23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-559700
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejdirektoratet

H10101.02 (Genudbud 2) - ITS - Københavns Busterminal


Vejdirektoratet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Menne Vikjær
E-mail: mevi@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Jarl Zinn
E-mail: JAZ@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://kk.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

H10101.02 (Genudbud 2) - ITS - Københavns Busterminal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal etableres og driftes et intelligent transportsystem (ITS-system) til bl.a. understøttelse af afvikling af bus

og servicekøretøjers trafik på samt ind og ud af terminalområdet.

ITS-løsningen består af en række tekniske delsystemer og -funktioner, herunder bl.a. passagerinformationssystem, allokeringssystem for terminalens holdepladser, videoovervågning af trafik og arealer på terminalområdet m.m.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 210 462.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Etableringskontrakt

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34970000 Trafikovervågningssystem
45316210 Installation af trafikovervågningsudstyr
45316213 Installation af trafikstyringsudstyr
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal etableres en ITS-løsning, som skal medvirke til at sikre, at Københavns Busterminal kan fungere ubemandet (dvs. uden planlagt bemanding på busterminalområdet) i forhold til rejsende, buschauffører, busoperatører og evt. øvrige relevante grupper som f.eks. rengøringspersonale og serviceteknikere. Der skal således etableres en samlet ITS-løsning til: › Håndtering af busoperatørers brug af busterminalen – booking af resurser på busterminalen, løbende administration af bookinger og faktisk brug af busterminalens resurser inkl. fakturering. › Identifikation af køretøjer ankommende til og afgående fra busterminalområdet. › Adgangskontrol i forhold til køretøjer til busterminalområdet. › Vejledning til chauffører der ankommer til busterminalområdet. › Trafikinformation til ankommende og afgående passagerer. › Understøttelse af drift af busterminalen uden permanent tilstedeværelse af busterminalpersonale, dvs. mulighed for fjernovervågning og -styring af busterminalen og dens installationer via automatisk systemhændelsesregistrering, rapportering af fejl på tekniske installationer, videoovervågning af busterminalområde, busterminaltrafik og personbevægelser m.m.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: Udfyldes ikke
Kvalitetskriterium - Navn: Etablering af ITS-løsningen / Vægtning: Udfyldes ikke
Kvalitetskriterium - Navn: Drift af ITS-løsningen / Vægtning: Udfyldes ikke
Pris - Vægtning: 3.628.217 DKK
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.2.5. Der indkom kun ét konditionsmæssigt tilbud, hvorfor der ikke er foretaget en evaluering af kvaliteten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Driftskontrakt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34970000 Trafikovervågningssystem
45316210 Installation af trafikovervågningsudstyr
45316213 Installation af trafikstyringsudstyr
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den under delkontrakt 1 etablerede ITS-løsningen skal herefter driftes og vedligeholdes. Der henvises i øvrigt til

udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: Ikke udfyldt
Kvalitetskriterium - Navn: Etablering af ITS-løsningen / Vægtning: Ikke udfyldt
Kvalitetskriterium - Navn: Drift af ITS-løsningen / Vægtning: Ikke udfyldt
Pris - Vægtning: 5.582.245 DKK
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.2.5. Der indkom kun ét konditionsmæssigt tilbud, hvorfor der ikke er foretaget en evaluering af kvaliteten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 085-261773
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Etableringskontrakt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
By: Haag
NUTS-kode: NL3 West-Nederland
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 628 217.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Driftskontrakt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
By: Haag
NUTS-kode: NL3 West-Nederland
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 582 245.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.046