23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vordingborg Kommune

Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune

71551-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Optankning af køretøjer – Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Vordingborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte lokaliteter i kommunen til en eller flere operatører.
Identifikator for proceduren : 4ba6e27b-54bd-4b50-b62d-696ca777472b
Intern identifikator : 354824
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Obligatorisk udelukkelsesgrund der ligeledes gøres gældende: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen
Konkurs § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Korruption § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 2) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Tvangsakkord uden for konkurs § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen. Deltagelse i en kriminel organisation: § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 1) handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Deltagelse i en kriminel organisation § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 1) handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 3) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 1) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 5) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Svig § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 3) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 6) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Insolvens § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’ et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 1) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Aktiver, der administreres af en kurator § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure § 136 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 3) tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145 Samt § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 5) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren § 136 En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 1) en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure § 136 En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 2) en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet § 136 En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 4) tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.
Ophævelse eller en lignende sanktion § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 4) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 1) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Betaling af socialsikringsbidrag § 135, stk. 3 Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Erhvervsvirksomheden er indstillet § 137, stk. 1 En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Betaling af skatter og afgifter § 135, stk. 3 Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet § 135, stk. 1 En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 4) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Tilbudsgiver skal derfor fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, og som maksimalt må være udstedt 6 måneder for tilbudsfristen.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Koncessionskontrakt vedr. levering, etablering, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige ladepunkter i Vordingborg Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Vordingborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte lokaliteter i kommunen til en eller flere operatører.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Obligatorisk udelukkelsesgrund der ligeledes gøres gældende: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Positiv egenkapital i de seneste tre afsluttede regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV "Udvælgelseskriterier", ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravet til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation: - de seneste tre afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Tilbuddet med den største positive pris hhv. mindst negative pris, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes efter den samlede sum, jf. bilag 3 Tilbudsliste.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 16/02/2024   23:59:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 17/02/2024   00:00:00 (UTC+1)
Yderligere oplysninger : Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene. Frist for at stille spørgsmål: 06.02.2024 Frist for besvarelse af spørgsmål: 09.02.2024.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Vordingborg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Vordingborg Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Vordingborg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Vordingborg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Registreringsnummer : 29 18 96 76
Postadresse : Valdemarsgade 43    
By : Vordingborg
Postnummer : 4760
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sandie Nielsen
Telefon : +45 55363636
Internetadresse : https://www.vordingborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : d9dc8244-bda7-44ae-a7ba-c45a06fc301b-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Ændring i koncessionskontrakten i forbindelse med kompensation til Operatøren ved henholdsvis et eventuelt salg af en lokation samt ved Ordregivers eventuelle opsigelse af kontrakt.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
Beskrivelse af ændringer : Opdateret Udkast til Koncessionskontrakt (#2) Følgende ændringer foretages: 1) Afsnit 26. Der indsættes en kompensationsbestemmelse således, at Ordregiver forpligtiger sig til at yde kompensation for de pågældende ladestandere der bliver berørt i det tilfælde, at Ordregiver opsiger hele eller dele af Kontrakten, som ikke sker som følge af salg af lokation. Det fremgår af Udkast til Koncessionskontrakt afsnit 26 Opsigelse, at: ”Kontrakten er for Operatøren uopsigelig i Kontraktens løbetid, medmindre der foreligger hæveberettigende misligholdelsesbeføjelser. Ordregiver kan opsige Kontrakten med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Ordregiver kan endvidere opsige Kontrakten efter bestemmelserne i Kontraktens afsnit 26.1.nedenfor.” Vordingborg Kommune ændrer Koncessionskontraktens afsnit 26 til følgende: ”Kontrakten er for Operatøren uopsigelig i Kontraktens løbetid, medmindre der foreligger hæveberettigede misligholdelsesbeføjelser. Ordregiver kan opsige hele eller dele af Kontrakten med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, hvor Ordregivers opsigelse ikke sker som følge af salg af lokation, jf. pkt. 23.4, og Operatøren er berettiget til at få kompensation som følger: Ordregiver yder kompensation svarende til værdien af de pågældende ladestandere der bliver berørt, som følge af en lineær afskrivning uden prisregulering af anskaffelsesværdien af ladestandere, teknikskabe samt anlægsudgifter til kablerne over 10 år – fratrukket det antal år, ladestanderne har været i drift. Ordregiver kan kræve, at Operatøren fremlægger en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor på den lineære afskrivning af anskaffelsesværdien i forhold til opkrævning af kompensation. Ejerskabsforholdet efter kontraktophør følger af Kontraktens afsnit 17. Ordregiver kan endvidere opsige Kontrakten efter bestemmelserne i Kontraktens afsnit 26.1 nedenfor.” 2) Afsnit 23.4 Salg af Lokation. Ordet ”kan” ændres til ordet ”skal” således at Vordingborg Kommune forpligtiger sig til at yde kompensation i det tilfælde, at Operatøren og Køber ikke indgår aftale om samarbejde. Det fremgår af Udkast til Koncessionskontrakt afsnit 23.4 Salg af lokation i kontraktperioden, at: ”[…] Hvis Operatøren og Køber ikke indgår et samarbejde om pågældende lokation, kan Ordregiver yde kompensation svarende til værdien af ladestandere, som følge af en lineær afskrivning uden prisregulering af anskaffelsesværdien af ladestandere, teknikskabe samt anlægsudgifter til kablerne over 10 år – fratrukket det antal år, ladestanderne har været i drift. Ordregiver kan kræve, at Operatøren fremlægger en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor på den lineære afskrivning af anskaffelsesværdien i forhold til opkrævning af kompensation. […]” Vordingborg Kommune ændrer Koncessionskontraktens afsnit 23.4 til følgende: ”Af de i kontraktgrundlaget omhandlende lokationer, jf. Bilag 3 Tilbudsliste, hvortil der efterfølgende sker ændringer i form af salg af en lokation/matrikel, vil følgende være gældende: Hvis en lokation sælges af Ordregiver, udgår lokationen af Bilag 3 Tilbudsliste. Hvis der er etableret ladestandere og disse er idriftsat på lokationen ved salgstidspunktet, ophører koncessionsbidraget fra den dato, hvor der er indgået købsaftale mellem Ordregiver og Køber af pågældende lokation. Ordregiver forpligter sig ved salg af lokationen til at etablere kontrakt mellem Operatøren og Køber af pågældende lokation, med henblik på samarbejde mellem parterne. Ordregiver er ikke ansvarlig for det efterfølgende forløb mellem Operatør og Køber. Operatøren og Køber er ikke forpligtet til at indgå samarbejde. Hvis Operatøren og Køber ikke indgår et samarbejde om pågældende lokation, skal Ordregiver yde kompensation svarende til værdien af ladestandere, som følge af en lineær afskrivning uden prisregulering af anskaffelsesværdien af ladestandere, teknikskabe samt anlægsudgifter til kablerne over 10 år – fratrukket det antal år, ladestanderne har været i drift. Ordregiver kan kræve, at Operatøren fremlægger en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor på den lineære afskrivning af anskaffelsesværdien i forhold til opkrævning af kompensation. Ejerskabsforholdet efter kontraktophør følger af Kontraktens afsnit 17.”
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 01/02/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 832c12b8-9f06-4541-81d7-7dddc7159d61   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   11:03:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   11:15:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 71551-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.041