23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Genudbud af Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (1)


Banedanmark

252108-2024 - Resultater
Danmark – Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger – Genudbud af Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (1)
OJ S 84/2024 29/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (1)
Beskrivelse : Kontrakten er en totalentreprisekontrakt og omfatter totalentrepriser for etablering af ladeforsyningsstationer som skal indgå som hovedbestanddel af de kommende ladeinfrastrukturer til batteritog. Ladeforsyningsstationerne skal omforme 3-faset 10 kV vekselstrøm til 1-faset 27,5 kV vekselstrøm, med en samlet systemeffekt på 2,5 MVA.
Identifikator for proceduren : 49d2cdeb-73c4-4d24-8446-f4a71efe8d57
Tidligere bekendtgørelse : 426240-2023
Intern identifikator : NA0081 og NA0082
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Forhandlingsforløbet starter med, at tilbudsgiverne afleverer et indledende tilbud. Det bemærkes, at det er en betingelse for tilbudsgivers deltagelse i forhandlingerne, at tilbudsgiver afgiver rettidigt indledende tilbud. Banedanmark vil efter gennemgang af de modtagne indledende tilbud, invitere tilbudsgiverne til et forhandlingsmøde med nærmere angivet dato og tidspunkt for forhandlingsmødet. Forhandlingerne vil i udgangspunktet foregå på dansk, medmindre andet aftales. For at få et så optimalt udbytte af forhandlingsmøderne som muligt og undgå misforståelser mv., opfordrer Banedanmark til at tilbudsgivers sammensætning af deltagere til forhandlingsmøderne afspejler at møderne gennemføres på dansk. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund at det indledende tilbud. Banedanmark gør opmærksom på, at antallet af indledende tilbud ikke er endeligt fastlagt, og Banedanmark forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal her bemærkes, at alle tilbudsgivere får tilbudt samme antal forhandlingsmøder. Ved anmodning om efterfølgende tilbud, vil disse blive refereret til ved hjælp af tal. Således at det første indledende tilbud vil blive refereret til som ”indledende tilbud 1” og efterfølgende tilbud på baggrund af forhandlingsrunder vil blive refereret til som ”tilbud 2, 3, 4” osv. Banedanmark beslutter hvornår forhandlingsfasen afsluttes, hvorefter tilbudsgiverne inviteres til at afgive et endeligt tilbud. Under forhandlingsmøderne vil tilbudsgiverne få feedback på stærke og svage punkter i de indledende tilbud. Denne feedback gives med henblik på at sikre, at tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud i den videre proces. Med henblik på at undgå et unødvendigt ressourceforbrug hos tilbudsgiverne tilstræber Banedanmark gennem forhandlingsmøderne at meddele tilbudsgiver, hvis der er konstateret forbehold i tilbuddet, herunder særligt til grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Manglende afgivelse af sådan meddelelse kan dog af tilbudsgiver ikke tages som udtryk for, at forbehold af denne karakter ikke foreligger. Det er alene tilbudsgivers ansvar at sikre, at det endelige tilbud/reviderede endelige tilbud overholder alle mindstekrav i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers udfyldelse af UB Bilag E: Tilbudsgivers forhandlingsemner kan også indgå i forhandlingerne. Banedanmark gør opmærksom på, at såfremt det vurderes ikke at være relevant med egentlige forhandlingsmøder, så forbeholder Banedanmark sig adgangen til at afholde forhandlingen på skriftligt grundlag.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45315000   Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34632000   Udstyr til jernbanetrafikregulering, 34632200   Elektrisk signaludstyr til jernbaner, 34632300   Elektriske installationer til jernbaner, 34946000   Materialer og forsyninger til anlæg af jernbanespor, 34946120   Jernbanematerialer, 45230000   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde, 45234160   Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg, 45300000   Udførelse af bygningsinstallationer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45317200   Elinstallation til transformere, 45317300   Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr, 51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere, 51111100   Installation af elektriske motorer, 51111300   Installation af transformere, 71311230   Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner, 71321000   Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skjern og Holstebro station
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 62 596 733,34   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (1)
Beskrivelse : Kontrakten er en totalentreprisekontrakt og omfatter totalentrepriser for etablering af ladeforsyningsstationer som skal indgå som hovedbestanddel af de kommende ladeinfrastrukturer til batteritog. Ladeforsyningsstationerne skal omforme 3-faset 10 kV vekselstrøm til 1-faset 27,5 kV vekselstrøm, med en samlet systemeffekt på 2,5 MVA.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45315000   Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34632000   Udstyr til jernbanetrafikregulering, 34632200   Elektrisk signaludstyr til jernbaner, 34632300   Elektriske installationer til jernbaner, 34946000   Materialer og forsyninger til anlæg af jernbanespor, 34946120   Jernbanematerialer, 45230000   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde, 45234160   Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg, 45300000   Udførelse af bygningsinstallationer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45317200   Elinstallation til transformere, 45317300   Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr, 51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere, 51111100   Installation af elektriske motorer, 51111300   Installation af transformere, 71311230   Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner, 71321000   Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skjern og Holstebro station
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 62 596 733,34   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 319771-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ved evaluering af Pris vil den samlede tilbudssum i Tilbudslisten (TBL) blive anvendt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan
Beskrivelse : Ved evalueringen af underkriterium II vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier: 1. Optimering af afleveringsfrist 2. Beskrivelse af arbejdsprocesser 3. Vedligeholdelse af anlægget Ved evaluering af underkriteriet vægter underkriterierne ligeligt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Projektorganisation
Beskrivelse : Ved vurderingen af underkriterium III vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier: 1. Organisationsdigram 2. CV’er og kompetencer Ved evaluering af underkriteriet vægter underkriterierne ligeligt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen : Banedanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 62 596 733,34   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bravida Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro - Bravida Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 62 596 733,34   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro - Bravida Danmark A/S
Titel : Kontrakt om Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 20/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : trko@bane.dk
Telefon : +45 20362855
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Bravida Danmark A/S
Registreringsnummer : 14769005
Postadresse : Park Alle 373    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 43221100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 72225941-e7f6-4609-92ba-4fdd8ade4462   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/04/2024   09:24:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/04/2024   09:31:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 252108-2024
EUT-S-nummer : 84/2024
Offentliggørelsesdato : 29/04/2024

Send til en kollega

0.062