23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 206-647501
Offentliggjort
25.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingør Kommune

Vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Baatrup
E-mail: tbaat@gribskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gribskov.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=156613
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=156613
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere

Sagsnr.: 156613
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311000 Afhentning af vasketøj
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Helsingør Kommune og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde kontrakt på vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere.Den udbudte ydelse omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand, at Borgeren uden videre kan benytte tøjet.I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, har Kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder vask af tøj og linned, til Borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Hjælp efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. Servicelovens § 91. Grundet kravet om Borgerens ret til frit leverandørvalg, vil den Tilbudsgiver, der vurderes til at have afgivet det næstbedste tilbud efter tildelingskriterierne jf. pkt. 6, og som ligeledes lever op til kvalitetskravene i kravspecifikationen, blive tilbudt at blive fritvalgsleverandør på indsatsen vask af tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere til samme pris, som den vindende Tilbudsgiver. Ønsker Tilbudsgiver med det næstbedste tilbud ikke at blive fritvalgsleverandør, spørges den næste Tilbudsgiver i rækken og så fremdeles.Er der ingen Tilbudsgivere, der ønsker at være fritvalgsleverandør til den vindende Tilbudsgivers priser, udstedes fritvalgsbeviser til de Borgere, der ønsker at anvende en anden leverandør end Kommunens leverandør. <br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19231000 Linned
98310000 Vask og rensning
18935000 Vasketøjsposer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Helsingør Kommune og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde kontrakt på vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere.Den udbudte ydelse omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand, at Borgeren uden videre kan benytte tøjet.I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, har Kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder vask af tøj og linned, til Borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Hjælp efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. Servicelovens § 91. Grundet kravet om Borgerens ret til frit leverandørvalg, vil den Tilbudsgiver, der vurderes til at have afgivet det næstbedste tilbud efter tildelingskriterierne jf. pkt. 6, og som ligeledes lever op til kvalitetskravene i kravspecifikationen, blive tilbudt at blive fritvalgsleverandør på indsatsen vask af tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere til samme pris, som den vindende Tilbudsgiver. Ønsker Tilbudsgiver med det næstbedste tilbud ikke at blive fritvalgsleverandør, spørges den næste Tilbudsgiver i rækken og så fremdeles.Er der ingen Tilbudsgivere, der ønsker at være fritvalgsleverandør til den vindende Tilbudsgivers priser, udstedes fritvalgsbeviser til de Borgere, der ønsker at anvende en anden leverandør end Kommunens leverandør. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Service og dialog / Vægtning: 35%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2024
Slut: 28/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge den udbudte Kontrakt i yderligere 2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/11/2023
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2023

Send til en kollega

0.172