23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

A/S Storebælt

Koncessionskontrakt vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved


A/S Storebælt

193736-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Eldistribution – Koncessionskontrakt vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved
OJ S 66/2024 03/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : A/S Storebælt
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Koncessionskontrakt vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved
Beskrivelse : A/S Storebælt (herefter benævnt ”A/S Storebælt eller ”Ordregiver”) ønsker at indgå en koncessionsaftale med en Operatør af lynladestandere (herefter benævnt ”Operatør” eller ”tilbudsgiver”) og udbyder nærværende tjenesteydelseskoncession om etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved. A/S Storebælt ejer et område ved Knudshoved. Denne koncessionsaftale omfatter etablering, drift og vedligeholdelse af lynladestandere med i alt 22 ladepunkter på Det Lejede Areal jf. Koncessionskontrakt og Bilag 1. Den vindende Operatør etablerer for egen regning 20 ladepladser til personbiler og 2 ladepladser til lastbiler. Alle 20 ladepladser til personbiler, skal hver have ladeudtag med en ladeeffekt på 150kW eller større. Ved de 2 ladepladser til lastbiler, skal hvert ladeudtag have en ladeeffekt på 350 kW eller større. Til brug for lynladeparken skal den vindende Operatør derudover også: • Trække kabler for lynladeparkens elforsyning. • Opsætte transformerstation. • Etablere afvanding, belægning, belysning og skiltning. Den vindende operatør, er ansvarlig for al etablering af lynladeparken, herunder indhentelse af myndighedstilladelser, og forestår drift og vedligeholdelse i koncessionsaftalens 10-årige løbetid. Operatøren betaler en omsætningsbaseret afgift målt pr. kWh. leveret til slutbrugere. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Identifikator for proceduren : 39596dfc-ec55-4188-9965-010ad3a7135d
Intern identifikator : -
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres efter principperne for udbud med forhandling. Udbudsformen betyder at processen – i hovedtræk – indeholder følgende aktiviteter: - Virksomheder kan på baggrund af koncessionsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation. - På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres fem virksomheder. - Prækvalificerede virksomheder kan afgive et indledende forhandlingstilbud (INDO). - Efter tilbudsfristens udløb gennemgår Ordregiver INDO og afholder forhandlinger med alle virksomheder. - Efter den endelige tilbudsfrists udløb (og efter forhandlingsforløbet) tildeler Ordregiver koncessionskontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, som afspejler højeste pris.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 118 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles senest den 18. april 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 5. Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 5. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgning eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anslåede værdi beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Nærmere om opgørelsen fremgår af dokument 07. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftssættelsestidspunktet for lynladeparken jf. koncessionskontrakten.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter   - BEK nr 1080 af 29/06/2022
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Tvangsakkord uden for konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Insolvens jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Aktiver, der administreres af en kurator jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens § 136, nr. 3), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Koncessionskontrakt vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved
Beskrivelse : A/S Storebælt (herefter benævnt ”A/S Storebælt eller ”Ordregiver”) ønsker at indgå en koncessionsaftale med en Operatør af lynladestandere (herefter benævnt ”Operatør” eller ”tilbudsgiver”) og udbyder nærværende tjenesteydelseskoncession om etablering, drift og vedligeholdelse af lynladepark ved Knudshoved. A/S Storebælt ejer et område ved Knudshoved. Denne koncessionsaftale omfatter etablering, drift og vedligeholdelse af lynladestandere med i alt 22 ladepunkter på Det Lejede Areal jf. Koncessionskontrakt og Bilag 1. Den vindende Operatør etablerer for egen regning 20 ladepladser til personbiler og 2 ladepladser til lastbiler. Alle 20 ladepladser til personbiler, skal hver have ladeudtag med en ladeeffekt på 150kW eller større. Ved de 2 ladepladser til lastbiler, skal hvert ladeudtag have en ladeeffekt på 350 kW eller større. Til brug for lynladeparken skal den vindende Operatør derudover også: • Trække kabler for lynladeparkens elforsyning. • Opsætte transformerstation. • Etablere afvanding, belægning, belysning og skiltning. Den vindende operatør, er ansvarlig for al etablering af lynladeparken, herunder indhentelse af myndighedstilladelser, og forestår drift og vedligeholdelse i koncessionsaftalens 10-årige løbetid. Operatøren betaler en omsætningsbaseret afgift målt pr. kWh. leveret til slutbrugere. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Intern identifikator : -
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan forlænge Kontrakten med op til tre år. Ordregiver kan udnytte optionen helt eller delvist. Såfremt Ordregiver ønsker at gøre brug af optionen, skal Ordregiver senest 12 måneder inden kontraktens ordinære ophør meddele Operatøren, at Kontrakten forlænges, samt angive antal år Kontrakten forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 118 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles senest den 18. april 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 5. Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 5. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgning eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anslåede værdi beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Nærmere om opgørelsen fremgår af dokument 07. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftssættelsestidspunktet for lynladeparken jf. koncessionskontrakten.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: − Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøger og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivel-se af følgende oplysninger: − Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i den senestedisponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Som minimumskrav kræves en egenkapital på mindst DKK 15 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer - Minimumskrav
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, samt ved vurderingen af udvælgelse, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi ydelserne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Som minimumskrav kræves én referencer der dokumenterer erfaring med etablering og drift af en offentligt tilgængelig ladepark med mindst 5 ladepunkter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer - Udvælgelse
Beskrivelse : Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som aftalen omfatter. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de efterspurgte ydelser. Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge særlig vægt på erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, der indeholder følgende: - erfaring med indhentelse af myndighedsgodkendelser i lignende projekter - erfaring med etablering af en ladepark som totalentreprise - erfaring med overtagelse af driftledelsesansvaret i aftale med forsyningsselskab
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se koncessionsbetingelsernes afsnit 7.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 02/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Operatøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser under kontrakten jf. koncessionskontrakten.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Finansielle vilkår er beskrevet i koncessionskontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf, lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og koncessionsdirektivets artikel 40, stk. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : A/S Storebælt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : A/S Storebælt
Organisation, der behandler tilbud : A/S Storebælt
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : A/S Storebælt
Registreringsnummer : 10 63 49 70
Postadresse : Vester Søgade 10    
By : København V
Postnummer : 1601
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Isaksen
E-mail : suis@sbf.dk
Telefon : 33935200
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 69ac5313-e83f-45d5-a15d-8460a17dbe16   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/04/2024   12:30:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/04/2024   13:01:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 193736-2024
EUT-S-nummer : 66/2024
Offentliggørelsesdato : 03/04/2024

Send til en kollega

0.046