23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

347960-2024 - Resultater
Danmark – Offentlig administration, forsvar og socialsikring – Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
OJ S 113/2024 12/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse er ansvarlig for at sikre drift og vedligehold af det nuværende landsdækkende sirenevarslingssystem, der anvendes til varsling af befolkningen i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Der er i Danmark opstillet 1.045 elektroniske varslingssirener på bygninger eller på master, og det er med sirenevarslingssystemet muligt at varsle i byområder med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder, at 80 pct. af Danmarks befolkning kan varsles med systemet. De sidste 20 pct. af befolkningen kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne. Der skal indgås en ny Rammeaftale for vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem. Rammeaftalen vil dække hele Danmark. Rammeaftalen vil have en varighed op til 10 år og skal omfatte eftersyn og vedligehold af sirener. Derudover omfatter Rammeaftalen også Fejlafhjælpende drift, herunder håndtering af alarmer fra sirenerne for at sikre, at alle sirener altid fungerer. Rammeaftalen indeholder endvidere en option på opsætning af afregningsmålere på enkelte sirener samt rådgivning på timebasis. I dag opretholdes et lager af Reservedele og Materialer til sirenerne. Dette lager ønskes fremadrettet at skulle varetages af den nye Leverandør på følgende vis: Leverandøren vil administrere lageret for Reservedele, som er unikke for sirenerne. Dette Reservedelslager vil fortsat være ejet af Ejendomsstyrelsen. Desuden skal Leverandøren varetage og opretholde et sædvanligt lager af Materialer til brug for udførelsen af ydelsen og opgaverne. Rammeaftalen har en maksimal estimeret økonomiske værdi for en 10-årig periode på DKK 53.000.000. Den økonomiske værdi omfatter følgende ydelser: • Eftersyn • Fejlafhjælpende drift (håndtering af alarmer, udkald, udretning af fejl inkl. lift og andre hjælpemidler) • Udskiftning af diverse Materialer • Option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster • Timebaseret rådgivning Den estimerede værdi af rammeaftalen uden optioner på henholdsvis forlængelse med 5 år samt afregningsmålere er DKK 22.000.000. Værdierne angivet i denne bekendtgørelse bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed.
Identifikator for proceduren : 62c1fe68-0233-40f6-9a91-95b6b13225f3
Tidligere bekendtgørelse : 179df6a9-47e0-43f6-bd64-1bcc200dbc33-01
Intern identifikator : 2023/011638
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet afvikles efter reglerne for light-ydelser i udbudslovens afsnit III, jf. udbudslovens §§ 186 – 189. Processen vil blive struktureret som et offentligt udbud med forhandling i henhold til udbudslovens afsnit III (Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud med senere ændringer). Dette betyder, at der ikke gennemføres en indledende prækvalifikationsfase, og at Ejendomsstyrelsen efter modtagelsen af indledende tilbud vil kunne gennemføre en forhandlingsrunde med deltagerne og anmode om, at disse skal afgive et yderligere tilbud. Ejendomsstyrelsen forbeholder sig dog retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Tildeling kan i dette tilfælde alene ske til et tilbud, som Ejendomsstyrelsen ikke er forpligtet til at afvise som ukonditionsmæssig. Inden forhandlingerne gennemføres, vil Ejendomsstyrelsen foretage en udvælgelse (’short-listing’) blandt de modtagne indledende tilbud. Det vil således udelukkende være de tre tilbud, som er vurderet til at opnå den bedste vurdering efter kriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 6, som vil blive inviteret til at deltage i forhandlingerne. Forhandlingsprocessen vil ske efter principperne anvendt i et udbud med forhandling efter afsnit II, jf. udbudslovens §§ 61 – 66. Se nærmere beskrivelse i udbudsbetingelsernes afsnit 5.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75000000   Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35240000   Sirener, 38554000   Elektricitetsmålere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel, 75222000   Civilforsvarstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 53 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er forpligtet til at anvende Ejendomsstyrelsens lager af Materialer indledningsvist efter Rammeaftalens ikrafttræden. Se Rammeaftalens afsnit 7.3 for beskrivelse af ansvarsfordelingen forbundet med anvendelsen af disse Materialer. --- Ejendomsstyrelsen har valgt ikke at opdele rammeaftalen i mindre delaftaler baseret på geografi, idet det er Ejendomsstyrelsens vurdering, at værdien af de enkelte delaftaler ikke vil være interessant for de velkvalificerede virksomheder. Det vil desuden for nye leverandører være for store opstartsomkostninger, hvis ydelserne deles op i mindre delaftaler. Ydermere vil en opdeling i delaftaler gøre lagerstyringen unødvendigt kompliceret, hvis denne skal deles mellem flere leverandører. --- Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Ejendomsstyrelsen vurderer, at den Rammeaftale, der indgås mellem Ejendomsstyrelsen og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af Rammeaftalen (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før Rammeaftalen endeligt kan indgås, --- 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics, jf. ovenfor hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Af tekniske årsager skal tilbudsgiver aflevere sit indledende tilbud under ”Prækvalifikation” i Ethics, da systemet ikke understøtter den valgte udbudsform. Det understreges, at dette udbud ikke indeholder en prækvalifikationsfase. 3) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 4) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, vil ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. – Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. – Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til rammeaftalens afsnit 3.6 fremhæves rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af rammeaftalens afsnit 3.6. