23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Anskaffelse af fartøjer til dykkeruddannelse og -træning


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

146628-2024 - Resultater
Danmark – Både – Anskaffelse af fartøjer til dykkeruddannelse og -træning
OJ S 50/2024 11/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Anskaffelse af fartøjer til dykkeruddannelse og -træning
Beskrivelse : FMI har behov for at anskaffe to Fartøjer, inkl. beddingsvogn til hvert Fartøj, med option på et tredje Fartøj og/eller beddingsvogn, til dykkeruddannelse og –træning, hvoraf ét af Fartøjerne skal erstatte den katamaran, som i dag benyttes til basis dykkeruddannelse. Det nuværende fartøj har fungeret til forsvarets tilfredshed, men er over 25 år gammelt og er nedslidt. FMI ønsker derfor nye og moderne fartøjer, som på tilsvarende vis kan opfylde forsvarets behov. Fartøjerne skal anvendes som sikkerhedsfartøj ifm. dykkeruddannelse og -træning. Fartøjerne skal være konstrueret til at kunne have en levetid på mindst 25 år. Fartøjerne skal derfor være solidt bygget, af god håndværksmæssig standard og kunne tåle daglig brug, herunder månedlige op- og isætninger fra trailer.
Identifikator for proceduren : 1a8a52ac-6d01-4284-9b67-5a7d2369f8f9
Tidligere bekendtgørelse : e82a98af-3c2a-4f7e-858f-4c15ba6b055f-01
Intern identifikator : 4028728
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34520000   Både
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34500000   Skibe og både, 34513350   Hjælpefartøjer til dykkere, 34521000   Specialiserede både
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Sylowsvej 8    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leveringsstedet er Garnison Korsør (Flådestationen Korsør).
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : På baggrund af de under udbuddet indkomne spørgsmål, har FMI vurderet, at der er behov for at foretage tilpasninger af mindstekravene i kravspecifikationen, jf. Anneks A til kontrakten. FMI har i den forbindelse fundet det mest hensigtsmæssigt at lade udbuddet gå om. FMI forventer at genudbyde kontrakten (ved en særskilt udbudsproces) snarest muligt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Anskaffelse af fartøjer til dykkeruddannelse og -træning
Beskrivelse : FMI har behov for at anskaffe to Fartøjer, inkl. beddingsvogn til hvert Fartøj, med option på et tredje Fartøj og/eller beddingsvogn, til dykkeruddannelse og –træning, hvoraf ét af Fartøjerne skal erstatte den katamaran, som i dag benyttes til basis dykkeruddannelse. Det nuværende fartøj har fungeret til forsvarets tilfredshed, men er over 25 år gammelt og er nedslidt. FMI ønsker derfor nye og moderne fartøjer, som på tilsvarende vis kan opfylde forsvarets behov. Fartøjerne skal anvendes som sikkerhedsfartøj ifm. dykkeruddannelse og -træning. Fartøjerne skal være konstrueret til at kunne have en levetid på mindst 25 år. Fartøjerne skal derfor være solidt bygget, af god håndværksmæssig standard og kunne tåle daglig brug, herunder månedlige op- og isætninger fra trailer.
Intern identifikator : 4028728
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34520000   Både
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34500000   Skibe og både, 34513350   Hjælpefartøjer til dykkere, 34521000   Specialiserede både
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : FMI er berettiget til i indtil 4 (fire) år efter Ikrafttrædelse, på samme vilkår og til den Pris, som Leverandøren har angivet i Anneks B (Leverandørens tilbud), at købe ét yderligere Fartøj og/eller beddingsvogn. Såfremt FMI først udnytter købsoptionen efter, at der er forløbet 2 (to) år fra Ikrafttrædelse, er Leverandøren ikke forpligtet til at imødekomme FMI’s ønske om at udnytte købsoptionen. Afviser Leverandøren FMI’s ønske om at udnytte købsoptionen, efter at der er forløbet 2 (to) år fra Ikrafttrædelse, skal Leverandøren straks give FMI meddelelse herom, og Leverandøren vil i så fald hverken være berettiget til betaling for købsoptionen eller til nogen anden form for kompensation relateret til købsoptionen.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Sylowsvej 8    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leveringsstedet er Garnison Korsør (Flådestationen Korsør).
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 57   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : På baggrund af de under udbuddet indkomne spørgsmål, har FMI vurderet, at der er behov for at foretage tilpasninger af mindstekravene i kravspecifikationen, jf. Anneks A til kontrakten. FMI har i den forbindelse fundet det mest hensigtsmæssigt at lade udbuddet gå om. FMI forventer at genudbyde kontrakten (ved en særskilt udbudsproces) snarest muligt.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : KAPS - Tórur Spangenfeldt Hansen
Telefon : +45 50257508
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 137537e3-f84f-488b-959b-d912601408f4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/03/2024   15:21:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/03/2024   17:01:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 146628-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.063