23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Maabjerg Energy Center — BioHeat & Power A/S

Maabjerg Energy Centers udbud af fliskrananlæg


Maabjerg Energy Center — BioHeat & Power A/S

316766-2024 - Resultater
Danmark – Kraner – Maabjerg Energy Centers udbud af fliskrananlæg
OJ S 103/2024 29/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Maabjerg Energy Center — BioHeat & Power A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Maabjerg Energy Centers udbud af fliskrananlæg
Beskrivelse : Totalleverance af en ny fuldautomatisk træfliskran, installeret og klar til brug i forbindelse med træflis modtagelse fra lastbiler, lagerstyring og fødning af biomasse til tragt/påslag før flissold og transportanlægget for kedel K3. Foruden installation og montering af den nye kranløsning omfatter opgaven også demontering af den eksisterende.
Identifikator for proceduren : 0a0f9140-d751-4cb7-925f-87d1415bf71d
Tidligere bekendtgørelse : bdccb4df-13ce-43d8-b350-b531714f2d0e-01
Intern identifikator : Udbud af fliskrananlæg
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud. Hvis der indkommer flere egnede anmodninger end det fastsatte antal, der vil blive opfordret til at deltage, vil ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, hvor der lægges vægt på den tekniske og faglige kapacitet ud fra de i pkt. "Udvælgelseskriterier" afgivne oplysninger, som beskrevet ved vurderingsgrundlaget nedenfor: Såfremt der er flere ansøgere, end antallet af ansøgere, som Ordregiver vil opfordre til at give tilbud, og som ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, vil Ordregiver foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier: Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, vil Ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring med de ydelser, der indgår i kontrakten.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14622000   Stål, 42414200   Traverskraner, 42419100   Dele til kraner, 44114000   Beton, 44114100   Færdigblandet beton, 44114200   Betonvarer, 44141100   Elinstallationsrør, 45111300   Demonteringsarbejde, 45223210   Stålkonstruktionsarbejder, 45262300   Betonarbejder, 45262400   Opstilling af stålprofiler, 45262420   Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner, 45317000   Øvrige elinstallationer, 51511110   Installation af kraner
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Energivej 2    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Fristen i angivet under pkt. "Administrative oplysninger" er ansøgningsfristen for prækvalifikation. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet; datoangivelse i pkt. "Administrative oplysninger" er alene vejledende. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Ansøgerne opfordres til at stille deres spørgsmål senest 2 uger før ansøgningsfristen. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Efter indledende tilbud forventer ordregiver forventer følgende forhandlingsforløb: Alle prækvalificerede virksomheder, der rettidigt har afgivet indledende tilbud, inviteres til én forhandlingsrunde. Herefter anmodes virksomhederne om at afgive endelige tilbud. Se uddybende beskrivelse af forløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tilpasse forløbet, og f.eks. tilføje yderligere forhandlingsmøder og yderligere reviderede tilbud. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen. EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022. Prækvalificerede tilbudsgivere skal sammen med deres endelige tilbud aflevere en tro og love erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes. Ordregiver kan til enhver tid anmode ansøger/tilbudsgiver om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD(er) - og tro og love erklæring(er) - inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren. Se udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Maabjerg Energy Centers udbud af fliskrananlæg
Beskrivelse : Totalleverance af en ny fuldautomatisk træfliskran, installeret og klar til brug i forbindelse med træflis modtagelse fra lastbiler, lagerstyring og fødning af biomasse til tragt/påslag før flissold og transportanlægget for kedel K3. Foruden installation og montering af den nye kranløsning omfatter opgaven også demontering af den eksisterende.
Intern identifikator : Udbud af fliskrananlæg
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14622000   Stål, 42414200   Traverskraner, 42419100   Dele til kraner, 44114000   Beton, 44114100   Færdigblandet beton, 44114200   Betonvarer, 44141100   Elinstallationsrør, 45111300   Demonteringsarbejde, 45223210   Stålkonstruktionsarbejder, 45262300   Betonarbejder, 45262400   Opstilling af stålprofiler, 45262420   Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner, 45317000   Øvrige elinstallationer, 51511110   Installation af kraner
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner fremgår af udbudsmaterialet.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Energivej 2    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 15   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Fristen i angivet under pkt. "Administrative oplysninger" er ansøgningsfristen for prækvalifikation. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet; datoangivelse i pkt. "Administrative oplysninger" er alene vejledende. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Ansøgerne opfordres til at stille deres spørgsmål senest 2 uger før ansøgningsfristen. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Efter indledende tilbud forventer ordregiver forventer følgende forhandlingsforløb: Alle prækvalificerede virksomheder, der rettidigt har afgivet indledende tilbud, inviteres til én forhandlingsrunde. Herefter anmodes virksomhederne om at afgive endelige tilbud. Se uddybende beskrivelse af forløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tilpasse forløbet, og f.eks. tilføje yderligere forhandlingsmøder og yderligere reviderede tilbud. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen. EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022. Prækvalificerede tilbudsgivere skal sammen med deres endelige tilbud aflevere en tro og love erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes. Ordregiver kan til enhver tid anmode ansøger/tilbudsgiver om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD(er) - og tro og love erklæring(er) - inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren. Se udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Maabjerg Energy Center — BioHeat & Power A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er endnu ikke udvalgt en vinder, men konkurrencen er stadig i gang.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Maabjerg Energy Center — BioHeat & Power A/S
Registreringsnummer : 60997918
Postadresse : Nupark 51 (Postadresse: Energivej 2)    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ove Hauris Jespersen
E-mail : ovjes@mec-bhp.dk
Telefon : +45 96111402
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a0e7ba31-c08a-49fb-a56c-db3c8fc6fe96   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   08:32:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   09:00:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 316766-2024
EUT-S-nummer : 103/2024
Offentliggørelsesdato : 29/05/2024

Send til en kollega

0.047