23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Billund Lufthavn A/S

Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn


Billund Lufthavn A/S

171332-2024 - Resultater
Danmark – Eldistribution – Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
OJ S 58/2024 21/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Billund Lufthavn A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Lufthavnsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse : Billund Lufthavn udbyder koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfatter ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Identifikator for proceduren : bf7f31d7-3e17-4283-9113-aa56f5e30231
Tidligere bekendtgørelse : 9cdde208-93f3-4474-8b19-58a4fc67ed6b-01
Intern identifikator : 4025257
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i to faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling uden prækvalifikation. Tilbudsgiver skal afgive et indledende tilbud, hvorefter forhandlingsfasen gennemføres. Der anvendes successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Ordregiver kan under forhandlingsprocessen (både før og efter forhandlingerne) reducere antallet af tilbudsgivere til tre tilbudsgivere, baseret på indledende tilbud. Tilbudsgiver er således ikke garanteret deltagelse i forhandlingsmøder. Reduceringen sker på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne i Bilag A. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle inviterede tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver i hver forhandlingsrunde. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan ordregiver bede tilbudsgiverne afgive reviderede indledende tilbud efter forhandlingsrunden baseret på de indledende tilbud. Tilbudsgivere vil blive informeret herom med opfordring til at afgive reviderede indledende eller endeligt tilbud. Der vil mindst blive inviteret tre bydende til at indgive et endeligt tilbud, forudsat at der modtages et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud eller eventuelle efterfølgende indledende tilbud. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag B.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 190 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres på grund af en uhensigtsmæssighed i evalueringsmodellen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU).
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1080   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU) er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2022), der tillige indeholder supplerende bestemmelser.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse : Billund Lufthavn udbyder koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfatter ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Intern identifikator : 4025257
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 15   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens varighed er op til 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens aftalen kan forlænges med op til 5 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 190 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 00042980-2024
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres på grund af en uhensigtsmæssighed i evalueringsmodellen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kapacitet
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Serviceniveau
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Billund Lufthavn A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Billund Lufthavn A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Billund Lufthavn A/S
Registreringsnummer : 23343118
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Lundegaard Larsen
E-mail : nll@bll.dk
Telefon : +45 27157625
Internetadresse : https://www.bll.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 24ff8033-053c-4c29-b911-3ef6f1cb7355   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/03/2024   11:31:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/03/2024   12:01:21 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 171332-2024
EUT-S-nummer : 58/2024
Offentliggørelsesdato : 21/03/2024

Send til en kollega

0.047