23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer samt vedligeholdelse heraf


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

347062-2024 - Resultater
Danmark – Pansrede militærkøretøjer – Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer samt vedligeholdelse heraf
OJ S 113/2024 12/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer samt vedligeholdelse heraf
Beskrivelse : FMI har indgået en kontrakt vedrørende anskaffelse af ti pansrede bjærgningsvogne og syv pansrede ingeniørkøretøjer inkl. initial logistik samt indgået en rammeaftale på service og vedligeholdelse af køretøjerne, hvor leverandøren desuden påtager sig systemhusansvar for køretøjerne. Optioner på yderligere køretøjer er beskrevet i afsnit vedrørende optioner.
Identifikator for proceduren : 08920cc5-5800-4c00-b18f-77bf4bb2f29b
Tidligere bekendtgørelse : 525751-2023
Tidligere bekendtgørelse : 281647-2023
Intern identifikator : 2021/106509
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 35410000   Pansrede militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35420000   Dele til militærkøretøjer, 50630000   Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien (2.480.000.000 DKK) er den estimerede værdi af kontrakten for anskaffelse af køretøjerne inkl. optioner. Rammeaftalen på service og vedligeholdelse har en estimeret værdi på 2.100.000.000 DKK og den maksimale værdi af rammeaftalen er 6.300.000.000 DKK. Rammeaftalen vedr. service og vedligeholdelse af køretøjerne er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
Bekendtgørelse nr. 1077 af 29. juni 2022   - Bekendtgørelsen, der tillige indeholder supplerende bestemmelser, implementerer forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer samt vedligeholdelse heraf
Beskrivelse : FMI har indgået en kontrakt vedrørende anskaffelse af ti pansrede bjærgningsvogne og syv pansrede ingeniørkøretøjer inkl. initial logistik samt indgået en rammeaftale på service og vedligeholdelse af køretøjerne, hvor leverandøren desuden påtager sig systemhusansvar for køretøjerne. Optioner på yderligere køretøjer er beskrevet i afsnit vedrørende optioner.
Intern identifikator : 2021/106509
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 35410000   Pansrede militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35420000   Dele til militærkøretøjer, 50630000   Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder optioner på yderligere anskaffelse af fem pansrede bjærgningsvogne og fire pansrede ingeniørkøretøjer i kontraktens løbetid, som er 15 år.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 15   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Værdien (2.480.000.000 DKK) er den estimerede værdi af kontrakten for anskaffelse af køretøjerne inkl. optioner. Rammeaftalen på service og vedligeholdelse har en estimeret værdi på 2.100.000.000 DKK og den maksimale værdi af rammeaftalen er 6.300.000.000 DKK. Rammeaftalen vedr. service og vedligeholdelse af køretøjerne er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ikke relevant da det er en direkte tildeling.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 480 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse : FMI har indgået en kontrakt til at anskaffe ti pansrede bjærgningsvogne og syv pansrede ingeniørkøretøjer initialt, samt option på yderligere anskaffelse af fem pansrede bjærgningsvogne og fire pansrede ingeniørkøretøjer samt har indgået en 30-årig rammeaftale på service og vedligehold svarende til materiellets levetid med FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten og rammeaftalen kan indgås – uden udbud – på baggrund af væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346, litra b. Det at kontrakten kan direkte tildeles som følge af TEUF art. 346, litra b skyldes særligt, at køretøjerne er omfattet af 1958-listen og Unionens udvidede liste over militært udstyr, samt at køretøjerne anvendes sammen med Hærens kampkøretøjer, herunder kampvogne i selve kampslaget. Køretøjerne opfylder behov, der tilgodeser Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, idet tunge køretøjer ikke kan bjærges, og forhindringer på en kampmark ikke kan ryddes uden køretøjerne. Køretøjerne er derfor af stor operativ nødvendighed idet manglende kapacitet vil medføre betydelig begrænsninger i den operative opgaveløsning med deraf følgende mulige betydelig forøgede risici for personel og materiel. Forsvaret skal derfor stå uden denne kapacitet til rådighed i kortest mulig periode. Udbud af anskaffelsen kan ikke opfylde det vigtige og tidsafhængige operative behov, som Forsvaret stå med. Rammeaftalen kan direkte tildeles som følge af TEUF art. 346, litra b, på grund af at service og vedligehold er direkte knyttet til køretøjerne, og har til formål at tilgodese de samme væsentlige sikkerhedsinteresser som nævnt ovenfor. Idet køretøjerne ikke kan tilsikres fuld funktionsdygtighed uden service og vedligehold, er det derfor også af absolut nødvendighed, at Forsvaret står uden denne kapacitet til rådighed i kortest mulig periode. Det er FMI’s vurdering, at rammeaftalen, der skal være gældende fra underskrift af aftalen, kan have en 30-årig varighed regnet fra levering af det sidste af køretøjerne ordret i initialanskaffelsen. Også henset til de i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 29 anførte hensyn. Dette skyldes særligt, at materiellet har en forventet levetid på 30 år. Hertil kommer, at kun OEM kan levere support, reservedele og vedligeholdelse mv., herunder særligt Kategori 1 (OEM) reservedele, som følge af krav til opfyldelse af interoperabilitet, komponentfællesskab samt sikkerhedskrav, hvortil der kræves OEM’s tekniske viden og knowhow. FMI vurderer derfor, at anskaffelsen kan gennemføres i medfør af TEUF art. 346, litra b og forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 29.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 5300000757
Titel : Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer samt vedligeholdelse heraf
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/05/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Glavind
Telefon : 41710779
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH
Registreringsnummer : HR 2667
Postadresse : Werftstraße 24    
By : Flensburg
Postnummer : 24393
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Flensburg, Kreisfreie Stadt   ( DEF01 )
Land : Tyskland
Telefon : +49 (461) 48 12 - 0
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6eb68d50-1e5a-4617-b785-bf053bcedae8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/06/2024   07:25:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/06/2024   09:59:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 347062-2024
EUT-S-nummer : 113/2024
Offentliggørelsesdato : 12/06/2024

Send til en kollega

0.062