23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Etablering, drift og vedligehold af ladestandere – Nord- og Midtjylland (genudbud)


Bygningsstyrelsen

68020-2024 - Resultater
Danmark – Installation af elektrisk udstyr – Etablering, drift og vedligehold af ladestandere – Nord- og Midtjylland (genudbud)
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Bygningsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Etablering, drift og vedligehold af ladestandere – Nord- og Midtjylland (genudbud)
Beskrivelse : Bygningsstyrelsen ønsker at øge udbredelsen af ladeinfrastruktur til opladning af elektriske køretøjer i Danmark og dermed understøtte den grønne omstilling. I tilknytning til de statslige ejendomme ejer Bygningsstyrelsen en række parkeringsarealer, hvor der ønskes etableret ladefaciliteter. I den forbindelse ønsker Bygningsstyrelsen en seriøs leverandør og samarbejdspartner, som kan levere og drive funktionelle løsninger for ladefaciliteter med udgangspunkt i de konkrete forhold, der gælder på de respektive parkeringsarealer.
Identifikator for proceduren : 2a2e7abd-2d72-4610-b340-1d0e5f0653e2
Intern identifikator : 23/01349
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og Midtjylland
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og Midtjylland
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og Midtjylland
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
BEK nr 1080 af 29/06/2022   - Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Etablering, drift og vedligehold af ladestandere – Nord- og Midtjylland (genudbud)
Beskrivelse : Operatøren (koncessionshaveren) etablerer, driver og vedligeholder ladestandere med tilhørende infrastruktur for egen regning og risiko frem til år 2032. Operatøren betaler potentielt en lejeafgift til Bygningsstyrelsen for arealerne, hvorpå ladestanderne etableres. De nærmere betingelser fremgår af udbudsmaterialet.
Intern identifikator : 23/01349
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og midtjylland
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og midtjylland
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nord- og midtjylland
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 03/11/2023
Varigheds slutdato : 31/10/2032
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Vedr. koncessionsbekendtgørelsens nummer: 2023/S 169-531373
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Den tilbudsgiver, der vil betale den højeste tilbudspris for koncessionen, vinder udbuddet. Såfremt to eller flere tilbudsgivere byder ind med den samme tilbudspris og står til at vinde, er vinderen den tilbudsgiver, der samlet set tilbyder det højeste antal ladepladser til tilbudsprisen inden for de angivne rammer som beskrevet i udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klager over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt 8.1 ORG-0003. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Bygningsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Bygningsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Norlys Energi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 044 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 0,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Den anslåede kontraktværdi er beregnet ud fra Ordregivers estimater for Operatørernes etableringsomkostninger holdt op imod estimater for Operatørernes indtægter gennem en aftaleperiode på 8 år. Etableringsomkostningerne er taget som en gennemsnit af en ingeniørers estimat og Ordregivers estimat baseret på egne forundersøgelser. De estimerede årlige indtægter baserer sig på forventede solgte kWh pr. ladestander pr. år samt forventede indtægter pr. solgt kWh. Ordregiver har erhvervet disse tal fra to andre ordregivere. Da det er op til tilbudsgiverne at byde ind med et antal ladestandere inden for et fastsat spænd for hver lokation udregnes estimaterne som et spænd. Den anslåede kontraktværdi er et gennemsnit af den estimerede minimumsomsætning og den estimerede maksimale omsætning. Betaling for koncessionen er forudsat til 0 kr., hvorfor denne ikke indregnes i Operatørens omkostninger. Løbende udgifter som drift, service og vedligehold er ikke medregnet i den anslåede værdi af koncessionen.
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Nord-­ og Midtjylland
Titel : Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nord- og Midtjylland
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er verificeret og uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bygningsstyrelsen
Registreringsnummer : 58182516
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Duedahl Jensen
E-mail : chdje@bygst.dk
Telefon : 41701036
Internetadresse : www.bygst.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.rib-software.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 72405708
Internetadresse : www.klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Registreringsnummer : 25118359
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 70115000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a9aceaf0-3c2a-4c03-bbef-4a17888077ad   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   14:07:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 68020-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047