23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Anskaffelse og vedligeholdelse af traktorer, havemaskiner, robotplæneklippere og tilbehør


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

296745-2024 - Resultater
Danmark – Landbrugsmaskiner – Anskaffelse og vedligeholdelse af traktorer, havemaskiner, robotplæneklippere og tilbehør
OJ S 97/2024 21/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Anskaffelse og vedligeholdelse af traktorer, havemaskiner, robotplæneklippere og tilbehør
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter "FMI") har udbudt tre delaftaler (herefter "Rammeaftalerne") vedrørende levering og vedligeholdelse af traktorer, havemaskiner, robotplæneklippere og tilbehør dertil. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og leverandørerne garanteres derfor ikke nogen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Forsvarets Ejendomsstyrelse har hjemtaget opgaver med drift af arealer, skydebaner mv. De er derfor i besiddelse af en ældre materielarv (herefter "Arven"), som skal vedligeholdes, ligesom der er behov for at få anskaffet nyt materiel til løbende erstatning af Arven. Der kan være andre myndigheder, herunder bl.a. Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen, der kan have behov for at trække på Rammeaftalerne, jf. også nedenfor under "Yderligere køberdækning". Udbuddet indeholder følgende tre rammeaftaler: Delaftale 1: Levering og vedligeholdelse af traktorer og påhængsvogne med tilbehør Delaftale 2: Levering og vedligeholdelse af havemaskiner og vogne med tilbehør Delaftale 3: Levering og vedligeholdelse af robotplæneklippere med tilbehør For delaftale 1 rekvireres fem forskellige modeller/størrelser og det er et krav, at alle modellerne er af samme producent grundet uddannelse og genkendelighed for brugerne.
Identifikator for proceduren : bd870147-8100-440b-bb85-9496c5933cd1
Tidligere bekendtgørelse : 227432-2024
Intern identifikator : 4033385
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalerne er landsdækkende og leveringssted vil som udgangspunkt fremgå af Indkøbsordren. Hvis leveringssted ikke fremgår af Indkøbsordren, skal Levering ske på: Supply Chain Division (SCD) Lilholtvej 4B DK 6500 Vojens
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Levering og vedligeholdelse af traktorer og påhængsvogne med tilbehør
Beskrivelse : Delaftale 1 vedrører levering og vedligeholdelse af traktorer og påhængsvogne med tilbehør til Forsvaret. Derudover omfatter delaftale 1 tillige vedligeholdelse af Forsvarets "Arv" i form af tilsvarende maskiner, som Forsvaret allerede er i besiddelse af ved indgåelse af aftalen. Delaftale 1 omfatter følgende typer af maskiner, samt tilbehør, vedligeholdelse og reservedele dertil: - Traktor let FLV - Traktor let - Traktor let+ (plus) - Traktor middel - Traktor svær - Blokvogn 24 - Kroghejsvogn 16T - Entreprenørvogn - Påhængsvogn
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 16100000   Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden, 16110000   Plove eller tallerkenharver, 16120000   Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner, 16140000   Spredemaskiner til gødning, 16150000   Tromler til plæner eller sportspladser, 16160000   Diverse havebrugsudstyr, 16311000   Plæneklippere, 16400000   Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug, 16500000   Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne, 16700000   Traktorer, 16810000   Dele til landbrugsmaskiner, 16820000   Dele til skovbrugsmaskiner, 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34100000   Motorkøretøjer, 34144420   Saltspredere, 34144440   Køretøjer med grusspredere, 34223300   Påhængsvogne, 34223370   Påhængsvogne med tiplad, 34224100   Dele til påhængsvogne og sættevogne, 34300000   Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil, 34320000   Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele, 34390000   Tilbehør til traktorer, 43200000   Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil, 43221000   Vejhøvle, 43313000   Sneplove og sneslynger, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen er landsdækkende og leveringssted vil som udgangspunkt fremgå af Indkøbsordren. Hvis leveringssted ikke fremgår af Indkøbsordren, skal Levering ske på: Supply Chain Division (SCD) Lilholtvej 4B DK 6500 Vojens
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : FMI aflyser hermed udbuddet af delaftale 1, Rammeaftale vedrørende levering og vedligeholdelse af traktorer og påhængsvogne med tilbehør. Annullationen af udbuddet sker, da FMI vurderer, at produkterne og ydelserne omfattet af delaftale 1 kan konkurrenceudsættes mere hensigtsmæssigt. FMI arbejder på at genudbyde Rammeaftale vedrørende levering og vedligeholdelse af traktorer og påhængsvogne med tilbehør. FMI gør opmærksom på, at udbuddet af delaftale 2 og 3 fortsætter uforandret.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet pris vægtes med 60%
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet kvalitet vægtes med 40%
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte rammeaftalen til indkøb på rammeaftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Levering af vedligeholdelse af havemaskiner og vogne med tilbehør
