23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-635259
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DSB

Indkøb af 7 brugte passagervogne (B-vogne til DD-flåden)


DSB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Fertin
E-mail: hegf@dsb.dk
Telefon: +45 24680815
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 7 brugte passagervogne (B-vogne til DD-flåden)

Sagsnr.: Helene Fertin
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622200 Passagervogne til jernbaner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DSB oplyser med denne bekendtgørelse, at DSB agter at indgå kontrakt om indkøb af 7 brugte passagervogne til dobbeltdækker-flåden uden forudgående udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. DSB vurderer, at både betingelserne for at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. litra c) ii) og art. 50, litra h) er opfyldt. De 7 passagervogne (som er tilsvarende DSB's B-vogne ift. den tekniske specifikation, jf. nærmere herom i pkt. II.2.4) og pkt. IV.1.1) agtes indgået med Deutsche Leasing AG og forventes leveret ultimo 2023.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler indkøb af 7 brugte passagervogne til dobbeltdækkerflåden fra byggeserien "DoSto 2003" for at imødekomme DSB's behov for materiel i form af ekstra sidepladser. DSB har siden 2022 undersøgt markedet for passagervogne svarende til DSB's egne B-vogne for at imødekomme DSB's behov for materiel til udførelse af passagertransport. DSB's markedsundersøgelse har ikke afdækket andre mulige passagervogne end de 7 passagervogne, som denne bekendtgørelse omfatter.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Lejlighedskøb, der udnytter en særlig fordelagtig mulighed, som er tilgængelig i en meget begrænset periode til en pris betydeligt lavere end markedspriserne
Forklaring:

DSB har behov for flere passagervogne, som er tilsvarende DSB's B-vogne i DD-flåden ift. den tekniske specifikation. DSB's B-vogne er fra byggeserien "DoSto 2003", som blev bygget mellem 2002 og 2009. DSB's B-vogne adskiller sig bl.a. fra tidligere serier, som ikke har klimaanlæg og lavere hastighed (ikke 160 km/t som DSB's vogne). DSB's vogne har derudover også lav indstigning, som findes i et meget begrænset antal (de fleste vogne har høj indstigning, dvs. hvor dørene er over bogierne). Det er ikke muligt for DSB at indkøbe andre brugte vogne, som ikke er tilsvarende DSB's, idet dette som minimum vil kræve større ombygninger, der vil resultere i både øgede omkostninger og højere kompleksitet i DSB's drift. Derudover vil selve ombygningen (hvis mulig) være meget dyr, tidskrævende og risikofyldt (også i forhold til godkendelse). Ombygning til lav indstigning er ikke teknisk mulig; ombygning til klimaanlæg vil kræve en grundlæggende ændring af hele vognkassen og ombygning til 160 km/t vil som minimum kræve ombygning af bogier og bremseanlæg, hvis det overhovedet er teknisk muligt. Det er heller ikke en mulighed at indkøbe nye vogne. Nye vogne vil skulle overholde nye normer (blandt andet TSI-krav) og bliver dermed teknisk forskellig ift. DSB's vogne, hvilket vil resultere i øgede omkostninger og højere kompleksitet i DSB's drift. Nye vogne vil også være mere end dobbelt så dyre at anskaffe som tilsvarende brugte vogne. Dertil kommer, at nye vogne tidligst vil kunne indgå i driften om 3-5 år grundet processen med udbud, udvikling, produktion, godkendelse og idriftsættelse. Der er ganske få B-vogne, som er tilsvarende DSB's, og Deutsche Leasing AG er den eneste ejer af tilsvarende B-vogne (og dermed eneste leverandør på markedet), som er villig til at sælge tilsvarende B-vogne. Der er således manglende konkurrence af tekniske årsager, og der findes ikke noget rimeligt alternativ eller erstatning herfor.

Derudover finder DSB, at købet af de 7 DD-vogne også er et indkøb, der opfylder betingelserne for lejlighedskøb i og med, at tilbuddet alene er tilgængeligt i en meget begrænset periode, og prisen findes at være under markedsprisen. Eftersom der ikke er andre brugte B-vogne til salg, har DSB foretaget vurderingen af, om købsprisen er under markedsprisen på baggrund af en værdisætning af DSB's egne B-vogne. Sammenlignes der med købsprisen på nye vogne er købsprisen på de brugte vogne markant lavere end markedsprisen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Deutsche Leasing AG
CVR-nummer: HRB 6595
Postadresse: Frölingstrasse 15-31
By: Bad Homburg v. d. Höhe
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 61352
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Prisen er ikke oplyst, da dette er en forretningsfølsom oplysning, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over, at DSB har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor DSB har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at DSB har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DSB om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage (regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende), som er fastsat i lovens § 4, stk.1, nr. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2023

Send til en kollega

0.111