23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Billund Lufthavn A/S

Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn


Billund Lufthavn A/S

172137-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Eldistribution – Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
OJ S 58/2024 21/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Billund Lufthavn A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Lufthavnsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse : Billund Lufthavn udbyder koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfatter ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Identifikator for proceduren : 9f2dc079-c523-49ac-9b76-7f93c3efaeac
Intern identifikator : 4025257
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i to faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling uden prækvalifikation. Tilbudsgiver skal afgive et indledende tilbud, hvorefter forhandlingsfasen gennemføres. Der anvendes successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Ordregiver kan under forhandlingsprocessen (både før og efter forhandlingerne) reducere antallet af tilbudsgivere til tre tilbudsgivere, baseret på indledende tilbud. Tilbudsgiver er således ikke garanteret deltagelse i forhandlingsmøder. Reduceringen sker på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne i Bilag A. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle inviterede tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver i hver forhandlingsrunde. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan ordregiver bede tilbudsgiverne afgive reviderede indledende tilbud efter forhandlingsrunden baseret på de indledende tilbud. Tilbudsgivere vil blive informeret herom med opfordring til at afgive reviderede indledende eller endeligt tilbud. Der vil mindst blive inviteret tre bydende til at indgive et endeligt tilbud, forudsat at der modtages et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud eller eventuelle efterfølgende indledende tilbud. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag B.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 185 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 10. april 2024 kl. 12:00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt Tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. 2) Tilbudsgiver skal som sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 5. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i afsnittet om udvælgelseskriterier. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med tilbudsgiver, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 5. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. 3) Den angivne værdi af kontrakten udgør et skøn over den forventede omsætning for kontraktens fulde løbetid, inklusive en eventuel forlængelse. 4) Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 5) Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. 6) Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. 7) I relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit om kontraktens varighed bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftsættelsestidspunktet af første ladepunkt. For så vidt angår Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ i Område D ’Lynladestationer’ gælder den ordinære løbetid dog fra idriftsættelse af denne lokalitet. Aftalens varighed er 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende op til fem år udgør aftalens forlængelsesperiode. Der gælder to selvstændige tidspunkter for ordinært ophør, jf. kontraktens afsnit 22, idet Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ har et senere idriftsættelsestidspunkt. Der henvises til kontraktens afsnit 22.1 vedrørende option på forlængelse. Varigheden på mere end fem år vurderes at være nødvendig, for at koncessionshaver kan tjene de foretagne investeringer i etablering og drift af Ladestanderne ind igen sammen med et afkast på den investerede kapital, idet etableringen af ladestanderne bl.a. omfatter større initiale investeringer. 8) Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om tilbudsgivers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU).
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1080   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU) er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2022), der tillige indeholder supplerende bestemmelser.
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Tvangsakkord uden for konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Insolvens jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Aktiver, der administreres af en kurator jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens § 136, nr. 3), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4), jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter § 4, stk. 1, nr. 1).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse : Billund Lufthavn udbyder koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfatter ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Intern identifikator : 4025257
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 15   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens varighed er op til 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens aftalen kan forlænges med op til 5 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 185 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 00042980-2024
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 10. april 2024 kl. 12:00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt Tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. 2) Tilbudsgiver skal som sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 5. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i afsnittet om udvælgelseskriterier. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med tilbudsgiver, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 5. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. 3) Den angivne værdi af kontrakten udgør et skøn over den forventede omsætning for kontraktens fulde løbetid, inklusive en eventuel forlængelse. 4) Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 5) Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. 6) Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. 7) I relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit om kontraktens varighed bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftsættelsestidspunktet af første ladepunkt. For så vidt angår Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ i Område D ’Lynladestationer’ gælder den ordinære løbetid dog fra idriftsættelse af denne lokalitet. Aftalens varighed er 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende op til fem år udgør aftalens forlængelsesperiode. Der gælder to selvstændige tidspunkter for ordinært ophør, jf. kontraktens afsnit 22, idet Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ har et senere idriftsættelsestidspunkt. Der henvises til kontraktens afsnit 22.1 vedrørende option på forlængelse. Varigheden på mere end fem år vurderes at være nødvendig, for at koncessionshaver kan tjene de foretagne investeringer i etablering og drift af Ladestanderne ind igen sammen med et afkast på den investerede kapital, idet etableringen af ladestanderne bl.a. omfatter større initiale investeringer. 8) Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om tilbudsgivers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapitalen ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en egenkapital på mindst DKK 20 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke tilbudsgivere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde dato for leverancen samt navn på modtageren. Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne modtager med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Mindstekrav: Som minimumskrav kræves det, at tilbudsgiveren har udført sammenlignelige ydelser inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige ydelser forstås, at tilbudsgiver som minimum har erfaring med: 1) Etablering og drift af minimum to lynladestandere på min. 300 kW pr. ladestander, 2) Etablering og drift af minimum 10 normalladestandere fordelt på minimum 2 forskellige lokaliteter, og 3) Håndtering af ladestandernes tilslutning til det offentlige forsyningsnet, herunder aftaleindgåelse og planlægning med distributionsselskabet, i minimum to tilfælde. Ved drift forstås, at Ladestanderne skal have været i drift i minimum 6 måneder. Ovennævnte minimumskrav kan opfyldes ved en eller flere referencer. Tilbudsgiver bør i forbindelse med referenceangivelsen være særligt opmærksom på, om alle tre minimumskrav er beskrevet og opfyldt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kapacitet
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Serviceniveau
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 19/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 19/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 1) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 2) Kontrakten indeholder krav om, at operatøren er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter for adgang og færdsel i Billund Lufthavn.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Billund Lufthavn A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Billund Lufthavn A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Billund Lufthavn A/S
Organisation, der behandler tilbud : Billund Lufthavn A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Billund Lufthavn A/S
Registreringsnummer : 23343118
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Lundegaard Larsen
E-mail : nll@bll.dk
Telefon : +45 27157625
Internetadresse : https://www.bll.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9d663c65-de7e-4f35-bf5e-be04e6cbb781   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   16:56:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   18:01:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 172137-2024
EUT-S-nummer : 58/2024
Offentliggørelsesdato : 21/03/2024

Send til en kollega

0.047