23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse :  Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI har behov for at ændre denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der vil i denne forbindelse, også ske ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af kontrakten.
Identifikator for proceduren :  ab602536-ed4c-4a9a-9502-f5ae20c7ad1a
Tidligere bekendtgørelse :  96948-2014
Tidligere bekendtgørelse :  409219-2022
Intern identifikator :  2021/101890
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34711110 Fastvingede fly
Yderligere klassificering ( cpv ):  34711200 Luftfartøjer uden pilot
Yderligere klassificering ( cpv ):  34711400 Specialfly
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Lufthavnsvej 20
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse :  Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI har behov for at ændre denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der vil i denne forbindelse, også ske ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af kontrakten.
Intern identifikator :  2021/101890
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34711110 Fastvingede fly
Yderligere klassificering ( cpv ):  34711200 Luftfartøjer uden pilot
Yderligere klassificering ( cpv ):  34711400 Specialfly
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Lufthavnsvej 20
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  6,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  6,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse :  FMI henviser til §183 stk. 1 i Udbudsloven. FMI oplevede i forbindelse med genudbuddet af kapaciteten, en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af kontrakten. §183 punkt. 2 og 3 anses som opfyldt. FMI anser kontraktændringerne som en nødvendighed, for at opretholde den operative kapacitet kontrakten giver Hjemmeværnet, herunder; eftersøgning af nødstedte, overvågning af grænser, samt terrorimødegåelse.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  6,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  6,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Kenneth Kalsgaard
E-mail :  fmi-sd-aam09@mil.dk
Telefon :  +45 72815880
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  CAE Aviation Sarl
Postadresse :  Luxembourg Airport
By :  Luxembourg
Postnummer :  1110
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Luxembourg ( LU000 )
Land :  Luxembourg
E-mail :  info@cae-aviation.eu
Telefon :  +352 43 68 11
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  4b747426-e469-4a87-aa52-3826da88911c -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-04Z 11:22:34Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00740376-2023
EUT-S-nummer :  235/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-06Z

Send til en kollega

0.047