23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor


Banedanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Banedanmark
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor
Beskrivelse :  Rammeaftalen omfatter detektering, registrering og kemisk sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor og de gennemgående togvejsspor igennem stationer. Leverandøren skal som en del af ydelsen selv levere sprøjtetog inkl. mandskab. Banedanmark leverer trækkraft og kemikalier som en bygherreleverance. Leverandøren har derudover ansvaret for den samlede udførelse og dokumentering af opgaven.
Identifikator for proceduren :  516ca367-f4a1-4ebe-aa52-97145938e152
Tidligere bekendtgørelse :  656773-2023
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
Yderligere klassificering ( cpv ):  77312000 Fjernelse af ukrudt
Yderligere klassificering ( cpv ):  77312100 Ukrudtsbekæmpelse
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  I feltet "Mængde" under afsnittet "Aftalens genstand" er angivet rammeaftalens maksimale mængde. Det kan i forlængelse heraf oplyses, at rammeaftalens anslåede mængde udgør 15.100 km. I felterne "Værdien af det laveste antagelige bud" og "Værdi af det højeste antagelige bud" under afsnittet "Statistisk information "er angivet tilbuddenes "evalueringstekniske km.-pris" således som de er beregnet i overensstemmelse med den i udbudsmaterialet beskrevne evalueringsmetode. De modtagene tilbud er evalueret ud fra tildelingskriteriet "pris".
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor
Beskrivelse :  Rammeaftalen omfatter detektering, registrering og kemisk sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor og de gennemgående togvejsspor igennem stationer. Leverandøren skal som en del af ydelsen selv levere sprøjtetog inkl. mandskab. Banedanmark leverer trækkraft og kemikalier som en bygherreleverance. Leverandøren har derudover ansvaret for den samlede udførelse og dokumentering af opgaven.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
Yderligere klassificering ( cpv ):  77312000 Fjernelse af ukrudt
Yderligere klassificering ( cpv ):  77312100 Ukrudtsbekæmpelse
Mængde :  19,100 kilometer
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-08+01:00
Slutdato :  2027-12-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Banedanmark kan forlænge Rammeaftalen med 1 år. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således forlænge aftalen med i alt 2 år.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  I feltet "Mængde" under afsnittet "Aftalens genstand" er angivet rammeaftalens maksimale mængde. Det kan i forlængelse heraf oplyses, at rammeaftalens anslåede mængde udgør 15.100 km. I felterne "Værdien af det laveste antagelige bud" og "Værdi af det højeste antagelige bud" under afsnittet "Statistisk information "er angivet tilbuddenes "evalueringstekniske km.-pris" således som de er beregnet i overensstemmelse med den i udbudsmaterialet beskrevne evalueringsmetode. De modtagene tilbud er evalueret ud fra tildelingskriteriet "pris".
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen :  Banedanmark
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Weedfree on Track Limited
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud - Weedfree on Track Limited
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale - Registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-08+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  2022 Environmental Science FR SAS
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  844.98 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  997.81 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Banedanmark
Registreringsnummer :  18632276
Afdeling :  Danmark
Postadresse :  Carsten Niebuhrs Gade 43
By :  København V
Postnummer :  1577
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jeppe Jensen
E-mail :  JJNS@BANE.dk
Telefon :  +45 82340000
Internetadresse :  https://www.bane.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Weedfree on Track Limited
Registreringsnummer :  GB461689319
Postadresse :  115 North Road
By :  Huddersfield
Postnummer :  HD80RL
Land :  Det Forenede Kongerige
Telefon :  +44 1484605885
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  2022 Environmental Science FR SAS
Registreringsnummer :  909336851
By :  Lyon
Land :  Frankrig
Telefon :  +46 722039723
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f9715266-9eab-4935-8a7b-7dd8971d7097 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-12Z 14:11:38Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00030299-2024
EUT-S-nummer :  11/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-16Z

Send til en kollega

0.062