskravene, skal sikre, at Region Syddanmark modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. ESPD fra andre enheder (underentreprenører/underleverandører) skal være underskrevet. Hvis tilbudsgiver er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI. Region Syddanmark benytter udbudsportalen Byggeweb, hvor det samlede udbudsmaterialet kan tilgås og downloades uden login. I tilbudsfasen ligger udbudsmaterialet således offentligt tilgængeligt på følgende link: https://www.rib-software.dk/udbudsportal - Byggewebnummer TN189558. Eventuelle spørgsmål og svar samt rettelsesblade til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via samme udbudsportal. Det er muligt at videregive udbudsmaterialet på Byggeweb til aktuelle samarbejdspartnere. For yderligere informationer henvises til brugervejledning til Byggeweb på følgende link: https://byggeweb.zendesk.com/hc/da/categories/200581002-Byggeweb-Udbud?mobile_site=true samt RIB Support.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65300000   Eldistribution og beslægtede tjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31158100   Batteriopladere, 31600000   Eludstyr, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 42 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation (som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2.
Korruption Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for bestikkelse (som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2.
Svig Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for svig (som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet (som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme (som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel (som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1) ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 2.
Betaling af skatter og afgifter Ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Betaling af socialsikringsbidrag Ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. udbudslovens §§ 136, nr. 3, og 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde En tilbudsgiver, der er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, er udelukket fra deltagelse i udbuddet, jf. udbudslovens § 134 a.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Etablering, finansiering og drift af lynladestandere
Beskrivelse : Se beskrivelsen ovenfor.
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65300000   Eldistribution og beslægtede tjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31158100   Batteriopladere, 31600000   Eludstyr, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 126   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 42 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen
Beskrivelse : Det er et krav, at tilbudsgiver dokumenterer, at tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 5 % i det seneste disponible regnskabsår, og at tilbudsgivers omsætning har været på mindst 20 mio. kr. i det seneste disponible regnskabsår. I medfør af udbudslovens § 144 kan tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, tager Region Syddanmark forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. Oplysningerne afgives i ESPD del IV, afsnit B.

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Krav til tilbudsgivers teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Det er et krav at tilbudsgiver dokumenterer, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har forestået og afsluttet etablering af mindst ét ladepunkt med en kapacitet på minimum 100 kW med tilknyttet betalingsløsning til brug for ad-hoc opladning. Oplysningerne afgives i ESPD del IV, afsnit C.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Kontrakten vil blive tildelt på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris". Kontrakten vil således blive tildelt det tilbud, der har den bedste evalueringspris. Den bedste evalueringspris er tilbuddet med den højeste årlige koncessionsafgift. Tilbyder ingen af tilbudsgiverne at betale en årlig koncessionsafgift, udgør den bedste evalueringspris den laveste pris (det laveste støttebeløb). Tilbudsgiver kan ikke byde ind med en pris, der overstiger et støttebeløb på 5.655.600 kr. inkl. moms. Tilbud over dette beløb afvises som ukonditionsmæssige.
Vægtning (pointantal, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.rib-software.dk/udbudsportal
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af tilbud : 30/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Det vil være et kontraktmæssigt krav, at Operatøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art iht. en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Koncessionskontrakten indeholder desuden yderligere sociale klausuler. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag. Derudover gælder Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, om forbud mod russisk deltagelse mv. (som indsat ved forordning nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23, og senest ændret ved forordning nr. 2023/1214, artikel 1, nr. 22). Tildeling af kontrakten forudsætter derfor, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af bestemmelsen.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Projektleder Michael Dam
Telefon : 20984139
Internetadresse : http://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1e91af00-faf5-45d0-abce-5cb5601ae85f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/06/2024   06:54:03 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 359164-2024
EUT-S-nummer : 117/2024
Offentliggørelsesdato : 18/06/2024

Send til en kollega

0.047