23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Maritime and Polytechnic College (MARTEC)

Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK


Maritime and Polytechnic College (MARTEC)

333993-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af skibe – Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
OJ S 109/2024 06/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
Beskrivelse : MARTEC ønsker som følge af dette udbud at indgå en kontrakt med en leverandør vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK.
Identifikator for proceduren : 1aa74340-a485-42b5-a2f2-d392fa687945
Tidligere bekendtgørelse : 118852-2024
Intern identifikator : Disse udbudsbetingelser gælder for MARTEC's udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK.
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dette udbud vil blive gennemført som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase, hvor alle interesserede kan afgive et tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattesten må være maksimalt 6 måneder gammel. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
Beskrivelse : MARTEC ønsker som følge af dette udbud at indgå en kontrakt med en leverandør vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK. Skoleskibet DANMARK Vedligeholdsesprojekt mellem klasning og sejlkøje.
Intern identifikator : Kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 23/09/2024
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver af markedsmæssige og økonomiske årsager ønsker at udbyde kontrakten som et komplet projekt for at sikre den mest optimale løsning.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet "Pris" er opdelt i tre delkriterier (A, B, C) med følgende fordeling: A) Samlet pris i henhold til tilbudslisten, herunder prisen for transport af skoleskibet DANMARK mellem Frederikshavn og værftet samt anslået ikke-overensstemmelse 80 %. B) Værfts individuelle specifikationspris 10 % C) Værfts standardpriser i henhold til tilbudslisten 10 % Delkriterierne er uddybet i udbudsbetingelsernes pkt. 5.4. Ordregiver tillægger en lav pris positiv vægt i evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet "Kvalitet" er opdelt i følgende to delkriterier: 1) Erfaring med lignende projekter og skibe (værft og væsentligste underleverandører) 65 %. 2) Tidsplan, planlægning og værftsledelse 35%. Delkriterierne er uddybet i udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 55
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 450 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Esbjerg Shipyard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af kontrakt vedrørende levering af to stk. travaljer til Skoleskibet DANMARK
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 450 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt vedrørende levering af to stk. travaljer til Skoleskibet DANMARK
Titel : Kontrakt vedrørende levering af to stk. travaljer til Skoleskibet DANMARK
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Registreringsnummer : 70771128
Postadresse : Hånbækvej 54    
By : Frederikshavn
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Mariegaard Høgenhaug
E-mail : rmh@martec.dk
Telefon : +4522921541
Køberprofil : https://www.martec.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Esbjerg Shipyard A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 12854242
Postadresse : Molevej 28    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : ht@esy.dk
Telefon : +45 75125922
Internetadresse : https://www.esy.dk/dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f9388346-c509-4d05-be0a-8138ef9183ba   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/06/2024   07:36:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 333993-2024
EUT-S-nummer : 109/2024
Offentliggørelsesdato : 06/06/2024

Send til en kollega

0.047