23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Indkøb, installation og drift af ladestandere


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Indkøb, installation og drift af ladestandere
Beskrivelse Indkøb, installation og drift af seks DC-ladestandere til lynopladning af lastbiler ved By & Havns jordmodtageranlæg. De indkøbte ladestandere skal ejes af By & Havn. Kontrakten er indgået på baggrund af udbud med forhandling uden forudgående udbud, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet det – på baggrund af en forudgående markedsundersøgelse – er By & Havns vurdering, at ladestanderne, inkl. driften heraf, alene kan leveres af en økonomisk aktør, jf. nærmere nedenfor.
Identifikator for proceduren 47a1067f-b3b7-432d-949a-20885cdabbaa
Tidligere bekendtgørelse 00791802-2023
Intern identifikator LOT-0001
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  31681500   Opladere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31600000   Eludstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50532400   Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse  Refshalevej 210    
By Købehavn K
Postnummer 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0001
Titel Indkøb, installation og drift af ladestandere
Beskrivelse Indkøb, installation og drift af seks DC-ladestandere til lynopladning af lastbiler ved By & Havns jordmodtageranlæg. De indkøbte ladestandere skal ejes af By & Havn. Kontrakten er indgået på baggrund af udbud med forhandling uden forudgående udbud, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet det – på baggrund af en forudgående markedsundersøgelse – er By & Havns vurdering, at ladestanderne, inkl. driften heraf, alene kan leveres af en økonomisk aktør, jf. nærmere nedenfor.
Intern identifikator LOT-0001
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  31681500   Opladere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31600000   Eludstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50532400   Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50532400   Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse  Refshalevej 210    
By København K
Postnummer 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor By & Havn har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at By & Havn har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette By & Havn om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lovens § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 4,896,327   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse By & Havn ønsker at etablere et pilotprojekt med etablering af seks DC-ladestandere til lynopladning af lastbiler ved By & Havns jordmodtageranlæg. Det er i den forbindelse væsentligt for projektets succes, (i) at det etablerede anlæg ejes af By & Havn i hele anlæggets levetid, (ii) at anlægget er klar til idriftsættelse i Q2 2024, (iii) at anlægget kan lynoplade lastbilerne samt kan fordele den til enhver tid maksimalt tilgængelige strøm dynamisk/ligeligt til de opladende lastbiler, og (iv) at den valgte ladeoperatør har knowhow og erfaring med drift og vedligehold af dynamiske lynladestandere til lastbiler. By & Havn har i den forbindelse foretaget en markedsundersøgelse, der viser, at der på nuværende tidspunkt kun findes en leverandør på markedet, der opfylder ovenstående kriterier, og dermed kan sikre, at projektet gennemføres med succes, herunder at By & Havn med høj grad af driftssikkerhed kan levere strøm til de lastbiler, der leverer jord til By & Havn. Det er således By & Havns vurdering, at kontrakten kan indgås på baggrund af udbud med forhandling uden forudgående udbud grundet manglende konkurrence af tekniske årsager, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.
6.1  Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn Spirii ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator Tilbud på ladeløsning
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Værdien af resultatet 4,896,327   DKK
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Tilbud på ladeløsning
Titel Indkøb, installation og drift af DC-ladere til By & Havns jordmodtageanlæg
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 2023-12-22+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2024-01-09+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Registreringsnummer 30823702
Postadresse Nordre Tolbod 7    
By København K
Postnummer 1259
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail kga@byoghavn.dk
Telefon +4533769800
Internetadresse https://byoghavn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus   Toldboden 2  
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Telefon +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +4541715000
Internetadresse https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Spirii ApS
Den økonomiske operatørs størrelse sme
Registreringsnummer 40657339
Postadresse Bragesgade 8b    
By :  København N
Postnummer 2200
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail support@spirii.com
Telefon +4532266299
Internetadresse https://spirii.com/da
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen fea94e0a-642c-48c8-9088-eb8c717bf840   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-09Z   22:55:38Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00017973-2024
EUT-S-nummer 8/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-11Z

Send til en kollega

0.063