23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Profylaksebekendtgørelse - Rammeaftale vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes til Søværnets skibe.


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

226081-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Profylaksebekendtgørelse - Rammeaftale vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes til Søværnets skibe.
OJ S 76/2024 17/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Profylaksebekendtgørelse - Rammeaftale vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes til Søværnets skibe.
Beskrivelse : FMI ønsker, at indgå en rammeaftale med Viking Life-Saving Equpment A/S (Viking) vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes (VEC) til Søværnets skibe. Rammeaftalen skal give FMI mulighed for at få serviceret eksisterende redningsflåder og VEC, så de lever op til SOLAS reglerne. Derudover skal FMI kunne genanskaffe redningsflåder og VEC I de tilfælde, hvor det ikke længere er muligt, at servicere udstyret.
Identifikator for proceduren : 4ecded72-99e9-4953-9c38-65ec6a3593a1
Intern identifikator : 2023/010257
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34521400   Redningsbåde, 34522200   Redningsflåder, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Arbejdet vil hovedsageligt blive udført hos Leverandøren.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : FMI agter at indgå i forhandling med Viking med henblik på at afsøge, om Viking kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Viking, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og VEC til selskabet. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale med tildeling af opgaven til Viking. Datoen angivet i afsnittet ”Kontrakter” er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Viking og ikke datoen for aftalens indgåelse. Rammeaftalens anslåede værdi er 65.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 130.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Profylaksebekendtgørelse - Rammeaftale vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes til Søværnets skibe.
Beskrivelse : FMI ønsker, at indgå en rammeaftale med Viking Life-Saving Equpment A/S (Viking) vedrørende servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes (VEC) til Søværnets skibe. Rammeaftalen skal give FMI mulighed for at få serviceret eksisterende redningsflåder og VEC, så de lever op til SOLAS reglerne. Derudover skal FMI kunne genanskaffe redningsflåder og VEC I de tilfælde, hvor det ikke længere er muligt, at servicere udstyret.
Intern identifikator : 2023/010257
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34521400   Redningsbåde, 34522200   Redningsflåder, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Arbejdet vil hovedsageligt blive udført hos Leverandøren.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftale har en længde på 4 år, men FMI har mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 2+2+2 år. Aftalen kan maksimalt have en længde på 10 år (4+2+2+2 år).
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : FMI agter at indgå i forhandling med Viking med henblik på at afsøge, om Viking kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Viking, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om servicering og genanskaffelse af Viking redningsflåder og VEC til selskabet. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale med tildeling af opgaven til Viking. Datoen angivet i afsnittet ”Kontrakter” er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Viking og ikke datoen for aftalens indgåelse. Rammeaftalens anslåede værdi er 65.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 130.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 130 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 65 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : FMI ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale, med optioner på yderligere 6 år, vedr. vedrørende servicering og genanskaffelse af eksisterende Viking redningsflåder og Viking Evacuation Chutes (Redningsudstyr) til Søværnets skibe, ved en direkte tildeling til Viking Life-Saving Equpment A/S (Viking). Rammeaftalen har en værdi af 65 mio. – 130 mio. DKK. Efter FMI’s vurdering kan anskaffelsen kun anskaffes hos Viking på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette skyldes, at det alene er producenten Viking der i henhold til SOLAS og sikkerheden ombord på skibene, har mulighed for levere de ønskede ydelser. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af konkurrencevilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå en 4-årig rammeaftale, med optioner på 6 år yderligere med Viking. FMI vurderer på baggrund af materiellets restlevetid, at der kan indgås en rammeaftale med en varighed på 4+2+2+2 år. Hertil kommer, at et leverandørskifte vil være forbundet med tekniske vanskeligheder, da der vurderes at foreligge en eneleverandørsituation. Det er således FMI’s vurdering, at en længerevarende rammeaftale kan indgås jf. UBL § 95, stk 2. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.”
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 130 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 65 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Viking Life-Saving Equpment A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/022687
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023/010257
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/01/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Nielsen
E-mail : 00480892@mil.dk
Telefon : +45 30367876
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Viking Life-Saving Equpment A/S
Registreringsnummer : 15016213
By : Esbjerg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : +45 76 11 81 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c9bb5504-7235-4280-b85f-6953fa2e6c8e   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/04/2024   09:06:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/04/2024   09:07:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 226081-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.047