23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Supportaftale til personoverfalds- og kommunikationsanlæg


Direktoratet for Kriminalforsorgen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Supportaftale til personoverfalds- og kommunikationsanlæg
Beskrivelse :  Kriminalforsorgen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om levering af support, servicering og vedligehold af Kriminalforsorgens personoverfalds- og kommunikationsanlæg.
Identifikator for proceduren :  72f0e1a5-8af6-4e47-b393-d79be19b5052
Intern identifikator :  23-15-0837
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79711000 Alarm-overvågningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Supportaftale til personoverfalds- og kommunikationsanlæg
Beskrivelse :  Kriminalforsorgen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om levering af support, servicering og vedligehold af Kriminalforsorgens personoverfalds- og kommunikationsanlæg.
Intern identifikator :  23-15-0837
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79711000 Alarm-overvågningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Hele DK og Grønland.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  20,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse :  Ascom vandt tilbage i 2009 et udbud vedrørende projektering og levering af personoverfalds- og kommunikationsanlæg i Kriminalforsorgen med udrulning heraf i hele Kriminalforsorgen. Den support, servicering og vedligehold af de installerede løsninger, som der kræves, angår eksklusive rettigheder, som kun Ascom kan og må levere. Bl.a. opgraderinger af software og udskiftning af hardware er eksempler herpå. Supportaftalen kræver også specifik viden, specifikke værktøjer og midler, som kun Ascom har viden til levere og ingen andre leverandører må levere det for Ascom. Dernæst er Ascom også de eneste, der kan sikre interoperabilitetet og funktionsdygtige anlæg på tværs af hele Kriminalforsorgen.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer :  53383211
Postadresse :  Strandgade 100
By :  København K
Postnummer :  1401
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Nymark Rasmussen
Telefon :  +45 72554368
Internetadresse :  https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
By :  Valby
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +4541715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Ascom Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  13235686
Postadresse :  Delta Park 46, 3.
By :  Vallensbæk
Postnummer :  2665
Land :  Danmark
E-mail :  infomailbox@ascom.com
Telefon :  +45 70 20 38 83
Internetadresse :  https://www.ascom.com/da/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  6d49a38d-8cd2-46f6-b978-ef6c3f3e6095 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-01Z 09:18:26Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00733996-2023
EUT-S-nummer :  233/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-04Z

Send til en kollega

0.062