23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Stål, Jern og Metal


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Stål, Jern og Metal
Beskrivelse :  DTU ønsker at indgå en rammeaftale med 3 (tre) leverandører for levering af Stang- & Båndstål, Stål blank, Stålbjælker, Stålplader & -coils, Stålrør & -profiler; Armeringsstål; Rustfri stangstål; Rustfri stålplader & -coils; Rustfri stålrør & -profiler; Aluminiumplader & -coils; Aluminiumrør & -profiler; Stang aluminium; Bronze; Kobber; Messing; Special stål; Armeringsstål, Konstruktionsstål inden for angivne kategorier i bilag 1 – Kravspecifikation og Priser. Den forventede omsætning på Aftalen er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. DTU's forventede årlige omsætning på dette område udgør i gennemsnit DKK 3.000.000 Aftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet, ligger til grund for aftaleforholdet mellem Tilbudsgiver og DTU, og den kan som udgangspunkt ikke ændres. Aftalen vil være gyldig i en periode af 2 år. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen i 2 gange 1 år. Forlængelse kan kun foretages 2 gange i alt. Aftalen vil blive indgået med 3 tilbudsgivere. Hvilken af Tilbudsgiverne, der skal levere de enkelte le-verancer under Aftalen, som DTU ønsker at købe, vil ske ved direkte tildeling efter en kaskade model, som er beskrevet nedenfor. Ordregiver vil i forbindelse med evalueringen konstatere, hvilken tilbudsgiver der er rangeret hen-holdsvis bedst og næstbedst og så fremdeles. Ordregiver vil i videst muligt omfang placere alle fak-tiske indkøb hos den bedst rangerede tilbudsgiver. Hvis den først rangerede leverandør ikke kan leve-re, vil Ordregiver benytte den tilbudsgiver, der er rangeret som nr. 2 og købe på dennes og ligeså for tilbudsgiver som rangerer som nr. 3.
Identifikator for proceduren :  f9047b1c-3f5c-4541-8240-9df62ddd1065
Intern identifikator :  5978
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  14000000 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  14600000 Metalmalme og legeringer
Yderligere klassificering ( cpv ):  14622000 Stål
Yderligere klassificering ( cpv ):  14700000 Basismetaller
Yderligere klassificering ( cpv ):  14710000 Jern, bly, zink, tin og kobber
Yderligere klassificering ( cpv ):  14711000 Jern
Yderligere klassificering ( cpv ):  14711100 Råjern
Yderligere klassificering ( cpv ):  44316400 Metalprodukter
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  12,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  16,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption : </span>Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Stål, Jern og Metal
Beskrivelse :  DTU ønsker at indgå en rammeaftale med 3 (tre) leverandører for levering af Stang- & Båndstål, Stål blank, Stålbjælker, Stålplader & -coils, Stålrør & -profiler; Armeringsstål; Rustfri stangstål; Rustfri stålplader & -coils; Rustfri stålrør & -profiler; Aluminiumplader & -coils; Aluminiumrør & -profiler; Stang aluminium; Bronze; Kobber; Messing; Special stål; Armeringsstål, Konstruktionsstål inden for angivne kategorier i bilag 1 – Kravspecifikation og Priser. Den forventede omsætning på Aftalen er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. DTU's forventede årlige omsætning på dette område udgør i gennemsnit DKK 3.000.000 Aftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet, ligger til grund for aftaleforholdet mellem Tilbudsgiver og DTU, og den kan som udgangspunkt ikke ændres. Aftalen vil være gyldig i en periode af 2 år. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen i 2 gange 1 år. Forlængelse kan kun foretages 2 gange i alt. Aftalen vil blive indgået med 3 tilbudsgivere. Hvilken af Tilbudsgiverne, der skal levere de enkelte le-verancer under Aftalen, som DTU ønsker at købe, vil ske ved direkte tildeling efter en kaskade model, som er beskrevet nedenfor. Ordregiver vil i forbindelse med evalueringen konstatere, hvilken tilbudsgiver der er rangeret hen-holdsvis bedst og næstbedst og så fremdeles. Ordregiver vil i videst muligt omfang placere alle fak-tiske indkøb hos den bedst rangerede tilbudsgiver. Hvis den først rangerede leverandør ikke kan leve-re, vil Ordregiver benytte den tilbudsgiver, der er rangeret som nr. 2 og købe på dennes og ligeså for tilbudsgiver som rangerer som nr. 3.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  14000000 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  14600000 Metalmalme og legeringer
Yderligere klassificering ( cpv ):  14622000 Stål
Yderligere klassificering ( cpv ):  14700000 Basismetaller
Yderligere klassificering ( cpv ):  14710000 Jern, bly, zink, tin og kobber
Yderligere klassificering ( cpv ):  14711000 Jern
Yderligere klassificering ( cpv ):  14711100 Råjern
Yderligere klassificering ( cpv ):  44316400 Metalprodukter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Forlængelse 2x 12 mdr.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  12,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  16,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  75
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet og Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  22.5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) :  2.5
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-02-07+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-13+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-13+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FRISTER FOR INDGIVELSE AF KLAGER Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Marianne Andersen
E-mail :  marsoa@dtu.dk
Telefon :  +45 252525
Internetadresse :  https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a592a456-0785-4089-b4da-35ab82c8bd41 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-18Z 11:52:15Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00038991-2024
EUT-S-nummer :  14/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-19Z

Send til en kollega

0.047