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse er ansvarlig for at sikre drift og vedligehold af det nuværende landsdækkende sirenevarslingssystem, der anvendes til varsling af befolkningen i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Der er i Danmark opstillet 1.045 elektroniske varslingssirener på bygninger eller på master, og det er med sirenevarslingssystemet muligt at varsle i byområder med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder, at 80 pct. af Danmarks befolkning kan varsles med systemet. De sidste 20 pct. af befolkningen kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne. Der skal indgås en ny Rammeaftale for vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem. Rammeaftalen vil dække hele Danmark. Rammeaftalen vil have en varighed op til 10 år og skal omfatte eftersyn og vedligehold af sirener. Derudover omfatter Rammeaftalen også Fejlafhjælpende drift, herunder håndtering af alarmer fra sirenerne for at sikre, at alle sirener altid fungerer. Rammeaftalen indeholder endvidere en option på opsætning af afregningsmålere på enkelte sirener samt rådgivning på timebasis. I dag opretholdes et lager af Reservedele og Materialer til sirenerne. Dette lager ønskes fremadrettet at skulle varetages af den nye Leverandør på følgende vis: Leverandøren vil administrere lageret for Reservedele, som er unikke for sirenerne. Dette Reservedelslager vil fortsat være ejet af Ejendomsstyrelsen. Desuden skal Leverandøren varetage og opretholde et sædvanligt lager af Materialer til brug for udførelsen af ydelsen og opgaverne. Rammeaftalen har en maksimal estimeret økonomiske værdi for en 10-årig periode på DKK 53.000.000. Den økonomiske værdi omfatter følgende ydelser: • Eftersyn • Fejlafhjælpende drift (håndtering af alarmer, udkald, udretning af fejl inkl. lift og andre hjælpemidler) • Udskiftning af diverse Materialer • Option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster • Timebaseret rådgivning Den estimerede værdi af rammeaftalen uden optioner på henholdsvis forlængelse med 5 år samt afregningsmålere er DKK 22.000.000. Værdierne angivet i denne bekendtgørelse bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed.
Intern identifikator : 2023/011638
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75000000   Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35240000   Sirener, 38554000   Elektricitetsmålere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel, 75222000   Civilforsvarstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen indeholder to optioner: 1) option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster og 2) option på rådgivning ved udvikling af system eller sireneudstyr.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalens ordinære løbetid er 5 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. Derudover har Ejendomsstyrelsen en option på at forlænge Rammeaftalen med 5 år til en samlet varighed på 10 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 53 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er forpligtet til at anvende Ejendomsstyrelsens lager af Materialer indledningsvist efter Rammeaftalens ikrafttræden. Se Rammeaftalens afsnit 7.3 for beskrivelse af ansvarsfordelingen forbundet med anvendelsen af disse Materialer. --- Ejendomsstyrelsen har valgt ikke at opdele rammeaftalen i mindre delaftaler baseret på geografi, idet det er Ejendomsstyrelsens vurdering, at værdien af de enkelte delaftaler ikke vil være interessant for de velkvalificerede virksomheder. Det vil desuden for nye leverandører være for store opstartsomkostninger, hvis ydelserne deles op i mindre delaftaler. Ydermere vil en opdeling i delaftaler gøre lagerstyringen unødvendigt kompliceret, hvis denne skal deles mellem flere leverandører. --- Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Ejendomsstyrelsen vurderer, at den Rammeaftale, der indgås mellem Ejendomsstyrelsen og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af Rammeaftalen (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før Rammeaftalen endeligt kan indgås, --- 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics, jf. ovenfor hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Af tekniske årsager skal tilbudsgiver aflevere sit indledende tilbud under ”Prækvalifikation” i Ethics, da systemet ikke understøtter den valgte udbudsform. Det understreges, at dette udbud ikke indeholder en prækvalifikationsfase. 3) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 4) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, vil ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. – Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. – Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til rammeaftalens afsnit 3.6 fremhæves rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af rammeaftalens afsnit 3.6. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ved den samlede vurdering af underkriteriet ”Pris” lægges der vægt på den samlede evalueringstekniske pris i aftalebilag 8 – Tilbudsliste, faneblad 6 ’Evalueringsteknisk sum i alt’.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Proces og reservedelslager
Beskrivelse : Ved den samlede vurdering af underkriteriet ”Proces og reservedelslager” lægges der vægt på Tilbudsgivers besvarelse af aftalebilag 6 – løsningsbeskrivelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og medarbejdere
Beskrivelse : Ved den samlede vurdering af underkriteriet ”Organisation og medarbejdere” lægges der vægt på Tilbudsgivers besvarelse af aftalebilag 7 – Leverandørens medarbejdere.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 1) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 53 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 53 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 53 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DKTV
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600007271
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Haugaard Færgemann
E-mail : fes-tbs13@mil.dk
Telefon : 61121285
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : DKTV
Registreringsnummer : ORG-17981684
Postadresse : Telgholmsgade 1    
By : København
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Gyldenholm
Telefon : +4560531967
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 540fbea0-f24b-404c-a1a9-abe66a00cd82   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   17:40:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/06/2024   17:52:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 347960-2024
EUT-S-nummer : 113/2024
Offentliggørelsesdato : 12/06/2024

Send til en kollega

0.046