23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

EU-udbud med forhandling vedr. brand- og sikringssystemer til Sdr. Omme fængsel


Direktoratet for Kriminalforsorgen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU-udbud med forhandling vedr. brand- og sikringssystemer til Sdr. Omme fængsel
Beskrivelse :  EU-udbud vedr. brand- og sikringssystemer til nyt fængsel Sdr. Omme til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Udbuddet omfatter sikringsteknisk design på større byggeri, hvor der er stor teknisk kompleksitet, og hvor installationsarbejdet kræver stor brugertilpasning samt bygherreinddragelse. Opgaven udbydes som en sikringsentreprise i henhold til AB18.
Identifikator for proceduren :  a9599dd7-53be-4e2a-bf53-ee70b6c00618
Tidligere bekendtgørelse :  305519-2023
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  45210000 Byggearbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45210000 Byggearbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
Yderligere klassificering ( cpv ):  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
2.1.2  Udførelsessted
By :  Sdr. Omme
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet: § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet :  LOT-0000
Titel :  EU-udbud med forhandling vedr. Brand- og sikringssystemer til Sdr. Omme fængsel
Beskrivelse :  EU-udbud vedr. brand- og sikringssystemer til nyt fængsel Sdr. Omme til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Udbuddet omfatter sikringsteknisk design på større byggeri, hvor der er stor teknisk kompleksitet, og hvor installationsarbejdet kræver stor brugertilpasning samt bygherreinddragelse. Opgaven udbydes som en sikringsentreprise i henhold til AB18.
Intern identifikator :  Lot0
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  I henhold til tilbudslisten.
5.1.2  Udførelsessted
By :  Herning
Postnummer :  7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-11-01+01:00
Varighed :  42 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Procesbeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Proces og Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
6.  Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse :  61,137,540 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  SIKOM Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023-01-Tender1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  61,137,540 DKK
Underentrepriseværdien er kendt :  nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt :  nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2023-01
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-30+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  nej
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer :  53383211
Postadresse :  Strandgade 100
By :  København
Postnummer :  1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Laila Høj Krenchel
E-mail :  LHK@ramboll.dk
Telefon :  +4551610785
Internetadresse :  https://www.krfo.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +4572405600
Internetadresse :  www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  SIKOM Danmark A/S
Registreringsnummer :  33149743
Postadresse :  Samsøvej 17
By :  Hinnerup
Postnummer :  8382
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
E-mail :  mh@sikomdanmark.dk
Telefon :  20967900
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 4171 5000
Internetadresse :  https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c30ca480-be22-4f7c-9e8f-66eb5e00013c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-07Z 09:58:18Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00746486-2023
EUT-S-nummer :  237/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-08Z

Send til en kollega

0.047