23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

316741-2024 - Resultater
Danmark – Fastvingede fly – Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
OJ S 103/2024 29/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse : Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI har ændret denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der er i denne forbindelse, også sket ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af den nye kontrakt på området.
Identifikator for proceduren : ab602536-ed4c-4a9a-9502-f5ae20c7ad1a
Tidligere bekendtgørelse : 4b747426-e469-4a87-aa52-3826da88911c-01
Intern identifikator : 2021/101890
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34711110   Fastvingede fly
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34711200   Luftfartøjer uden pilot, 34711400   Specialfly
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lufthavnsvej 20    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien angivet er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse : Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI har ændret denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der er i denne forbindelse, også sket ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af den nye kontrakt på området.
Intern identifikator : 2021/101890
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34711110   Fastvingede fly
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34711200   Luftfartøjer uden pilot, 34711400   Specialfly
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lufthavnsvej 20    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien angivet er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Forlængelsen er direkte tildelt den eksisterende leverandør.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 6 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse : FMI henviser til §183 stk. 1 i Udbudsloven. FMI oplevede i forbindelse med genudbuddet af kapaciteten, en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af kontrakten. §183 punkt. 2 og 3 anses som opfyldt. FMI anser kontraktændringerne som en nødvendighed, for at opretholde den operative kapacitet kontrakten giver Hjemmeværnet, herunder; eftersøgning af nødstedte, overvågning af grænser, samt terrorimødegåelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 6 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CAE Aviation Sarl
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2021/101890
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2021/101890
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kenneth Kalsgaard
Telefon : +45 72815880
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : CAE Aviation Sarl
Registreringsnummer : B9368 06-January-1971
Postadresse : Luxembourg Airport    
By : Luxembourg
Postnummer : 1110
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Luxembourg   ( LU000 )
Land : Luxembourg
Telefon : +352 43 68 11
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7032dfc7-c540-4348-9809-43e60fd13669   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   06:59:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   06:59:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 316741-2024
EUT-S-nummer : 103/2024
Offentliggørelsesdato : 29/05/2024

Send til en kollega

0.048