23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Udbud af påhængsvogne under 3500 kg


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

340383-2024 - Resultater
Danmark – Påhængsvogne – Udbud af påhængsvogne under 3500 kg
OJ S 111/2024 10/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af påhængsvogne under 3500 kg
Beskrivelse : FMI har bl.a. ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel og forestår i den forbindelse indkøb af påhængsvogne. I den forbindelse har ordregiver behov for at indkøbe henholdsvis civile og militære, terrængående påhængsvogne under 3500 kg. Ordregiver vil ifm. indkøbet indgå to delkontrakter, én for de civile påhængsvogne og én for de militære, terrængående påhængsvogne.
Identifikator for proceduren : 48d22edf-4731-44e5-93be-ab2e4bbee357
Tidligere bekendtgørelse : 1899ccf0-4209-4e16-9332-51a9dc16a473-01
Intern identifikator : 4032901
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Da samtlige tilbud er ukonditionsmæssige, har FMI besluttet at annullere det oprindelige udbud og at overgå til udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 61, stk. 4, hvor samtlige tilbudsgivere fra det annullerede udbud, der har opfyldt de formelle krav og kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3, inviteres til at deltage med henblik på i den nye udbudsproces at afgive et revideret/konditionsmæssigt nyt tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34223300   Påhængsvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34223320   Hestetransportvogne
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hedelund 10    
By : Nørreundby
Postnummer : 9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Vedligeholdelsesområde Land, Vest
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Treldevej 110    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Garnisonsværksted Fredericia Ryes kaserne, byg. 37
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Norvangen 23    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE, Værksted Slagelse, Garnisons- og Specialværksted.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 60 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 100 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af civile påhængsvogne under 3500 kg
Beskrivelse : Delaftale 1 vedrører udbud af forskellige varianter af civile påhængsvogne. Derudover omfatter delaftalen i et begrænset omfang tjenesteydelser i form af mindre modifikationer af påhængsvognene samt levering af disse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34223300   Påhængsvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34223320   Hestetransportvogne
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hedelund 10    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Vedligeholdelsesområde Land, Vest.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Treldevej 110    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Garnisonsværksted Fredericia Ryes kaserne, byg. 37
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Norvangen 23    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE, Værksted Slagelse, Garnisons- og Specialværksted.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Det bemærkes, at uanset formuleringen af udbudsmaterialets krav om at fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, er FMI ikke afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter udbudslovens § 159, stk. 5, i henhold til § 159, stk. 6. Før tildeling af aftalen kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele aftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 60000000 mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 100000000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud alene er anført som "organisation med ansvar for mægling", da det af tekniske årsager ikke var muligt ikke at anføre en organisation.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Udbud af militære, terrængående påhængsvogne under 3500 kg
Beskrivelse : Delaftale 2 vedrører udbud af militære, terrængående påhængsvogne. Derudover omfatter delaftalen i et begrænset omfang tjenesteydelser i form af modifikationer af påhængsvognene samt levering af disse.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34223300   Påhængsvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34223320   Hestetransportvogne
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hedelund 10    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Vedligeholdelsesområde Land, Vest, Aalborg Kaserner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Treldevej 110    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGHOLDELSESTJENESTE, Garnisonsværksted Fredericia Ryes kaserne, byg. 37
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Norvangen 23    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE, Værksted Slagelse, Garnisons- og Specialværksted.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Det bemærkes, at uanset formuleringen af udbudsmaterialets krav om at fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, er FMI ikke afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter udbudslovens § 159, stk. 5, i henhold til § 159, stk. 6. Før tildeling af aftalen kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele aftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 60000000 mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 100000000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er endnu ikke udvalgt en vinder, men konkurrencen er stadig i gang.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er endnu ikke udvalgt en vinder, men konkurrencen er stadig i gang.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerum
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : KAPS Marie Hasselstrøm Bergulf
Telefon : +45 42478866
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c2933668-a0ed-452c-bc97-85f3a495f5dc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/06/2024   10:21:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/06/2024   12:41:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 340383-2024
EUT-S-nummer : 111/2024
Offentliggørelsesdato : 10/06/2024

Send til en kollega

0.063