23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Modular Datacenter Housing Facility at DTU Campus Risø


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Modular Datacenter Housing Facility at DTU Campus Risø
Beskrivelse :  i2 har brug for et nyt datacenter anlæg til DTU campus Risø med serverhosting som det primære formål. Det nye anlæg skal installeres i det sydvestlige hjørne af den eksisterende plads til servermoduler.
Identifikator for proceduren :  32b15cef-ac86-498a-8e87-895d38cda94c
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Is the economic operator in in any analogous situation like bankruptcy arising from a similar procedure under national laws and regulations? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Konkurs :  Is the economic operator bankrupt? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Korruption :  Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for corruption, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54). This exclusion ground also includes corruption as defined in the national law of the contracting authority (contracting entity) or the economic operator
Tvangsakkord uden for konkurs :  Is the economic operator in arrangement with creditors? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Has the economic operator entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the field of environmental law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for money laundering or terrorist financing, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15).
Svig :  Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for fraud, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? Within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for child labour and other forms of trafficking in human beings, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1).
Insolvens :  Is the economic operator the subject of insolvency or winding-up? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the field of labour law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Are the assets of the economic operator being administered by a liquidator or by the court? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Can the economic operator confirm that: a) It has been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, b) It has withheld such information, c) It has not been able, without delay, to submit the supporting documents required by a contracting authority or contracting entity, and d) It has undertaken to unduly influence the decision making process of the contracting authority or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Is the economic operator aware of any conflict of interest, as indicated in national law, the relevant notice or the procurement documents due to its participation in the procurement procedure?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Has the economic operator or an undertaking related to it advised the contracting authority or contracting entity or otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Is the economic operator guilty of grave professional misconduct? Where applicable, see definitions in national law, the relevant notice or the procurement documents.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Has the economic operator experienced that a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract was terminated early, or that damages or other comparable sanctions were imposed in connection with that prior contract?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the field of social law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Has the economic operator breached its obligations relating to the payment social security contributions, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Are the business activities of the economic operator suspended? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.
Betaling af skatter og afgifter :  Has the economic operator breached its obligations relating to the payment of taxes, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for terrorist offences or offences linked to terrorist activities, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3). This exclusion ground also includes inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Modular Datacenter Housing Facility at DTU Campus Risø
Beskrivelse :  i2 har brug for et nyt datacenter anlæg til DTU campus Risø med serverhosting som det primære formål. Det nye anlæg skal installeres i det sydvestlige hjørne af den eksisterende plads til servermoduler.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Option 1: Server anlægsmodul, generelt: Opgradering af ét anlægsmodul til fuldt ud operationelle specifikationer inklusiv alle nødvendige hjælpemoduler. Option 2: Server anlægsmodul, generelt: Opgradering fra den initiale installation til fuldt ud operationelle specifikationer for alle 6 server anlægsmoduler, inklusiv alle nødvendige hjælpemoduler. Option 3: Power og UPS moduler, ventilation: Modulerne skal være i stand til at afbryde anlægget fra elnettet i sub-sekund perioder efter behov for at hjælpe med at forbedre nettets stabilitet. For at opfylde denne mulighed skal implementeringen af Fast Frequency Reserve (FFR) opfylde kravene fra den lokale elnetleverandør.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  For de seneste 3 reviderede regnskabsår skal Tilbudsgiver som minimum i gennemsnit have haft en soliditetsgrad på 8 %.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-14+01:00 12:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-14+01:00 12:05:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  David Fajnzylber
E-mail :  dafaj@dtu.dk
Telefon :  +45 93596840
Internetadresse :  https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Danish Competition and Consumer Authority
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  6d6c162b-40ca-4c6a-ac53-1efd804c8a78 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-14Z 08:52:38Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk engelsk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00694122-2023
EUT-S-nummer :  220/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-15Z

Send til en kollega

0.062