23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vordingborg Kommune

Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune

104259-2024 - Resultater
Danmark – Optankning af køretøjer – Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
OJ S 36/2024 20/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Vordingborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte lokaliteter i kommunen til en eller flere operatører.
Identifikator for proceduren : 4ba6e27b-54bd-4b50-b62d-696ca777472b
Tidligere bekendtgørelse : 832c12b8-9f06-4541-81d7-7dddc7159d61-01
Intern identifikator : 354824
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Obligatorisk udelukkelsesgrund der ligeledes gøres gældende: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. AFLYSNING: Begrundelsen for aflysningen er, at udbudsmaterialet ikke tager højde for de forventede ændringer af AFI-loven, som forventes at træde i kraft i april 2024.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Vordingborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte lokaliteter i kommunen til en eller flere operatører.
Intern identifikator : 354824
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Obligatorisk udelukkelsesgrund der ligeledes gøres gældende: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. AFLYSNING: Begrundelsen for aflysningen er, at udbudsmaterialet ikke tager højde for de forventede ændringer af AFI-loven, som forventes at træde i kraft i april 2024.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Tilbuddet med den største positive pris hhv. mindst negative pris, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes efter den samlede sum, jf. bilag 3 Tilbudsliste.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Vordingborg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Vordingborg Kommune
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Registreringsnummer : 29 18 96 76
Postadresse : Valdemarsgade 43    
By : Vordingborg
Postnummer : 4760
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sandie Nielsen
Telefon : +45 55363636
Internetadresse : https://www.vordingborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8a53789e-cdde-4467-b0b0-1c0bc6301459   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   08:32:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/02/2024   09:01:17 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 104259-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.047