23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 181-565554
Offentliggjort
20.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nord Energi Net A/S

Indkøb af 2 x Shunt Reaktorspoler


Nord Energi Net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Net A/S
CVR-nummer: 25399269
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Runge Fris
E-mail: afri@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/servia/tenderinformationshow.aspx?Id=153466
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 2 x Shunt Reaktorspoler

Sagsnr.: 153466
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000 Transformatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 1 x 25 MVAr shunt reaktorspole og 1 x 20 MVAr shunt reaktorspole, med mulighed for at købe yderligere 2 x 15 MVAr shunt reaktorspoler.Kravene til den udbudte genstand er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, aftalebilag 1, mens Ordregivers krav til aftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til samhandelsaftalen.Aftalen vil være gældende fra den 1. februar 2024 til og med den 31. januar 2027 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 3 x 12 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31171000 Transformatorer med væskeisolation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 1 x 25 MVAr shunt reaktorspole og 1 x 20 MVAr shunt reaktorspole, med mulighed for at købe yderligere 2 x 15 MVAr shunt reaktorspoler.Kravene til den udbudte genstand er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, aftalebilag 1, mens Ordregivers krav til aftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til samhandelsaftalen.Aftalen vil være gældende fra den 1. februar 2024 til og med den 31. januar 2027 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 3 x 12 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og service / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt.Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til at afholde flere forhandlingsrunder . Dette vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

* Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår:

* Egenkapital for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår

* Soliditetsgrad ((egenkapital * 100/virksomhedens samlede aktiver)) for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Følgende nøgletal skal oplyses, og skal overholde nedenstående krav: 

* Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår: Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 50 mio. p.a. 

* Egenkapital: Egenkapitalen må ikke have været mindre end DKK 50 mio. i de seneste 3 år. 

* Soliditetsgrad ((egenkapital * 100/virksomhedens samlede aktiver)): Soliditetsgraden skal minimum være 10% i de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Antal 

- Størrelse (MVA)

 - Spændingsniveau 

- Leveringstidspunkt 

- Geografisk leveringssted 

- Lydtryk (Lwa), opgivet i enhed dB(A) 

- Kunde

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger enten har påbegyndt eller udført mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering af shunt reaktorer på et spændingsniveau mellem 50 og 110 kV. 

Med ”påbegyndt” menes tidspunktet for første levering for den pågældende reference. 

Med ”udført” menes tidspunktet for sidste levering for den pågældende reference. Særligt for så vidt angår igangværende opgaver af længerevarende karakter, herunder rammeaftaler, gælder, at rammeaftalen anses for “udført” på tidspunktet for den seneste levering.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt.

Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2023

Send til en kollega

0.047