23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 223-702816
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Foreningen for Fyrskib XVII

Udbud af restaurering af Fyrskib nr. XVII


Foreningen for Fyrskib XVII

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Foreningen for Fyrskib XVII
CVR-nummer: 40594272
Postadresse: C/O Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1
By: Helsingør
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Impgaard Sørensen
E-mail: IMP@KAMMERADVOKATEN.DK
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mfs.dk/historisk-havn-og-fyrskibet
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af restaurering af Fyrskib nr. XVII

Sagsnr.: 4026216
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241100 Reparation af skibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fyrskib nr. XVII, Gedser Rev er bygget i 1895. Foreningen for Fyrskib XVII, som består af Helsingør Kommune, M/S Museet for Søfart og Fyrskibs-lauget Gedser Rev forestår vedligehold af og formidling om fyrskibet. Skibet ligger p.t. i Helsingør Havn ved M/S Museet for Søfart. De sidste 3 år har frivillige arbejdet med at restaurere store dele af Fyrskibet, men det mere end 125 år gamle skib har brug for at få udskiftet dele af træværket i skroget som følge af konstateret råd og skimmelsvamp. Dette restaureringsarbejde ønskes udført af en ekstern leverandør, hvorfor dette udbydes af Foreningen for Fyrskib XVII, der er en selvstændig registreret frivillig forening.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 330 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50241100 Reparation af skibe
34513750 Fyrskibe
50244000 Istandsættelse af skibe eller både
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Helsingør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fyrskib nr. XVII, Gedser Rev er bygget i 1895. Det ejes af Nationalmuseet, men er langtidsudlånt til Helsingør Kommune. Foreningen for Fyrskib XVII, som består af Helsingør Kommune, M/S Museet for Søfart og Fyrskibs-lauget Gedser Rev forestår vedligehold af og formidling om fyrskibet. Skibet ligger p.t. i Helsingør Havn ved M/S Museet for Søfart. De sidste 3 år har frivillige arbejdet med at restaurere store dele af Fyrskibet, men det mere end 125 år gamle skib har brug for at få udskiftet dele af træværket i skroget som følge af konstateret råd og skimmelsvamp. Dette restaureringsarbejde ønskes udført af en ekstern leverandør, hvorfor dette udbydes af Foreningen for Fyrskib XVII, der er en selvstændig registreret frivillig forening. Nationalmuseet har som ejer af skibet givet en fuldmagt til foreningen ift. at gennemføre restaureringsarbejderne. A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret et beløb til foreningen, som skal an-vendes til renovering af skibet, herunder udbedring af råd og svampeskader. Restaureringsarbejdet skal udfø-res og leveres i overensstemmelse med de aftalemæssige og tekniske betingelser og specifikationer, der fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: tidsplan / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 092-284362
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af restaurering af Fyrskib nr. XVII

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hvide Sande Shipyard, Steel & Service A/S
CVR-nummer: 64600028
Postadresse: Beddingsvej 2
By: Hvide Sande
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6960
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 330 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr.1, nr. 2 og nr. 6, nævnte forhold.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

-o0o-

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede faste kontraktsum. Skønnet er baseret på en skibsteknisk faglig vurdering.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

For yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelser samt de tilhørende Bilag B og C.

Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2023

Send til en kollega

0.047