23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-656773
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Banedanmark

Rammeaftale vedrørende registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Jensen
E-mail: JJNS@BANE.dk
Telefon: +45 21329708
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379696&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379696&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter detektering, registrering og kemisk sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor og de gennemgående togvejsspor igennem stationer. Leverandøren skal som en del af ydelsen selv levere sprøjtetog inkl. mandskab. Banedanmark leverer trækkraft og kemikalier som en bygherreleverance. Leverandøren har derudover ansvaret for den samlede udførelse og dokumentering af opgaven.

Rammeaftalen kan benyttes af Banedanmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter detektering, registrering og kemisk sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor og de gennemgående togvejsspor igennem stationer. Leverandøren skal som en del af ydelsen selv levere sprøjtetog inkl. mandskab. Banedanmark leverer trækkraft og kemikalier som en bygherreleverance. Leverandøren har derudover ansvaret for den samlede udførelse og dokumentering af opgaven.

Anslået mængde i rammeaftalens løbetid: 15.100 km.

Den anslåede mængde er baseret på ordregivers historiske forbrugsmønster korrigeret for forventninger til ændringer i forbruget i kontraktperioden.

Maksimal mængde i rammeaftalens løbetid: 19.100 km.

Den maksimale mængde er beregnet som ordregivers anslåede mængde + 26,5 %, for at tage højde for den usikkerhed som ligger i at ordregivers fremtidige behov afhænger af vegetationens omfang fra år til år.

Særlige risikofaktorer er følgende:

- Usikkerhed om den nyudviklede trappetrinsmodels indvirkning på sprøjtebehovet de kommende sæsoner, idet trappetrinsmodellen er ny ift. sidste kontraktperiode.

- Usikkerhed om hvorvidt Banedanmark vil/bliver pålagt at afvikle brugen af glyphosat i løbet af aftaleperioden. Hvis det bliver aktuelt, er det forventningen, at det kan medføre behov for flere kørsler i henhold til trappetrinsmodellen, idet der forventes at være en mindre effektivitet ifm. brugen af alternative kemikalier, skulle disse bringes i anvendelse som fuldstændig erstatning for glyphosat.

Banedanmark forpligter sig til et minimumsaftræk på Rammeaftalen. Banedanmark garanterer således Leverandøren at hver sprøjtekampagne som bestilles under nærværende Rammeaftale indeholder strækninger, som sikrer Leverandøren en afregning på en samlet kørsel på minimum 500 km. i en kampagne, jf. nærmere herom i Bilag 3 – Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan af Banedanmark forlænges med yderligere 2 gange 1 år på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter, udover at trækkraft og kemikalier leveres som en bygherreleverance.

Det er ordregivers vurdering at f.eks. en geografisk opdeling af rammeaftalen ikke er hensigtsmæssig, da opgaveløsningen (særligt den forudgående køreplanlægning) optimeres ved løbende at samle kørselsbehovet i én samlet kampagne hos én leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/11/2023
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af et eller flere af de forhold, som er anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

Oplysningerne om de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde anføres i ESPD´et, Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit:

• Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”

• Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”

• Del III.C: ”Grunde, der vedrør insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”.

Som følge af EU’s femte (5.) sanktionspakke jf. Forordning 2022/576 af 8. april 2022 (om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine), må ordregivere i EU ikke tildele offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter til følgende typer af tilbudsgivere:

• russiske statsborgere, virksomheder eller andre juridiske personer, som er etableret i Rusland

• ikke-russiske virksomheder, som (direkte eller indirekte) ejes med mere end 50 % af en russisk statsborger eller virksomhed

• ikke-russiske virksomheder, som handler på vegne af en russisk statsborger eller virksomhed

Russiske underleverandører og støttende enheder er ligeledes omfattet af sanktionerne, hvis deres bidrag udgør 10 % eller mere af kontraktens værdi.

Banedanmark vil forud for tildelingsbeslutningen kræve dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af forbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2023

Send til en kollega

0.062