23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Udbud af manuelt sporvedligehold


Banedanmark

79984-2024 - Resultater
Danmark – Vedligeholdelse af jernbanespor – Udbud af manuelt sporvedligehold
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af manuelt sporvedligehold
Beskrivelse : Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Københavns S-Bane, Fjernbane Øst samt Sydjylland og Fyn. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.
Identifikator for proceduren : aaaeb6bd-7e70-459f-a4b5-63d4338442d5
Tidligere bekendtgørelse : 008493-2023
Intern identifikator : 2023-8493
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 446 459 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 558 075 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Delaftalernes maksimale rammeværdi Delaftale 1: DKK 184.583.838 Delaftale 2: DKK 151.086.519 Delaftale 3: DKK 221.003.591
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af manuelt sporvedligehold
Beskrivelse : Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Københavns S-Bane, Fjernbane Øst samt Sydjylland og Fyn. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : DELAFTALE 3: Det forventes, at Banedanmark i kontraktperioden får driftsansvaret for TIB 12, som for nuværende henhører under Sund & Bælt A/S. Der er således en option for Banedanmark om at omfatte TIB 12 under Delaftale 3.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Ydelserne leveres bredt over det meste af Danmark Delaftale 1: København Delaftale 2: Sydjylland og Fyn Delaftale 3: København, Sjælland
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalerne kan forlænges med op til 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 446 459 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 558 075 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftalernes maksimale rammeværdi Delaftale 1: DKK 184.583.838 Delaftale 2: DKK 151.086.519 Delaftale 3: DKK 221.003.591
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af rammeaftalen er sket til de tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris”. Prisen er vurderet på baggrund af Bilag 6.1- 6.3 – Tilbudslister.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen : Banedanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 445 339 158,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 556 673 948,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 445 339 158,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 556 673 948,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 445 339 158,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : M.J. Eriksson A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Mjeriksson18122023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 147 667 070,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1720000192
Titel : Manuelt sporvedligehold, S-banen
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
Vinder :
Officielt navn : Swietelsky Rail Danmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Swietelsky191224
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 120 869 216,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1720000190
Titel : Manuelt sporvedligehold, Sydjylland og Fyn
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
Vinder :
Officielt navn : AZVI, S.A.U.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : AZVI191224
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 176 802 872,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1720000197
Titel : Manuelt sporvedligehold, Fjernbane Øst
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Casper Anker Storr
E-mail : XCASR@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 1029481
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : M.J. Eriksson A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 71432017
Postadresse : Gl. Køge Landevej 773    
By : Brøndby Strand
Postnummer : 2660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : mje@mje.dk
Telefon : +4543730421
Internetadresse : https://www.mjeriksson.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Swietelsky Rail Danmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 39087502
Postadresse : Østergade 17b    
By : Glumsø
Postnummer : 4171
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 3047 3691
Internetadresse : https://www.swietelsky.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : AZVI, S.A.U.
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : ESA41017088
Postadresse : Calle Almendralejo 5    
By : Sevilla
Postnummer : 41019
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sevilla   ( ES618 )
Land : Spanien
E-mail : azvi@azvi.es
Telefon : +34 954999200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5afc146b-74c7-45b4-b045-e13dcd76a455   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   09:01:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   09:01:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 79984-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.047