23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 206-647662
Offentliggjort
25.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Søgaard Jørgensen
E-mail: joanso@aarhus.dk
Telefon: +45 51317254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aarhus.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=156373
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed

Sagsnr.: 156373
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed. Med udlejningsmateriel menes maskiner som Entreprenørenheden lejer i en kortere (korttidsleje) eller længere (langtidsleje) periode af tilbudsgiveren. De maskiner, der er omfattet af udbuddet fremgår af bilag 2 tilbudsliste. Biler er ikke omfattet af dette udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142300 Dumpere
43200000 Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil
34142000 Kranbiler og dumpere
42416300 Lifte
34144710 Læssemaskiner på hjul
42932100 Valsemaskiner
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed. Ved udlejningsmateriel forstås maskiner, der ejes af Entreprenørenheden af tilbudsgiveren. Der er typisk tale om bomlift, dumper, læssemaskine, gravemaskine, saxlift og liftvogn mv., der fremgår af bilag 2, Tilbudsliste.

Maskiner med fører og biler/køretøjer er ikke omfattet af dette udbud.

Der indgås aftale med én tilbudsgiver, og det efterspurgte materiel skal lejes hos denne ene tilbudsgiver.

Tilbudsgiveren skal kunne levere udlejningsmateriellet, men der skal også være mulighed for afhentning hos tilbudsgiveren.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2024
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen i op til 12 måneder af en eller flere gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren er ansvarlig for at efterleve de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i Bilag 1.A CSR-Aftalebilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår har haft en omsætning på minimum 4 mio. danske kr., og en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en omsætning på minimum 4 mio. danske kr. og en positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse.

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer.

Referencen bedes indeholde en kort beskrivelse af referencen, beskrivelse af omfanget dvs. hvor meget materiel/maskiner, der er afhentet hos tilbudsgiveren inden for kontraktperioden, tidspunkt for udførelsen af referencen, angivelse af kontraktværdi, kontaktperson og tidspunkt for udførelse. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer på levering af udlejningsmateriel.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er ansvarlig for at efterleve de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i CSR-Aftalebilaget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a-136, gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e). Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed iht. Udbudslovens § 138): • Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. • Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. • Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. • Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. • Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: • Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de 2 seneste afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. • En revisorerklæring om, at virksomheden har haft en positiv egenkapital og en omsætning over 4 mio. kr. som angivet i udbudsbetingelserne afsnit 6.1. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at tildele aftalen. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium), udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet. Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er). Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder også konsortiedeltagere og enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes evt. underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576, indhentes underskrevet tro- og loveerklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (bilag X).Det maksimale forbrug af ydelser fremgår af bilag 2 (Tilbudsliste) på den udbudte Aftale. Den maksimale værdi er 6.000.000 kr., hvilket således er Aftalens samlede maksimale værdi. Den maksimale værdi er et udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 3 år, tillagt en usikkerhedsmargin på 25 %, således at også uforudsete større aftag på Aftalen i løbetiden kan rummes inden for den udbudte Rammeaftale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2023

Send til en kollega

0.047