Beskrivelse : Delaftale 2 vedrører levering og vedligeholdelse af havemaskiner og vogne med tilbehør til Forsvaret. Derudover omfatter delaftale 2 tillige vedligeholdelse af Forsvarets "Arv" i form af tilsvarende maskiner, som Forsvaret allerede er i besiddelse af ved indgåelse af aftalen. Delaftale 2 omfatter følgende typer af maskiner, samt vedligeholdelse og reservedele dertil: - Mini traktor - Havetraktor - Frontmonteret rotorklipper - Zeroturn - Multimaskine - Redskabsbærer - Varmtvandsanlæg - Armklipper - Skråningsklipper - 1 tons vogn - 2 tonsvogn
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 16100000   Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden, 16110000   Plove eller tallerkenharver, 16120000   Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner, 16140000   Spredemaskiner til gødning, 16150000   Tromler til plæner eller sportspladser, 16160000   Diverse havebrugsudstyr, 16311000   Plæneklippere, 16400000   Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug, 16500000   Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne, 16810000   Dele til landbrugsmaskiner, 16820000   Dele til skovbrugsmaskiner, 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34100000   Motorkøretøjer, 34144420   Saltspredere, 34144440   Køretøjer med grusspredere, 34223300   Påhængsvogne, 34223370   Påhængsvogne med tiplad, 34224100   Dele til påhængsvogne og sættevogne, 34300000   Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil, 34320000   Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele, 34390000   Tilbehør til traktorer, 43200000   Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil, 43221000   Vejhøvle, 43313000   Sneplove og sneslynger, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen er landsdækkende og leveringssted vil som udgangspunkt fremgå af Indkøbsordren. Hvis leveringssted ikke fremgår af Indkøbsordren, skal Levering ske på: Supply Chain Division (SCD) Lilholtvej 4B DK 6500 Vojens
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 50 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 35.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 50.000.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om, i hvilket præcist omfang de af rammeaftalen omfattede anskaffelser vil blive anvendt i Forsvaret. Dette skyldes især, at der er en vis usikkerhed forbundet med i hvor stort et omfang Arven skal vedligeholdes eller erstattes af nyt materiel. Såfremt det besluttes, at det pågældende materiel skal anvendes bredere og evt. på yderligere lokationer, end hvad der i øjeblikket er truffet beslutning om, vil dette medføre et væsentlig større forbrug på rammeaftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet pris vægtes med 60%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet kvalitet vægtes med 40%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte rammeaftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3: Levering og vedligeholdelse af robotplæneklippere med tilbehør
Beskrivelse : Delaftale 3 vedrører levering og vedligeholdelse af robotplæneklippere med tilbehør til Forsvaret. Delaftale 3 omfatter følgende typer af maskiner, samt vedligeholdelse og reservedele dertil: - Lille robotplæneklipper - Mellem robotplæneklipper - Stor robotplæneklipper
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 16160000   Diverse havebrugsudstyr, 16311000   Plæneklippere, 16311100   Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen er landsdækkende og leveringssted vil som udgangspunkt fremgå af Indkøbsordren. Hvis leveringssted ikke fremgår af Indkøbsordren, skal Levering ske på: Supply Chain Division (SCD) Lilholtvej 4B DK 6500 Vojens
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 5.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi DKK 10.000.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om, i hvilket præcist omfang de af rammeaftalen omfattede anskaffelser vil blive anvendt i Forsvaret. Såfremt det besluttes, at det pågældende materiel skal anvendes bredere og evt. på yderligere lokationer, end hvad der i øjeblikket er truffet beslutning om, vil dette medføre et væsentlig større forbrug på rammeaftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet pris vægtes med 60%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet kvalitet vægtes med 40%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte rammeaftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er endnu ikke udvalgt en vinder, men konkurrencen er stadig i gang.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er endnu ikke udvalgt en vinder, men konkurrencen er stadig i gang.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Helbech Hede
Telefon : +45 53782645
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b363798d-94b2-4f47-8da0-b9587515e2f8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   15:53:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   15:53:49 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 296745-2024
EUT-S-nummer : 97/2024
Offentliggørelsesdato : 21/05/2024

Send til en kollega

0.063